Cold Truth Sleepout yn Stadiwm Liberty Abertawe


29.01.2020

Mae Branwen Williams o’r Drindod Dewi Sant, Cyfarwyddwr Academaidd yn Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol yn ymuno â channoedd o unigolion a busnesau sy’n cymryd rhan yn Cold Truth Sleepout ar 20 Chwefror yn Stadiwm Liberty rhwng 8pm ac 8am.

UWTSD’s Bronwen Williams, Academic Director at the University’s Institute of Management and Health will join hundreds of individuals and businesses taking part in the Cold Truth Sleepout on February 20 at the Liberty Stadium.

The Wave a Sain Abertawe sy’n trefnu’r digwyddiad, a bydd cyfranogwyr yn treulio un noson y tu allan i godi arian ac ymwybyddiaeth o broblem digartrefedd. Nid yw’r digwyddiad i’w gymharu â bywyd person digartref, ond mae’n anelu at dynnu sylw at rai o’r heriau y mae pobl yn eu hwynebu.

Bydd yr ymgyrch yn codi arian ar gyfer pum elusen leol sy’n cefnogi digartrefedd ledled de Cymru. Shelter Cymru, y mae eu gwaith dros 35 mlynedd wedi helpu dros hanner miliwn o bobl. Mae Shelter Cymru yn credu bod gan bawb yng Nghymru'r hawl i gartref diogel, teilwng. Gall Shelter Cymru ddarparu cyngor arbenigol yn rhad ac am ddim. www.darganfodaddysgu.cymru

Darpara Matthew’s House ‘gartref’ yng nghanol Abertawe i’r rhai mwyaf bregus. Adeilad sy’n enwog am ddarparu llinell gymorth i’r digartref ac eraill y mae arnynt ei angen. www.darganfodaddysgu.cymru

Zac’s Place – Dros y blynyddoedd mae Zac’s Place wedi ennill enw da am ddarparu hafan glyd ac amgylchedd gofal a chysur rhagweithiol i rai o bobl Abertawe sydd wedi eu dieithrio fwyaf. www.zacsplace.org

Llamau – cenhadaeth Llamau yw dod â digartrefedd ieuenctid a digartrefedd menywod yng Nghymru i ben am byth. Uchelgais fawr yw hon ac efallai i rai pobl y gallai ymddangos yn amhosibl. Ond yn Llamau, rydyn ni’n gwybod nad yw digartrefedd yn anochel. Nid oes rhaid iddo fodoli mewn gwirionedd. Os daw pob un at ei gilydd, gallwn fyw mewn byd heb ddigartrefedd.

https://www.llamau.org.uk/what-we-do

Salute - dechreuodd Lee West a Paul O'Dwyer Trampface yn 2014 i godi ymwybyddiaeth o nifer y cyn-filwyr gwrywaidd a menywod sy’n byw, gwaetha’r modd, ar ein strydoedd. Ar ôl 4 blynedd a chodi dros £40,000 dyma nhw’n penderfynu dechrau sefydliad dielw o’r enw SA1UTE gyda rhai codwyr arian anhunanol eraill. Nod y sefydliad hwn yw helpu cyn-filwyr oddi mewn i dde Cymru i godi ar eu traed o’r newydd, rhoi llaw o gymorth a chynnig cymorth lle mae’r angen mwyaf.

Meddai Bronwen: “Rwy wedi bod yn rhan o bennu strategaeth ar gyfer yr Economi Nos yn Abertawe ers blynyddoedd lawer ac sydd wedi gweld â’u llygaid eu hunain faint o bobl sy’n cysgu allan yn Economi Nos Abertawe a hynny yn y tymereddau oeraf hyd yn oed. Mae gwaith Llamau, Shelter Cymru, Zac’s Place, Salute a Matthew’s House yn adnoddau amhrisiadwy i helpu pobl sy’n eu cael eu hunain ar y strydoedd. Eisoes mae ein myfyrwyr yn gweithio’n agos gyda rhai o’r elusennau hyn. Hoffwn i wneud fy rhan i helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian i’r elusennau hyn. Mae hon hefyd yn her bersonol enfawr gan fy mod i bob amser yn oer, felly bydd o ddiddordeb i mi weld sut y bydda i’n ymdopi.”

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, gofynnwyd i fyfyrwyr Rheolaeth Busnes y flwyddyn gyntaf helpu 12 o elusennau i godi ymwybyddiaeth o’u hachosion yn ogystal â’u helpu i godi arian.

Ymhlith y sefydliadau hyn roedd Matthew’s House, Zac’s Place, ysgol leol, a grŵp theatr lle bu’n rhaid i’r myfyrwyr drefnu amrywiaeth o brosiectau, gan ddogfennu hefyd eu gweithgareddau a’u hymgyrchoedd drwy greu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol pwrpasol.

* Os hoffech chi noddi Bronwen neu ymuno â hi yn y Big Sleep Out, ewch i’w thudalen JustGiving. 

Cliciwch yma: Rhoddwch nawr <https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.justgiving.com%2FSwansea-Met-PS1%3Futm_id%3D22&data=02%7C01%7C%7Cc654c6354be34229984b08d79d99f0e3%7C4e0f11f9046e45059cb8db2152311e21%7C0%7C0%7C637151156800198804&sdata=PF%2FEcsVLWEF%2FXdCDBkQutzF%2FKyX4fTztFmd%2FTsK6Azc%3D&reserved=0>

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk