Cwmni o Lambed yn adnewyddu adeilad prifysgol hynaf Cymru


28.01.2020

Yn ystod yr hydref diwethaf, dechreuodd y cwmni adeiladu o Lambed, J&E Woodworks Ltd, weithio ar adnewyddu Adeilad Dewi Sant eiconig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws y Brifysgol yn Llambed.

Campws Llambed / Lampeter Campus

Wedi’i adeiladu rhwng 1822 a 1827 yn ôl dyluniadau’r pensaer a’r hynafiaethydd o Loegr, C R Cockerell, mae’r adeilad rhestredig Gradd II* yn Llambed wedi bod yn dyst i newidiadau mawr dros y ddwy ganrif ddiwethaf.   

Gyda’r Brifysgol yn edrych ymlaen at ddathlu’i deucanmlwyddiant yn 2022, mae’r adeilad yn destun cynllun ailwampio a moderneiddio £2m er mwyn darparu cyfleusterau addas i’r diben ar gyfer dysgu ac addysgu yn yr unfed ganrif ar hugain.  

Mae’r ailwampio’n cael ei gyflawni mewn partneriaeth â Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung.  Mae’r bartneriaeth hon eisoes wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu darpariaeth newydd a gyflwynir yn Llambed drwy’r Academi Sinoleg, gan gynnwys rhaglenni doethuriaethau proffesiynol a chynadleddau yn ogystal â buddsoddi yn seilwaith y campws.

Y contractwr lleol J&E Woodwork Ltd sy’n ymgymryd â’r gwaith o ail-gyflunio ac ailwampio’r adeilad ac mae’r prosiect eisoes yn cael effaith economaidd gadarnhaol ar y gymuned ehangach.

Ers i’r contract gael ei ddyfarnu iddynt, mae J&E wedi ehangu eu gweithlu drwy gyflogi staff ychwanegol. Roedd tri o’r rhain yn ddi-waith cyn hynny a rhoddwyd gwaith chwe mis i bum is-gontractwr rheolaidd arall.   Hefyd mae’r cwmni wedi cymryd dau brentis newydd ymlaen i weithio ar y prosiect gyda trydydd prentis ar fin dechrau gyda’r cwmni drwy gynllun Sgiliau Adeiladu Cyfle.

“Mae’r rhan fwyaf o’r rheini sy’n gweithio ar y prosiect wedi’u lleoli yn ardal Llambed, a’r pellter i’r gwaith ar gyfartaledd i’r holl weithwyr ac isgontractwyr rheolaidd yn ystod y prosiect hwn yw 6 milltir un ffordd,” meddai Alan Thomas, Cyfarwyddwr J&E Woodworks Ltd.

“Mae ein gweithlu’n cynnwys seiri, plastrwyr, plymwyr, trydanwyr, peintwyr a thirmyn, sydd oll yn mynd i mewn i’r dref yn rheolaidd gan gyfrannu at y gwario’n lleol.   Hefyd rydym ni’n prynu’r rhan fwyaf o’n deunyddiau o’r cyflenwyr adeiladwyr lleol, gan gyfrannu unwaith eto at yr economi leol,” meddai Alan.

Yn adeilad Dewi Sant lleolir derbynfa’r campws, llety, cyfleusterau cynadledda, Llyfrgell y Sylfaenwyr, y Capel ac amrywiaeth o fannau cyfarfod amlbwrpas.   Fe’i defnyddir yn helaeth i gefnogi gwaith academaidd y Brifysgol gan gynnwys cynadleddau rhyngwladol a darlithoedd ac mae’i gymeriad pensaernïol gyda’r cwad a’r cloestrau traddodiadol hefyd yn ei wneud yn lleoliad poblogaidd i gleientiaid allanol.   

Mae’r adeilad Gradd II* yn cynnwys cwadrangl gyda phedair rhesaid sy’n croesi yn y corneli.  I’r de ceir mynedfa â thŵr uwch ei phen ac i’r gogledd mae ymestyniad ar siâp T.  Mae estyniadau pellach i’r cwadrangl, yn fwyaf nodedig i’r gogledd-orllewin a’r de-ddwyrain.  

Bydd y gwaith ailwampio’n cynnwys uwchraddio’r cyfleusterau cyfredol i gynnwys llety en-suite yn ogystal â mannau amlbwrpas a gwella’r llyfrgell.  

“Mae Adeilad Dewi Sant yn rhan o ystâd y Brifysgol sy’n cael ei thrysori ac mae’n dynodi man geni addysg uwch yng Nghymru”, meddai Gwilym Dyfri Jones, Profost campws Llambed.  “Rwy’n falch iawn y bydd y gwaith ailwampio’n gydnaws â threftadaeth bensaernïol yr adeilad, ac ar yr un pryd yn sicrhau bod y cyfleusterau’n gweddu i anghenion dysgu ac addysgu byd cystadleuol addysg uwch yn yr oes sydd ohoni”.

“Mae’r Brifysgol yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i economi’r ardal ac rwy’n falch iawn bod y gwaith ailwampio’n cael ei wneud gan y cyflenwyr lleol, J & E Woodwork sydd hefyd yn sicrhau bod y gadwyn gyflenwi’n rhoi gwaith i gwmnïau yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin”.   

I gael rhagor o wybodaeth am gampws y Drindod Dewi Sant yn Llambed, ewch i:  https://uwtsd.ac.uk/cy/llambed/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk