Coleg Celf Abertawe yn dathlu Gŵyl Ddewi gyda darlith a seremoni wobrwyo


05.03.2020

Ddoe, fe gynhaliwyd diwrnod o ddathlu yn Abertawe wrth i Goleg Celf Abertawe - rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - nodi Gŵyl Ddewi gyda darlith a seremoni wobrwyo go arbennig.

Darlith Gwyl Ddewi / St David's Day lecture

Gwenllian Beynon, Hefin Jones & Jonathan Pugh.

Croesawyd y dylunydd Hefin Jones i Abertawe i draddodi’r brif ddarlith gan sôn am ei waith a’i yrfa ym myd y diwydiannau creadigol.

Mae Hefin Jones yn ddylunydd sy'n byw yng Nghaerdydd ond mae’n gweithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.  Ar hyn o bryd mae hefyd yn ddarlithydd yn yr Adran Ddylunio ym Mhrifysgol Goldsmiths yn Llundain

Gweithia’n aml gyda sefydliadau cyhoeddus, diwylliannol ac addysgol yn rhan o brosiectau ymchwil a dylunio cydweithredol. Mae ei brosiectau a chydweithrediadau diweddar yn cynnwys gwaith gyda Chanolfan y Wellcome Trust ar gyfer Niwroddelweddau; Theatr Genedlaethol Cymru; Amgueddfa Ddylunio; Prosiectau UP a’r Cyngor Crefftau. Mae’r prosiectau sydd ganddo ar y gweill yn cynnwys un o gynyrchiadau Eisteddfod Genedlaethol Tregaron 2020.

Roedd ei brosiect ‘Ymgyrch Ofod Cymru’ (2014) yn edrych ar sut y gellid defnyddio diwylliant, sgiliau a thraddodiadau Cymru mewn cyd-destun cosmig.

Yn rhan o’r prosiect hwn, creodd Hefin siwt ofod wedi’i gwneud yn llwyr o ddeunyddiau Cymreig. Daeth y gwlân a ddefnyddiwyd i wneud y siwt o’r melinau gwlân olaf yng Nghymru, ac fe wnaed clocsiau gofod yn lle esgidiau gofod gan wneuthurwr clocsiau traddodiadol.

Mae Coleg Celf Abertawe yn falch iawn o’i threftadaeth Gymreig ac roedd y Brifysgol yn awyddus dros ben i ddathlu cyflawniadau’i myfyrwyr celf a dylunio - nifer ohonyn nhw’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg - yn ystod digwyddiad blynyddol yn enw nawddsant Cymru.

Un o’r trefnwyr oedd Gwenllian Beynon, Cydlynydd y Gymraeg o fewn Coleg Celf Abertawe sy’n credu’n gryf bod Gŵyl Ddewi yn cynnig cyfle da iawn i fyfyrwyr a staff y Brifysgol i ddathlu’r Gymraeg a threftadaeth Cymru mewn cyd-destun celfyddydol.

“Mae’n bwysig iawn cynnal y math yma o ddigwyddiad a nodi Dydd Gŵyl Dewi gan ei fod yn ddathliad sydd mor bwysig i ni yng Nghymru,” meddai Gwenllian.  “Mae Gŵyl Ddewi yn ddathliad arbennig ac ers tair mlynedd yng Ngholeg Celf Abertawe rydym wedi trefnu darlith flynyddol gyda’r pwyslais ar yr elfen gelfyddydol - rhywbeth sy’n weledol neu’n gweddu i’n meysydd ni - ac roedd hi felly wych eleni, cael croesawu’r dylunydd, Hefin Jones i gyflwyno’r ddarlith i’r gynulleidfa.

“Rydym hefyd yn teimlo ei bod hi’n bwysig nodi llwyddiannau staff a myfyrwyr ac eleni am y tro cyntaf penderfynwyd gwobrwyo dau aelod o staff, nad ydynt yn siarad Cymraeg, sydd wedi creu cyfleoedd i fyfyrwyr drafod eu syniadau yn y Gymraeg,” atega Gwenliian.

Mae’r gwobrau Celf a Dylunio bellach yn rhan bwysig o ddathliadau Gŵyl Ddewi’r Brifysgol ac yn gyfle gwych i ddathlu cyflawniadau’r rheiny sydd yn astudio neu’n dysgu o fewn y Coleg Celf gan nodi’u hymrwymiad i’r iaith Gymraeg neu ddiwylliant Cymru.

Enillwyr y Gwobrau / Award Winners

Llun o enillwyr Gwobrau Gŵyl Ddewi.

Enillwyr gwobrau eleni oedd:

Jonathan Pugh, darlithydd Drama Gymhwysol: Addysg, Lles a Chymuned – enillydd y wobr am ymrwymiad rhagorol i iaith a diwylliant Cymru yng Nghelf a Dylunio.

Julia Lockheart, Pennaeth Arferion Cyd-destunol – enillydd y wobr am ddatblygu syniadau i ddefnyddio’r Gymraeg mewn Arferion Cyd-destunol.

Ian Standen, Rheolwr Rhaglen Bensaernïaeth – enillydd y wobr am ymgysylltu â’r Gymraeg.

Caleb Young, myfyrwiwr BA Darlunio – enillydd y wobr am ymrwymiad i iaith a diwylliant Cymru.

Briony Howells, myfyrwiwr BA Dylunio Cynnyrch – enillydd y wobr am ymrwymiad i’r Gymraeg yn ei astudiaethau.

Sara Griffith, myfyrwiwr BA Patrwm Arwyneb – enillydd y wobr am ymrwymiad i’r iaith Gymraeg ac i ddiwylliant gweledol Cymru.

Abigail Fraser, myfyriwr BA Celf Gain - enillydd y wobr am ymrwymiad i iaith a diwylliant Cymru.

Bu’n ddigwyddiad llwyddiannus tu hwnt gyda myfyrwyr a staff Coleg Celf Abertawe yn mwynhau pob eiliad o ddathlu Cymreictod mewn digwyddiad celfyddydol cyffrous ac ysbrydoledig.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cyrsiau Celf a Dylunio a gynigir o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk