Coleg Celf Abertawe yn derbyn grant ychwanegol i gynyddu ei ddarpariaeth Gymraeg


12.05.2020

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn grant ychwanegol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg Coleg Celf Abertawe.

Work by students at Swansea College of Art / Gwaith gan fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe

Enghreifftiau o waith myfyrwyr Coleg Celf Abertawe.

Mae Coleg Celf Abertawe o fewn y Brifysgol wedi bod yn ffodus i dderbyn Grant Pynciol o Gronfa Cynllunio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn flynyddol ers 2017.  Bob blwyddyn ers derbyn y grant pynciol cyntaf, mae’r Coleg Celf wedi llwyddo i ragori yn ei dargedau, ac eleni eto, llwyddwyd i gynyddu’r Grant i adlewyrchu llwyddiant yr adran a gwaith caled Gwenllian Beynon, uwch-ddarlithydd a Chydlynydd y Gymraeg o fewn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf y Brifysgol.

Erbyn hyn, mae criw cynyddol o fyfyrwyr o fewn y Coleg Celf – o fyfyrwyr cwrs Sylfaen i rai PhD - yn astudio rhywfaint o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob blwyddyn gydag o leiaf 40 credyd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ar fwyafrif o’r cyrsiau.

“Gan ystyried nad oedd traddodiad o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn bodoli tan yn lled ddiweddar o fewn Coleg Celf y Brifysgol, dyma lwyddiant y mae’r Brifysgol yn ymfalchïo’n fawr ynddo. Mae’n wych bod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydnabod y gwaith caled sydd wedi’i wneud yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wrth gefnogi a datblygu'r ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn Abertawe,” meddai’r darlithydd, Gwenllian Beynon.

“Rwyf mor falch ein bod wedi derbyn cynnydd yn ein grant gan ei fod dangos ein bod ni bendant ar y trywydd iawn,” atega Gwenllian.  “Mae derbyn y cynnydd ariannol hwn hefyd yn help i ehangu’r ddarpariaeth ar gyfer y dyfodol gan ein galluogi i sicrhau mwy o fewnbwn cyfrwng Cymraeg i’n cyrsiau.  Rwy mor gyffrous i ddatblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg fwyfwy yn y dyfodol ac yn edrych ymlaen at ehangu’n darpariaeth ar draws yr Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf.”

Mae Gwilym Dyfri Jones sy’n arwain ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol yn hynod falch o lwyddiant Coleg Celf Abertawe ac o ymrwymiad staff i ddatblygu ac ehangu cyfleoedd i fyfyrwyr fedru astudio drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

“Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo’n fawr yn llwyddiant Coleg Celf Abertawe i ddenu grant pellach o du’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddatblygu ymhellach ei ddarpariaeth Gymraeg,” meddai. “Daw hyn yn sgil ymdrechion sylweddol ar ran y staff i gynyddu profiadau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog eu myfyrwyr a, thrwy hynny, ddenu mwy ohonynt i astudio canran uwch o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Er mwyn cyrraedd y targedau a chynyddu’r ddarpariaeth mae’r Coleg Celf a Dylunio wedi defnyddio amryw o strategaethau, gweithgareddau a digwyddiadau i ddenu myfyrwyr ac i sicrhau cefnogaeth iddynt yn ystod eu hastudiaethau.

Llynedd, crëwyd dwy rôl artist preswyl cyfrwng Cymraeg yn yr Athrofa i ganolbwyntio ar weithio gyda myfyrwyr cyfredol o fewn y Coleg Celf yn ogystal â chynorthwyo i recriwtio myfyrwyr newydd i astudio Celf drwy gyfrwng y Gymraeg.

Owain & Jess

Owain Roberts a Jess Burtonshaw.

Eleni, Owain Roberts a Jess Burtonshaw sydd wedi ymgymryd â’r rolau hynny yn cefnogi myfyrwyr i ymgysylltu’n fwy â’r iaith Gymraeg gan eu hannog i weithio a thrafod eu gwaith yn ddwyieithog.  Mae’r ddau hefyd wedi bod yn trefnu ystod eang o ddigwyddiadau cymdeithasol Cymraeg yn ogystal â helpu gyda digwyddiadau allanol gan gynnwys rhedeg gweithdai yn Yr Egin yng Nghaerfyrddin a gweithio ar brosiect Ysgolion Sefydliad Josef Herman.

Meddai Owain Sparnon, Myfyriwr Celf Gain: “Mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe yn fy ngalluogi i drafod fy mhwnc yn Gymraeg gyda Gwenllian Beynon mewn tiwtorialau wythnosol, cwrdd â myfyrwyr eraill sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a rhannu syniadau a phrofiadau. Rwy’n cael cyfleoedd i arddangos fy ngwaith mewn arddangosfeydd gyda myfyrwyr Cymraeg eraill, i glywed darlithoedd gan artistiaid Cymraeg ac i ddatblygu sgiliau yn y ddwy iaith. Ar ben hyn, rwy’n cael cymorth ariannol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Byddwn yn argymell astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe yn fawr.”

Owain Sparnon

Owain Sparnon.

Er mwyn sicrhau cynnydd yn y cyfleoedd i astudio a thrafod yn Gymraeg, mae Gwenllian Beynon wedi bod yn cydweithio’n agos gyda staff ar draws y Coleg Celf er mwyn galluogi myfyrwyr o sawl disgyblaeth i gael y cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae’r cydweithio hwn wedi bod yn hanfodol i lwyddiant y ddarpariaeth Gymraeg ac mae Gwenllian yn diolch i holl staff Coleg Celf Abertawe a’r Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru am eu parodrwydd i drafod syniadau newydd.

“Mae’r Coleg Celf yn llunio Prosbectws cyfrwng Cymraeg yn flynyddol, yn arwain ac yn cydweithio ar amryw o brosiectau gan gynnwys Celf ar y Map, Arddangosfa Golwg ar Gelf, Adnod Cyfaill Celfyddyd ac ry’n ni’n cynnal Gwobrau a Darlith Gelfyddydol dydd Gŵyl Dewi yn flynyddol,” atega Gwenllian.

“Mae grant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi galluogi Coleg Celf Abertawe i gynnig profiad Cymraeg a Chymreig ym maes Celf a Dylunio i fyfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac mae ein diolch yn fawr.”

Datblygiad pwysig arall o fewn y Coleg Celf dros y ddwy flynedd ddiwethaf yw’r ddarpariaeth o ddarlithoedd Cymraeg gan arbenigwyr ar draws ystod o ddisgyblaethau.  Mae’r darlithoedd cyfrwng Cymraeg hyn ar gael i bob myfyriwr ail flwyddyn yn y Coleg Celf gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg.  Eleni, bu Rhian Haf, artist gwydr; Peter Finnemore ffotograffydd ac artist; Kathryn Ashill, artist celf gain a Guto Evans o gwmni dylunio graffeg ‘Elfen’ yn cymryd rhan.

Eleni hefyd gwelwyd cwrs BSc Pensaerniaeth yn dod yn rhan o deulu Coleg Celf Abertawe gyda nifer o fyfyrwyr yn ymgymryd â seminarau drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’r myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i fod yn rhan o Grŵp Ffocws Pensaer Cymru er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr Pensaerniaeth drafod eu gwaith a gwaith pensaernïol eraill trwy gyfrwng y Gymraeg.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â darpariaeth cyfrwng Cymraeg Coleg Celf Abertawe o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â Gwenllian Beynon

Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â Changen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant hefyd ar ein gwefan.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk