Canolfan S4C Yr Egin yn trefnu gweithdy ar gyfer plant o Sir Gâr a phlant o Batagonia


26.05.2020

Mae Canolfan S4C Yr Egin wrthi’n trefnu gweithdy go arbennig a fydd yn gweld plant o Sir Gaerfyrddin yn cydweithio gyda phlant o Ysgol Gymraeg y Gaiman i gynhyrchu rhaglen radio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gweithdy Radio Yr Egin / Yr Egin's Radio Workshop

Fel rhan o weithgareddau ymgysylltu’r Egin, bydd Marc Griffiths o gwmni Stiwdiobox yn arwain y gweithdy ar gyfer plant blynyddoedd 3 – 6 ar blatfform Zoom, ddydd Iau, Mai 28ain.  Bydd criw o blant o Sir Gar yn cwrdd â rhai o ddisgyblion Ysgol Gymraeg y Gaiman er mwyn cynhyrchu rhaglen radio a fydd yn cael ei darlledu ar orsaf Cymru FM y diwrnod canlynol.

Er bydd y plant 8,000 o filltiroedd i ffwrdd o’i gilydd, dyma weithdy a fydd yn rhoi cyfle iddyn nhw fod yn greadigol, trafod eu syniadau a dysgu sgiliau newydd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Tŷ ni, Tŷ Chi fydd thema’r gweithdy a bydd yn gyfle i blant o’r ddwy wlad i rannu gwybodaeth, trafod cerddoriaeth a mynd ati i ddefnyddio’u sgiliau i ymchwilio, cynhyrchu a chyflwyno rhaglen radio.

Llinos Jones, Swyddog Ymgysylltu Yr Egin sydd wedi trefnu’r digwyddiad gyda’r bwriad o gael plant i drafod eu profiadau a’u ffordd o fyw.

“Mae Cymru a Phatagonia dal o dan gyfyngiadau symud, felly bydd hi’n hynod ddiddorol clywed am brofiadau plant o’r ddwy wlad, drwy gyfrwng y Gymraeg,” meddai Llinos.

“Ro’n i wedi meddwl am ffordd o gysylltu gyda chymunedau Cymraeg Patagonia ers amser ond nawr, yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn, gan fod sgwrsio a chysylltu gyda phobl dros y we wedi dod yn rhan o’n ffordd o fyw, roedd yn teimlo fel yr amser iawn i drio trefnu digwyddiad o’r math yma.”

Yn ffodus iawn, mae Caryl Jones, cyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn athrawes yn Ysgol Gymraeg y Gaiman ar hyn o bryd – er bod hithau wedi gorfod dychwelyd i Gymru oherwydd y cyfyngiadau symud sydd wedi dod i’n rhan yn sgîl y coronafeirws.

“Er ‘mod i bellach 'nol yng Nghymru, rwy’n dal i ddysgu’r plant dros y we,” meddai Caryl.

“Fe nes i ddychwelyd i Gymru ddechrau mis Mai ac er nad wyf i bellach yn y Gaiman, rwy’n rhoi gwersi dyddiol i’r plant dros Zoom.  Pan glywais bod Yr Egin â diddordeb trefnu digwyddiad ar gyfer plant o Sir Gaerfyrddin ac o Batagonia, ro’n i’n falch iawn i’w helpu i’w wireddu. 

“Roedd Prifathrawes Ysgol Gymraeg y Gaiman yn frwdfrydig iawn pan glywodd hi’r syniad ac aeth ati’n syth i gysylltu gyda rhieni i weld pwy fyddai â diddordeb bod yn rhan o’r gweithdy.

“Dyma gyfle gwych i’r plant yn Y Gaiman i ddefnyddio’u Cymraeg ac i ddysgu mwy am fywydau plant yng Nghymru,” atega Caryl.  “Bydd hefyd yn rhoi’r cyfle iddyn nhw drafod dwyieithrwydd – Cymraeg a Saesneg a Chymraeg a Sbaeneg – ac i glywed am sut mae plant Cymru yn byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg.  Rwy’n siŵr y bydd y plant o’n hysgol ni’n dysgu llwyth o’r profiad a bydd yn rhoi cryn hyder iddyn nhw hefyd.

“Mae hefyd yn rhyw fath o ‘anrheg’ fach i blant Ysgol Gymraeg y Gaiman.  Roedd rhai ohonynt i fod i ddod draw i Gymru ddiwedd y mis i ymweld ag Eisteddfod yr Urdd ac i deithio o gwmpas y wlad.  Yn amlwg, nid yw hynny wedi gallu digwydd, ond o leiaf y mae nhw dal yn cael y cyfle i gwrdd â phlant o Gymru ac i gymryd rhan mewn gweithgaredd hwyliog drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Marc Griffiths o gwmni Stiwdiobox – sydd bellach yn un o denantiaid Canolfan S4C Yr Egin – fydd yn arwain y gweithdy ac mae yntau’n edrych ‘mlaen yn fawr at greu rhaglen radio gyda phlant o Sir Gâr a Phatagonia.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i fod yn rhan o’r digwyddiad unigryw yma.  Dyma freuddwyd yn cael ei gwireddu i mi gan fy mod i wedi eisiau cydweithio gyda thrigolion o Batagonia ers amser hir,” meddai Marc.

“Mae’n gyfle gwych i blant Sir Gâr gael clywed am fywyd plant ym Mhatagonia gan ddysgu am yr iaith, diwylliant a bywyd cymdeithasol ein ffrindiau a ymfudodd o Gymru yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg,” atega.

Cynhelir y gweithdy ar Zoom ddydd Iau, Mai 28ain,  Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael felly os oes gennych ddiddordeb gymryd rhan, ebostiwch helo@yregin.cymru

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chyfleoedd a digwyddiadau ymgysylltu Yr Egin, cysylltwch â Llinos Jones trwy ebostio llinos.jones@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk