Canolfan Ymchwil Profiad Crefyddol y Drindod Dewi Sant yn croesawu Athro Gwadd o Brifysgol Gatholig Brasilia


27.05.2020

Mae Canolfan Ymchwil Profiad Crefyddol Llambed (RERC) ar hyn o bryd yn croesawu o Frasil yr Athro Marta Helena de Freitas.

Professor Bettina Schmidt welcoming Professor Marta Helena de Freitas to UWTSD’s Religious Experience Research Centre at the beginning of the year

Yr Athro Bettina Schmidt yn croesawu’r Athro Marta Helena de Freitas i Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol y Drindod Dewi Sant ar ddechrau’r flwyddyn (cyn cyflwyno’r cyfyngiadau symud).

Mae Marta yn athro seicoleg crefydd ym Mhrifysgol Gatholig Brasilia ac yn cydlynu Gweithgor “Seicoleg a Chrefydd” Cymdeithas Genedlaethol Brasil ar gyfer Ymchwil ac Astudiaethau Ôl-raddedig mewn Seicoleg. 

Mewn cydweithrediad  â’r athro Bettina Schmidt, Cyfarwyddwr y ganolfan ymchwil, mae Marta yn cynnal ymchwil ar “Crefyddusrwydd ac ysbrydolrwydd mewn seicotherapi: astudiaeth ryngddiwylliannol yn seiliedig ar ganfyddiad seicolegwyr clinigol”. Mae Marta hefyd yn gweithio ar erthygl ar Syr Alister Hardy, sylfaenydd y ganolfan ymchwil, ar gyfer cyfnodolyn Brasiliaidd, yn ogystal â chyhoeddiadau eraill a wnaiff hyrwyddo gwaith y ganolfan ymchwil ym Mrasil a thu hwnt.

Mae byw yn Llambed yn ei galluogi i gynnal ei hymchwil yn uniongyrchol yn y Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol a chyrchu dogfennau hanesyddol ar Alister Hardy, ei fywyd a’i waith.

Er bod ei gwaith ar hyn o bryd wedi’i gyfyngu oherwydd Coronafeirws, mae Marta yn cyfrannu’n weithredol at seminarau ymchwil, a gynhelir bellach ar-lein. Yn y cyfamser, mae’n canolbwyntio ar ei hymchwil. Ond mae hefyd yn treulio a defnyddio’r amser i wneud gwaith creadigol ac ysgrifennu barddoniaeth sy’n adlewyrchu ei hamser yng Nghymru.  Wrth siarad am ei phrofiad o fyw yng Nghymru yn ystod y pandemig Coronafeirws, dywedodd yr Athro Marta Helena de Freitas:

“Mae Llambed yn cynnig i mi brofiad gwreiddiol, unigryw ac arbennig dros ben: astudio, ymchwilio ac ysgrifennu yn y sefydliad academaidd hynaf yng Nghymru, sydd hefyd yn un o’r hynaf yn y DU. Wedi’r cyfan, dyma’r dref lle dechreuodd YDDS yn 1822.  Mae’r bobl sydd yma yn groesawgar iawn ac mae gan y ddinas lawer o gaffis hyfryd a phleserus. Yn y ddinas fechan, dawel ac ysbrydoledig hon, gallaf fyw o flaen un o droadau’r afon a cherdded i’r campws lle mae’n anrhydedd i mi weithio yn y Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol a lle gallaf  gymryd rhan mewn rhai seminarau rhyngddisgyblaethol.

Drwy’r cyfle hwn, gall fy arbenigedd mewn Seicoleg Crefydd sgwrsio gyda phynciau pwysig eraill, gan gynnwys diwinyddiaeth, y clasuron, archaeoleg a hanes yr henfyd. Yn ystod y penwythnosau, a hefyd yn ystod y cwarantin hwn, mae’n fraint i mi gerdded ar hyd Teifi a mwynhau’r tirweddau gwledig, rhagorol sy’n fy ysbrydoli i yn fawr, a hefyd fy ngwaith a’m barddoniaeth.

“Yn ystod y cyfnod hwn o fod yn gymrawd ymchwil y Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol, rwy’n gweithio ar brosiect ymchwil thraws-ddisgyblaethol, gyda’r bwriad o gymharu canfyddiadau a phrofiadau seicolegwyr clinigol o Frasil a Phrydain ynglŷn â’r perthnasau sy’n bodoli rhwng crefyddusrwydd, ysbrydolrwydd ac iechyd meddwl.” 

Mae’r Athro Marta Helena de Freitas hefyd wedi cyfrannu at lyfr newydd, Spirituality and Wellbeing, a ryddhawyd yn ddiweddar a’i olygu gan yr Athro Bettina Schmidt a Jeff Leonardi o’r Drindod Dewi Sant. Gan drafod ei chyfraniad i'r llyfr newydd, ychwanegodd:

Mae’r thema hon yn cael ei chydnabod yn fwyfwy fel elfen hanfodol mewn cymdeithas gyfoes, yn enwedig yn ystod adegau pan fo pandemig ar led, ond sydd bob amser wedi bod ar agenda prif bryderon dynolryw.

“Mae fy mhennod yn y llyfr hwn yn cyflwyno ac yn trafod canlyniadau ymchwil a wnaed ym Mrasil ar y cyd â gweithwyr proffesiynol iechyd ac iechyd meddwl Brasil, ac yn archwilio’n fanwl beth yw’r cysylltiad rhwng  eu canfyddiadau a’u profiadau a’r perthnasau sy’n bodoli rhwng crefyddusrwydd, ysbrydolrwydd ac iechyd meddwl a chorfforol.” 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076