Codi sgiliau’r genhedlaeth nesaf


17.03.2021

Mae Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhannu arbenigedd a gwybodaeth hanfodol fel rhan o becyn adfer Covid-19 y Brifysgol i ddiwydiant.

Young man using Mazak equipment

Sicrhaodd y Brifysgol £1 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i lansio’r Academi, â’r nod o ddatblygu, cynnal ac adeiladu ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar brentisiaid gweithgynhyrchu a chyflogwyr i gyflenwi’r technolegau sy’n sicrhau bod y diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru yn parhau’n gystadleuol ar draws y byd.

Gyda’i harbenigedd mewn CAD (dylunio â chymorth cyfrifiadur) CAM (gweithgynhyrchu â chymorth cyfrifiadur), peiriannu CNC (rheolaeth rifyddol gyfrifiadurol), ac archwilio CMM (peiriant mesur cyfesurynnau), mae’r Academi’n cyflenwi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar yr amgylchedd gweithgynhyrchu modern drwy gynnig mynediad i brentisiaid a chyflogwyr yn y rhanbarth at y peiriannau diweddaraf.

Bydd Prifysgolion yn rhan allweddol o’r ymdrech genedlaethol i ymadfer, gan helpu i godi sgiliau a dysgu sgiliau newydd i’r gweithlu ar gyfer economi ôl-Covid. Yn ystod argyfwng Covid-19, mae’r Brifysgol wedi bod yn defnyddio ei harbenigedd, profiad ac adnoddau i gefnogi’r ymateb lleol, gan gynnal ei darpariaeth dysgu ar-lein er mwyn parhau i fynd i’r afael â’r bylchau mewn sgiliau a datblygu sgiliau busnesau cyfredol a denu buddsoddiad newydd i’r rhanbarth. Gan weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a phartneriaid diwydiant i helpu i ailadeiladu ffabrig cymunedau, bydd galw mwy nag erioed am raddedigion gyda sgiliau lefel uchel i helpu i ysgogi twf economaidd yn y cyfnod ansicr hwn ac i’r dyfodol.

Mazak equipment in the Advanced Manufacturing Skills Academy

Dywedodd Barry Liles, OBE, Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) a Phennaeth Sefydliad Gwyddoniaeth a Chelf y Brifysgol: “Bydd cyfnewid gwybodaeth yn effeithiol, wedi’i ysgogi gan y Brifysgol, yn sicrhau y datblygir sgiliau allweddol fydd yn sbarduno cynhyrchedd ac yn cefnogi busnesau yn y cyfnod digynsail hwn a thu hwnt. Mae’r Academi Gweithgynhyrchu Uwch yn gerbyd pwysig i’n galluogi i fynd ati i ddangos ein hymrwymiad i gydweithio gyda’n partneriaid i gyflenwi buddion cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i’r rhanbarth.”

Mae’r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth gyda 3 o’r cwmnïau blaenllaw yn y diwydiant gweithgynhyrchu - Mazak (cyflenwyr offer peiriant) Renishaw (cyfarpar mesur/archwilio) a Sandvik (cyflenwyr offer torri deunydd) i wneud yn siŵr fod gan yr Academi’r modd i fodloni anghenion nifer fawr o sectorau diwydiant.

Gyda nifer o gampysau yn ne orllewin Cymru, mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o raglenni addysg uwch technegol a galwedigaethol mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu Uwch.

Dywedodd Lee Pratt, Rheolwr yr Academi yn y Brifysgol: “Nod yr Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch yw sicrhau bod prentisiaid yn gallu manteisio ar y dechnoleg gweithgynhyrchu ddiweddaraf.

 “Ein prif ffocws yw rhoi profiad peiriannu i brentisiaid mewn cwmnïau gweithgynhyrchu yn y rhanbarthau er mwyn iddyn nhw allu bwrw iddi o’r dechrau yn hytrach na gorfod mynd drwy broses ymsefydlu fewnol hir. Bydd yr academi hyfforddi newydd yn sicrhau y bydd prentisiaid yn effeithiol yn eu cwmnïau o’r diwrnod cyntaf.”

Agorodd yr Academi ei drysau ym mis Ionawr 2020 ac mae’n cynnig hyfforddiant technegol i fyfyrwyr hyd at lefel gradd, y cyfan mewn un cyfleuster. Mae eisoes wedi croesawu prentisiaid o FSG Tool & Die Ltd, darparwr gwasanaeth gwneud offer ym Mhont-y-clun sydd wedi defnyddio peiriannau Mazak i ddarparu cydrannau cyflawn i’r cwmni at ddefnydd cwsmeriaid.

“Rydym ni wedi buddsoddi mewn offer peiriant o safon y diwydiant, ac eisoes mae llawer o gwmnïau yn yr ardal wedi dangos diddordeb mawr mewn anfon eu prentisiaid atom i ymgyfarwyddo â’r dechnoleg,” ychwanegodd Lee.

“Rydym ni’n awyddus i barhau i gynnig cyfleoedd addysgol y tu hwnt i fyfyrwyr a phrentisiaid. Er enghraifft, rydym ni’n edrych ar y posibilrwydd o gynnig cyrsiau pwrpasol byr i’r cwmnïau hynny ar draws Cymru sy’n gweithio gydag offer peiriant ac sy’n dymuno codi sgiliau eu gweithlu gyda thechnolegau a dulliau gweithgynhyrchu modern.”

DIWEDD