Bydd prosiect celf yn dathlu degawd cyntaf Abertawe yn Ddinas Noddfa


26.03.2021

Mae cyfres o weithdai’n cael eu cynnal trwy Zoom fis nesaf (Ebrill) yn rhan o’r prosiect Celf i’r Parc dan arweiniad NylahMAK, un o raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,  gyda chefnogaeth y Brifysgol ac Abertawe Dinas Noddfa.

A series of workshops are being delivered via Zoom next month (April) as part of the Art for the Park project led by University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) graduate NylahMAK and supported by the University and Swansea City of Sanctuary.

Uchafbwynt y prosiect fydd gosodiad celf cymunedol yn dathlu 10 mlynedd ers i Abertawe ddod yn Ddinas Noddfa.

Cynhelir y gweithdai unwaith yr wythnos gan ddechrau ddydd Llun 26 Ebrill. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn gwneud tŷ adar addurnol o ffabrig i’w arddangos yn rhan o’r gosodiad cyhoeddus, a fydd i’w weld mewn parc yn Abertawe ym mis Mehefin 2021 yn rhan o brosiect parhaus Gerddi Noddfa.

Cynlluniwyd y prosiect gan NylahMAK, a raddiodd mewn patrymau arwyneb o Goleg Celf Abertawe, gan gymryd ysbrydoliaeth o bebyll a ffurfiau cocŵn fel symbolau o ddadleoli a lloches.  Bydd ei gweithdai’n cyflwyno cyfres o dechnegau arbrofol a fydd yn caniatáu i bawb sy’n cymryd rhan wneud tŷ adar sy’n unigryw yn weledol ac yn gysyniadol.

Cyflwynir y gweithdai trwy Zoom fel y gall pobl gymryd rhan o’u cartrefi: bydd pecynnau celf a chyfarwyddiadau cysylltiedig yn cael eu hanfon drwy’r post.

Mudiad cenedlaethol ar lawr gwlad yw Dinas Noddfa sydd wedi ymrwymo i feithrin diwylliant o letygarwch a chroeso, yn enwedig i ffoaduriaid sy’n chwilio am noddfa rhag rhyfel ac erledigaeth. Cafodd Abertawe ei chydnabod yn ail Ddinas Noddfa’r Deyrnas Unedig, a’r gyntaf yng Nghymru, ym mis Mai 2010.

Mae Celf i’r Parc yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau dros gyfnod o flwyddyn i nodi dengmlwyddiant Abertawe yn Ddinas Noddfa. Yn ystod y flwyddyn bydd y cyfranogwyr yn dathlu’r modd y mae pobl a fu’n chwilio am noddfa wedi dod yn rhan o’r gymuned, gan ddod â’u sgiliau a’u brwdfrydedd i helpu i wneud Abertawe yn lle arbennig.  

Mae’r gweithdai’n agored i gyfranogwyr sy’n ffoaduriaid neu’n geiswyr lloches a holl aelodau’r gymuned leol sydd â diddordeb ac empathi tuag at Abertawe Dinas Noddfa.

Mae’r lleoedd a’r deunyddiau’n rhad ac am ddim. Gan mai hyn a hyn o leoedd sydd ar gael, bydd ymgeiswyr sy’n bodloni gofynion Ehangu Mynediad y Drindod Dewi Sant yn cael blaenoriaeth.  Mae croeso i grwpiau teulu.

Meddai Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Celf a’r Cyfryngau yng Ngholeg Celf Abertawe (y Drindod Dewi Sant): “Mae’r prosiect hwn yn dangos ein hymrwymiad i Abertawe fel Dinas Noddfa wrth ddathlu 10 mlynedd ers i Abertawe ddod yn Ddinas Noddfa am y tro cyntaf. O amgylch y byd, mae mwy o bobl nag erioed mewn hanes yn cael eu gorfodi i ffoi rhag gwrthdaro ac erledigaeth i ddod o hyd i ddiogelwch a noddfa yn rhywle arall. Yn y Drindod Dewi Sant rydym yn falch i fod yn fan sy’n cynnig noddfa i’r unigolion hyn.”

Meddai Alan Thomas, Cyd-gadeirydd Abertawe Dinas Noddfa:“Mae Celf i’r Parc yn gyfle gwych arall i ddangos sut y gall pobl sy’n ceisio lloches weithio gyda phobl leol eraill i gynhyrchu rhywbeth hardd sydd wir yn ychwanegu at awyrgylch ac agosatrwydd ein dinas hyfryd. Ym mlwyddyn ein dengmlwyddiant rydym wedi bod yn awyddus i gael amrywiol sefydliadau lleol i ymuno â ni i ddathlu’r achlysur a gadael rhywbeth i atgoffa pobl Abertawe am y gymuned hyfryd o amrywiol sydd gennym a pha mor groesawgar yr ydym fel dinas, felly rydym yn hapus dros ben i weithio gyda’r Drindod Dewi Sant ar y prosiect hwn.

“Mae’r Cyngor eisoes wedi nodi’r dengmlwyddiant gyda digwyddiad arbennig i blannu blodau y tu allan i’r swyddfeydd dinesig, dwy faner hardd wedi’u llunio o baneli ffabrig gan geiswyr lloches ac eraill, sy’n hongian yn Oriel Gelf Glynn Vivian, a rhaglen o ffilmiau a ddewiswyd gan ffoaduriaid i’w dangos yng nghanolfan Taliesin, gan gynnwys ffilm am Ddinas Noddfa a wnaed gyda chymorth prosiect Fusion y Cyngor a sawl un arall.

“Daw’r flwyddyn o ddigwyddiadau i ben gyda chynhadledd ar Sylweddoli Potensial Ceiswyr Noddfa ar 14 Mehefin, a dathliad arbennig yn gynnar ym mis Gorffennaf o’r bobl sydd wedi ceisio noddfa yma ac wedi gwneud Abertawe yn gartref iddynt, ynghyd â’r nifer o sefydliadau lleol sydd wedi’u cefnogi a’u helpu i gyfrannu i’r ddinas mewn cynifer o ffyrdd.

Meddai Amanda Roberts, Uwch Swyddog Addysg yn y Drindod Dewi Sant: “Mae bob amser yn bleser gweithio gyda’r unigolion creadigol ac ysbrydoledig sy’n gysylltiedig â grŵp Abertawe Dinas Noddfa a chefnogi talent artistig newydd a datblygol. Mae’r prosiect hwn yn cynnig cyfle i ddatblygu a rhannu’r talent creadigol yn ein cymuned leol gan gyflwyno cyfranogwyr i lwybrau cymorth ar gyfer astudio pellach.”

Meddai NylahMAK, artist, dylunydd ac arweinydd y gweithdy: “Rwy wrth fy modd i gael fy newis ar gyfer y prosiect cyffrous hwn ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y sesiynau a’r arddangosfa o’r gwaith y byddwn yn ei greu fel tîm.”

Ychwanegodd Joy Mason, aelod o grŵp Parciau a Gerddi Abertawe Dinas Noddfa:“Ar ôl cael gwybod beth yw’r cynigion ar gyfer y gweithdai a’r gwaith celf, rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld cynnydd a chanlyniadau’r prosiect cyffrous iawn hwn. Bydd yn wych i weld y gwaith gorffenedig yn cael ei arddangos mewn man cyhoeddus yn yr awyr agored yn Abertawe, i’w fwynhau gan bawb, gan godi ymwybyddiaeth a dathlu 10 mlynedd o Abertawe Dinas Noddfa.”

I gael rhagor o wybodaeth a chadw lle, cysylltwch ag amanda.roberts@uwtsd.ac.uk neu  swansea@cityofsanctuary.org

Nodyn i'r Golygydd

 

 • Mae NylahMAK yn ddylunydd/wneuthurwr amlddisgyblaethol sydd wedi ennill gwobrau ac mae wedi’i lleoli yn Abertawe. Graddiodd â BA Anrh mewn Dylunio Patrymau Arwyneb o Goleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant. Mae ei gwaith yn gymysgedd o fotiffau trawsddiwylliannol a manylion wedi’u printio â llaw. Mae hoffter Nylah o arwynebau gweadog a phatrymau ymddiddan manwl yn amlwg yn ei dyluniadau. A hithau wedi’i hyfforddi ym maes tecstilau wedi’u printio â llaw a brodwaith gwaith aur (‘Goldwork’), mae ei chefndir mewn ffabrigau dodrefn a thechnegau printio traddodiadol yn sail amlwg i’w chelf, sy’n archwilio’r berthynas rhwng patrymau a diwylliannau. Yn ogystal â datblygu ei harfer yn gyson a chreu printiau, mae NylahMAK wedi gweithio ar draws ystod o brosiectau. www.nylahmak.com
 • Mae Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod eang o weithgareddau ymgysylltu sy’n rhoi cyflwyniad i’r profiad o goleg celf mewn lleoliad prifysgol modern.Yn ogystal â diwrnodau agored a diwrnodau blasu’r Brifysgol mewn adrannau unigol, mae’n cynnig teithiau rhagarweiniol o amgylch cyfleusterau ac adrannau’r coleg celf, a gweithdai adeg hanner tymor i ddatblygu eich portffolio. Rhydd gyfle hefyd i ymgeisio i goleg celf hyd yn oed os nad ydych wedi astudio celf y tu hwnt i TGAU, a chymorth unigol i’ch helpu i gyflawni eich potensial creadigol llawn.  
 • ABERTAWE DINAS NODDFA: https://swansea.cityofsanctuary.org/
 • PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT: https://www.uwtsd.ac.uk/
 • GWAITH ALLGYMORTH COLEG CELF ABERTAWE, Y DRINDOD DEWI SANT: https://www.uwtsd.ac.uk/art-design/education-outreach/
 • GARDENS OF SANCTUARY: https://gardens.cityofsanctuary.org/about
 • NylahMAK: www.nylahmak.com
 • Llyfryn y prosiect / Manylion cadw lle https://spark.adobe.com/post/yAX6wo3hOxIYh/

Dolenni defnyddiol:

 • ABERTAWE DINAS NODDFA: https://swansea.cityofsanctuary.org/
 • PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT: https://www.uwtsd.ac.uk/
 • GWAITH ALLGYMORTH COLEG CELF ABERTAWE, Y DRINDOD DEWI SANT: https://www.uwtsd.ac.uk/art-design/education-outreach/
 • GARDENS OF SANCTUARY: https://gardens.cityofsanctuary.org/about
 • NylahMAK: www.nylahmak.com
 • Llyfryn y prosiect / Manylion cadw lle https://spark.adobe.com/post/yAX6wo3hOxIYh/