Cadarnhau cynlluniau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21


29.05.2020

Bellach gall y Drindod Dewi Sant gadarnhau ein cynlluniau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21, ar sail y sefyllfa gyfredol o ran y coronafeirws a’r cyfarwyddyd a roddwyd gan Brif Weinidog Cymru heddiw.  

UWTSD confirms plan for new academic year - welsh

Bydd campysau’r Drindod Dewi Sant yng Nghymru ar agor ac yn barod i ddechrau addysgu ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, ac edrychwn ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd a’r rhai fydd yn dychwelyd.  Rydym yn cynllunio patrwm cyflwyno cyfunol sy’n golygu cyfuniad o addysgu ar y campws yn ogystal â darpariaeth ar-lein.

Yn gynharach eleni fe wnaeth y Brifysgol drosglwyddo ei holl addysgu i fod ar-lein, addasu asesiadau a chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau y gallai’r mwyafrif helaeth o’n myfyrwyr naill ai gwblhau eu dyfarniadau neu symud ymlaen at y lefel astudio nesaf.  Gan adeiladu ar ein profiad cyfredol, rydym yn disgwyl darparu’r profiad addysgol gorau posibl i’n myfyrwyr gan integreiddio addysgu wyneb yn wyneb ar y campws â darpariaeth ar-lein. Rydym eisiau sicrhau ein bod yn cynnig amgylchedd dysgu hyblyg, creadigol sy’n gwneud y defnydd gorau o amser myfyrwyr ar y campws ac sy’n cefnogi dysgu ymarferol a gweithgareddau cymdeithasol o fewn canllawiau’r llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol.

Cryfder y Drindod Dewi Sant yw amrywiaeth ein myfyrwyr a’n nod yw darparu’r amgylchedd addysgol gorau posibl ar gyfer pob unigolyn i gyrraedd ei botensial. Mae ein datblygiadau diweddar o ran y campws wedi rhoi pwyslais ar addysgu mewn grwpiau bach ac yn seiliedig ar ymarfer, gan integreiddio ardaloedd astudio ffisegol a rhithwir er mwyn cael yr effaith fwyaf. Mae’r pandemig wedi cyflymu’r dull gweithredu hwn, ond roedd y trywydd i’w ddilyn eisoes wedi’i benderfynu wrth i ni geisio paratoi ein graddedigion ar gyfer gweithle sy’n newid yn gyson a lle mae’r defnydd o dechnoleg yn chwarae rhan ganolog.

Rydym yma i’ch helpu a’ch cefnogi ar yr adeg hon ac fe wnawn bob ymdrech i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau posibl fel myfyriwr ac y byddwch yn parhau i allu datblygu eich potensial i’r eithaf. Mae diogelwch a lles ein myfyrwyr a staff yn brif flaenoriaeth i ni a bydd gennym amrywiaeth o fesurau diogelwch yn eu lle ar bob campws. Mae dosbarthiadau bach a sylw i unigolion wedi bod yn gryfder allweddol bob amser ar draws ein campysau ac mae ein myfyrwyr yn gwerthfawrogi hynny. 

Wrth reswm mae ein cynllunio yn amodol ar gyfarwyddebau’r llywodraeth a byddwn yn parhau i roi gwybod i chi beth mae hyn yn ei olygu  i chi a’ch rhaglen. Gall myfyrwyr y Drindod Dewi Sant fod yn hyderus y bydd ein dull cyfunol o ddysgu ac addysgu yn sicrhau trawsnewid di-dor o gyflwyno wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein os bydd amgylchiadau yn y dyfodol yn gwneud hynny’n ofynnol, gan sicrhau eich bod yn gallu cwblhau eich astudiaethau yn unol â’r bwriad. 

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu ym mis Medi.

O.N - Anogir myfyrwyr nad ydynt wedi gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr eto i wneud hynny i osgoi unrhyw oedi cyn talu ar ddechrau’r tymor.