Chwiorydd yn graddio o PCDDS gyda dosbarth cyntaf mewn cyfrifiadura


22.07.2020

Mae’r chwiorydd Helen Frey a Julie Millard yn dathlu graddio gyda graddau BSc anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cyfrifiadura (Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiber Ddiogelwch) o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe. Maen nhw ymhlith pedair menyw a gwblhaodd y cwrs eleni mewn maes lle mae dynion yn y mwyafrif fel arfer - gan ddweud y bydden nhw’n annog menywod eraill i ymuno â’r cwrs.

Sisters Helen Frey and Julie Millard are celebrating graduating with first class honours BSc degrees in Computing (Computer Networks and Cybersecurity) from the University in Wales Trinity Saint David in Swansea.

Ysbrydolwyd y chwiorydd i gofrestru ar y cwrs gan fab Julie, Chris, a raddiodd gyda BSc mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol yn 2017. Dechreuon nhw fel myfyrwyr rhan amser, yn cydbwyso eu hastudiaethau gyda’u gwaith, ac yn ddiweddarach symudon nhw i’r cwrs llawn amser, gan gwblhau eu hastudiaethau mewn pedair blynedd.

“Rwyf i ar ben fy nigon fy mod wedi cael dosbarth cyntaf,” dywedodd Julie. “Y rheswm pam ddewisais i’r cwrs yw am fod cyfrifiaduron wedi dod yn rhan mor hanfodol o fywyd bob dydd. Roedd y cwrs yn heriol ac yn werth chweil. Roedd cael fy chwaer ar yr un cwrs yn fantais bendant: roedden ni’n cefnogi ein gilydd drwy annog ein gilydd i gadw’n bositif.”

Cytunodd Helen fod astudio gyda’i gilydd yn fantais. “Roedd yn brofiad diddorol ond gyda lwc rydyn ni’n mwynhau cwmni ein gilydd yn ddigon da i gadw gyda’n gilydd am y tair blynedd,” dywedodd. “Roedden ni’n gefn i’n gilydd yn ystod y cyfnodau anodd.

“Mae seiber ddiogelwch a fforenseg gyfrifiadurol yn hynod o ddifyr i fi a gyda’r cyfle i ddefnyddio ymagwedd ymarferol mewn rhwydweithio a seiber ddiogelwch, hwn oedd y cwrs gorau i fi. Rwyf i wrth fy modd gyda’r canlyniadau ac allwn i ddim bod wedi’i wneud heb ddarlithwyr mor wych.”

Ychwanegodd Julie: “Byddwn i’n annog unrhyw fenyw i gymryd y cwrs i ddatblygu ei gyrfa.”

Mae Julie bellach yn bwriadu cwblhau cymwysterau CEH (Certified Ethical Hacker) a CHFI (Certified Hacking Forensic Investigator), tra bo Helen wedi cofrestru ar gwrs TAR gyda PCDDS i ddysgu TG.

“Roedd y cwrs gradd yn brofiad gwych a byddwn i’n ei argymell yn gryf i bawb, yn wryw a benyw,” dywedodd. “Roeddwn i’n mwynhau amrywiaeth y cwrs, a roddodd ddealltwriaeth i mi mewn llawer o ddisgyblaethau technegol.”

Mae tiwtor y chwiorydd, Carlene Campbel, yn hynod o falch o’u llwyddiant.

“Roedden nhw o ddifrif am eu hastudiaethau gan ddangos aeddfedrwydd, ffocws, penderfyniad a grym ewyllys,” dywed. “Doedden nhw ddim yn cymryd eu hastudiaethau’n ganiataol. Rwyf i’n falch iawn o’r ddwy, ac yn hyderus y bydd yr wybodaeth a’r hyder maen nhw wedi’u hennill, ynghyd â’u hetheg gwaith, yn gaffaeliad i unrhyw ddiwydiant neu hyd yn oed eu busnes eu hunain, gan ddibynnu ar y llwybr y byddan nhw’n ei ddewis ar ôl graddio. Rwy’n siŵr eu bod wedi paratoi’r ffordd i fenywod eraill wneud yr un fath a rhagori yn yr un modd.”

Ychwanegodd cyfarwyddwr y cwrs Beverley Holland:

“Roedd Helen a Julie yn llawn egni ac ymrwymiad i’w hastudiaethau. Roedden nhw’n gwybod beth oedden nhw’n dymuno ei wneud a bu’r ddwy’n ymwneud yn llawn â’r cwrs: roedden nhw ar y campws yn helpu myfyrwyr eraill a chymeron nhw ran mewn diwrnodau agored. Mae’n wych fod y ddwy wedi cael dosbarth cyntaf – mae’n adlewyrchu eu hymrwymiad rhyfeddol i astudio.”

Sisters Helen Frey and Julie Millard are celebrating graduating with first class honours BSc degrees in Computing (Computer Networks and Cybersecurity) from the University in Wales Trinity Saint David in Swansea.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk