Cadwch yn ffit, yn frwd ac yn iach gyda chyrsiau ar-lein newydd Sefydliad Confucius Y Drindod Dewi Sant


08.04.2020

Mae Sefydliad Confucius Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn lansio cyfres newydd o gyrsiau am ddim a gaiff eu ffrydio’n fyw mewn Qigong ar gyfer iechyd a llesiant, Tsieinëeg, a chelf a chrefftau Tsieineaidd.

Image for Confucius online learning story

Yn ystod y cyfnod heriol hwn o weithio gartref, ac mewn sawl achos, hunan-ynysu, mae’r cyrsiau newydd hyn yn cynnig cyfle i bawb archwilio meysydd dysgu newydd, cymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd personol, a chael rhywfaint o ryddhad rhag y newyddion dyddiol.

Gydag iechyd yn bwysig i bawb ar hyn o bryd, cangen hynafol o Feddygaeth Draddodiadol Tsieineaidd yw Qigong sy’n gweithio ar system egni’r corff i gynnal a gwella iechyd. Mae’r cwrs ar-lein newydd yn dechrau gyda’r Ymarfer Qigong Er Lles yr Ysgyfaint a chaiff ei gynnal ddwy waith yr wythnos yn Saesneg a Tsieinëeg. Mae’r ymarfer wedi'i ddatblygu gan bartner PCDDS, Prifysgol Meddygaeth Draddodiadol Tsieineaidd Jiangxi (JUTCM) ar y cyd â staff Astudiaethau Tsieineaidd PCDDS. Mae wedi’i gynllunio’n benodol i helpu pobl i gryfhau eu system imiwnedd, a gwella gwydnwch corfforol a meddyliol. Mae gwneud yr Ymarfer Qigong Er Lles yr Ysgyfaint yn rheolaidd yn helpu i ddatgloi meridianau, gewynnau a gwythiennau, ac yn cryfhau meridian yr Ysgyfaint yn benodol. Mae’n ymarfer gwych i helpu i’n cadw ni’n iach ac yn egnïol, gyda symudiadau syml sy’n rhwydd i’r hen a’r ifanc.

I deuluoedd sy’n edrych am weithgareddau difyr i blant ysgol sydd gartref, mae’r cyrsiau ar Ddiwylliant Tsieina’n cynnwys Chwedlau Tsieina - straeon rhyfeddol wedi’u cyfuno â hanes gwir a ffeithiau, a phopeth ydych chi am ei wybod am ddreigiau Tsieineaidd. Mae Gwyliau mewn Celf a Chrefftau Tsieina’n cyflwyno torri papur a modelau 3D Tsieineaidd, gan ddechrau gyda Chwningen y Pasg, wyau a chardiau Pasg, anifeiliaid a blodau’r gwanwyn, ac yn ddiweddarach, bydd yn trafod pynciau hwyliog eraill fel y panda mawr a llusernau. I ddisgyblion uwchradd ac oedolion, mae Codau Hanesyddol Diwylliant Tsieina yn sgwrs a sesiwn ryngweithiol wythnosol fydd yn datgloi cyfoeth o wybodaeth sydd ynghudd yn symbolau cod diwylliant Tsieina, ac yn archwilio eu gwreiddiau hanesyddol. Beth yw mythau creadigaeth Tsieina? Pwy oedd disgynyddion y Ddraig? Ac ymddangosiad protowyddoniaeth a thechnoleg o gymdeithas amaethyddol.

Mae’r holl gyrsiau’n hygyrch drwy lwyfan Zoom.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau, a chofrestru am fynediad am ddim, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/online/confucius-institute-online-learning/

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Krystyna Krajewska: k.krajewska@uwtsd.ac.uk

Nod Sefydliad Confucius yw meithrin gwell dealltwriaeth o ddiwylliant ac iaith Tsieina drwy gynnig cyfleoedd cyfnewid addysgol a diwylliannol. Mae Sefydliad Confucius wedi’i leoli yn PCDDS a mewn ysgolion drwy ganolbarth a de Cymru, gan gynnig amrywiaeth o gyrsiau iaith i alluogi dysgwyr o bob oed i sicrhau cymwysterau mewn Tsieinëeg sy’n berthnasol i fyd gwaith ac a all arwain hefyd at ysgoloriaethau i astudio yn Tsieina.

Mae Canolfan Astudiaethau Iechyd Meddygaeth Draddodiadol Tsieineaidd Qigong yn PCDDS yn cynnal ymchwil meddygol i effeithiau cadarnhaol arferion llesiant traddodiadol Tsieineaidd fel Qigong ar iechyd, a’u defnydd mewn amrywiol gyflyrau cronig. Mae’r Ganolfan yn hyrwyddo amrywiaeth o raglenni addysgol yn ymwneud â llesiant a chytgord personol a chymdeithasol, a’u rôl yn meithrin cymunedau mwy cydlynol, iach a hapus.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Krystyna Krajewska: k.krajewska@uwtsd.ac.uk 

Nod Sefydliad Confucius yw meithrin gwell dealltwriaeth o ddiwylliant ac iaith Tsieina drwy gynnig cyfleoedd cyfnewid addysgol a diwylliannol. Mae Sefydliad Confucius wedi’i leoli yn PCDDS a mewn ysgolion drwy ganolbarth a de Cymru, gan gynnig amrywiaeth o gyrsiau iaith i alluogi dysgwyr o bob oed i sicrhau cymwysterau mewn Tsieinëeg sy’n berthnasol i fyd gwaith ac a all arwain hefyd at ysgoloriaethau i astudio yn Tsieina.

Mae Canolfan Astudiaethau Iechyd Meddygaeth Draddodiadol Tsieineaidd Qigong yn PCDDS yn cynnal ymchwil meddygol i effeithiau cadarnhaol arferion llesiant traddodiadol Tsieineaidd fel Qigong ar iechyd, a’u defnydd mewn amrywiol gyflyrau cronig. Mae’r Ganolfan yn hyrwyddo amrywiaeth o raglenni addysgol yn ymwneud â llesiant a chytgord personol a chymdeithasol, a’u rôl yn meithrin cymunedau mwy cydlynol, iach a hapus.