Cadw ein cymunedau’n ddiogel


08.01.2021

Yn unol â chyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru, rydym ni’n parhau i gynnig dull dysgu cyfunol ar ein rhaglenni gyda’r myfyrwyr yn dychwelyd cam wrth gam i’n campysau. O ystyried cyd-destun Coronafeirws a’r pwysau cynyddol ar y GIG rydym ni wedi hysbysu ein myfyrwyr ein bod yn gobeithio ailddechrau addysgu wyneb yn wyneb o 15 Chwefror.

montage images of UWTSD Swansea, Lampeter and Carmarthen

Caiff hyn ei adolygu ddechrau mis Chwefror. Er y gallai fod nifer fach o eithriadau, ni fydd y rhan fwyaf o’n myfyrwyr felly’n dychwelyd i’r campws tan ar ôl 15 Chwefror a byddwn yn parhau i ddarparu profion asymptomatig i’r holl fyfyrwyr sy’n dychwelyd i’r campws.

Bydd ein darpariaeth ar-lein, a ddechreuodd ar 4 Ionawr, yn parhau ac rydym ni’n cynnig darpariaeth gynhwysfawr o gymorth academaidd a bugeiliol i’n myfyrwyr, yn cynnwys i’r nifer fach a arhosodd yn ein llety dros wyliau’r gaeaf neu sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar. Rydym ni’n cynghori eraill i beidio â dychwelyd i’w llety amser tymor tan y bydd ein haddysgu wyneb yn wyneb yn dechrau.

Mae canran uchel o’n myfyrwyr yn lleol ac yn byw yn eu cartrefi eu hunain, gan gydbwyso gofynion bywyd teuluol ochr yn ochr â’u hastudiaethau. Mae’r rhan fwyaf o’n staff yn gweithio gartref ac wedi bod yn gwneud hynny ers mis Mawrth y llynedd. Mae’r Brifysgol yn ddiolchgar i’n staff a’n myfyrwyr am eu hymdrechion parhaus i gadw’n cymuned yn ddiogel a’r gwaith gwych mae llawer yn ei wneud i gefnogi pobl eraill yn eu cymunedau.

Iechyd a lles ein cymuned - staff, myfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd sy’n byw ac yn gweithio yn agos at ein campysau - yw ein prif flaenoriaeth wrth gynllunio ein hymateb i’r pandemig. Fel pob prifysgol arall, mae'r Drindod Dewi Sant, gyda chyswllt â Llywodraeth Cymru, y GIG a’r sector addysg uwch ehangach, wedi sefydlu amrediad o fesurau i leddfu lledaeniad Coronafeirws. Mae’r holl drefniadau hyn wedi golygu ymdrech enfawr gyda’r timau academaidd a phroffesiynol yn gweithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr.

Rydym yn hynod o ddiolchgar i’n myfyrwyr am weithio gyda ni i ddiogelu ein cymuned a chymryd cyfrifoldeb a chwarae eu rhan eu hunain i leihau’r risgiau. Bu’n ymdrech tîm gwirioneddol i gadw ein campysau’n ddiogel ac rydym ni wedi cydweithio gyda myfyrwyr i ddarparu amrywiaeth o becynnau cymorth, o gymorth i astudio ar-lein, gwasanaethau iechyd meddwl a chwnsela i gynlluniau bwrsariaeth a chaledi i leddfu pryderon ariannol a allai fod ganddynt.

Bydd ein cydymdrechion yn sicrhau y byddwn yn parhau i gadw ein cymunedau’n ddiogel ac yn cefnogi lles ein ffrindiau, cydweithwyr a theuluoedd. Dyma fydd ein prif flaenoriaeth dros y flwyddyn nesaf.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk