Canolfan Arloesi Cerebra PCYDDS yn rhoi set o olwynion unigryw i blentyn anabl 3 blwydd oed


22.03.2021

Mae trelar beic a luniwyd gan Ganolfan Arloesi Cerebra Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Abertawe wedi rhoi blas newydd ar ryddid i fachgen anabl ifanc.

 

A bike trailer created by the Cerebra Innovation Centre at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) in Swansea has given a young boy a new taste of freedom.

Mae gan Henry Waines, 3 oed, glefyd cynhenid prin ar y galon ynghyd â tracheobronchomalacia, cyflwr y bibell wynt sy’n golygu bod angen iddo gael ei awyru 24 awr y dydd drwy draceostomi.

Mae ei beiriant anadlu’n swmpus ac yn gorfod mynd i bob man gydag ef. Fel pob bachgen ifanc, mae Henry am chwarae a bod yn weithgar, ond roedd hi’n dod yn anodd i’w fam Shevonne ddal i fyny gydag ef wrth gario’r peiriant anadlu – yn enwedig ar ôl i Siôn Corn roi beic newydd sbon yn anrheg Nadolig i Henry.

Yn awyddus i ddod o hyd i ateb, gofynnodd Shevonne i Ganolfan Arloesi Cerebra a allent helpu.

Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn sefydliad a gyllidir 100% gan roddion, ac sy’n llunio ac yn adeiladu cynnyrch pwrpasol er mwyn helpu plant anabl i ddarganfod ac ymwneud â’r byd o’u cwmpas.

Lluniodd y Ganolfan ateb perffaith i Henry: trelar cŵl sy’n ei alluogi i fynd â’i beiriant anadlu gydag ef ar ei anturiau heb i’w rieni orfod rhedeg wrth ei ochr. Fel gyda phopeth mae’r Ganolfan yn ei wneud, cafodd ei lunio i edrych yn wych yn ogystal â bod yn hwyl i’w ddefnyddio.

“Cawson ni benwythnos hyfryd gyda Henry a’i drelar,” meddai Shevonne ar ôl i’r trelar gael ei drosglwyddo i’w cartref yn Swydd Efrog. “Mae’n hollol wych!! Mae’r rhyddid y mae wedi ei roi iddo yn anhygoel. Gallwn fod yn fwy na phum metr i ffwrdd a rhyngweithio gydag ef mewn ffordd lawer mwy normal ar ei feic.

“Mae wedi ymgyfarwyddo â throi gyda’r trelar ac mae’n codi ei gyflymder eto gan fod y trelar wrth reswm yn drymach nag yr oedd, ond mae’n dwlu arno! Ces i wir gyfle i stopio a siarad â rhywun heddiw yn hytrach na chael fy llusgo i ffwrdd fel sy’n digwydd fel arfer pan fyddaf yn gysylltiedig â Henry. Mae, yn llythrennol, yn newid ein bywydau! Mae gymaint yn hyfrytach i fynd am dro fel hyn. Rydyn ni’n hynod ddiolchgar.

“Gallaf weld ei olwg nawr a’r llawenydd ar ei wyneb oherwydd does dim angen i mi fod y tu ôl iddo yn cario’r peiriant anadlu mewn ysgrepan. Does dim un gair nag un peth sy’n disgrifio orau pa mor wych yw trelar Henry. Mae’n newid ein bywydau’n llwyr.”

Dwedodd Dr Ross Head, Athro Cysylltiol Canolfan Arloesi Cerebra, ei fod ef a’i dîm wrth eu boddau i weithio ar y prosiect.

“Achos unigryw i ni oedd hwn; does neb wedi gofyn i ni lunio dyfais o’r fath o’r blaen,” meddai. “Adeiladwyd y trelar gyda’r holl osodiadau, addurniadau a dyfeisiau diogelwch er mwyn cadw Henry mor ddiogel â phosib. Roedd hyn yn cynnwys system diogelwch arbennig sy’n cysylltu â beic Henry ond y gellir ei ryddhau yn gyflym iawn os oes ei angen, strapiau i ddal ei beiriant anadlu’n ddiogel, a hyd yn oed graffeg pwrpasol i wneud iddo fynd yn gyflymach!

“Mae’r bothau olwynion eang a’r teiars niwmatig cŵl ofnadwy yn gadael i’r trelar fynd ar wib yn ddiogel, ac wrth i Henry wella, rydyn ni wedi gwneud teclyn ychwanegol i sicrhau na fydd y tiwb awyr yn cael ei ddal yn yr olwynion. Fel y gwelwch, mae Henry yn hapus iawn gyda’i ryddid a’i annibyniaeth newydd, ac mae hynny yn gwneud i ni deimlo hyd yn oed yn fwy brwdfrydig dros helpu hyd yn oed ragor o blant. Os gallwn helpu plentyn rydych chi’n ei nabod, cysylltwch â ni a gwnawn ein gorau i roi gwên ar ai wyneb yn union fel Henry!”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk