Cymorth paratoi meddygol arloesol i blant yn ymddangos ar y rhestr o 100 syniad i newid y byd


24.11.2020

Mae Adam Higgins, myfyriwr Meistr Dylunio Diwydiannol yn y Drindod Dewi Sant, yn un o ddau ymgeisydd o Gymru y dewiswyd eu cyflwyniadau i’w harddangos ymhlith 100 mewn arddangosfa rithwir a rhyngweithiol a fydd yn parhau am flwyddyn, o’r enw’r Global Grad Show.

UWTSD Industrial Design Master’s student Adam Higgins is one of only two Welsh entrants amongst 100 chosen submissions to be showcased in a Global Grad Show, a virtual and interactive year-long exhibition

Enw prosiect arloesol Adam yw ani:MED ac mae’n gasgliad o gymhorthion paratoi meddygol sy’n ceisio lleihau’r pryderon a’r ofnau y mae plant yn eu profi yn gysylltiedig â thriniaethau ac archwiliadau meddygol cyffredin.  Fe’i dewiswyd o blith 1,600 o gyflwyniadau gan 270 o brifysgolion o bob cwr o’r byd.

Mae’r syniadau’n deillio o ymchwil academaidd trwyadl a gynhelir gan raddedigion a’u Hathrawon, gan adlewyrchu’r meysydd sy’n achosi’r pryder amgylcheddol, cymdeithasol neu economaidd mwyaf, megis poblogaeth y byd sy’n heneiddio, nifer y bobl sy’n byw gyda salwch cronig, y dulliau radical o ymdrin â gwastraff a’r nifer cynyddol o gymunedau sy’n agored i argyfyngau.

Meddai Adam, un o raddedigion Dylunio Cynnyrch Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant: “Mae’r cynhyrchion yn helpu plant i gael dealltwriaeth ynghylch beth sy’n mynd i ddigwydd ac yn rhoi eglurder iddyn nhw, gan wneud iddyn nhw deimlo’n fwy cyfforddus.  Maent yn rhoi cyfle iddyn nhw deimlo eu bod â mwy o reolaeth ac felly maent yn lleihau’r potensial am orbryder.  ani:MED yw’r casgliad cyntaf o gynhyrchion sydd â’r potensial i wella profiad meddygol plentyn.

“Yn ogystal â’r sioe ar-lein, rydw i wedi fy newis hefyd i fod yn rhan o’r Rhaglen Entrepreneuriaeth 12 mis sy’n arddangos ac yn hyrwyddo’r modd mae prosiectau graddedigion prifysgol yn cydweithio ac yn datblygu gan fynd i’r afael â heriau a wynebir gan bobl a chymunedau o gwmpas y byd.  Mae cymryd rhan ac arddangos ani:MED ar raddfa fyd-eang yn rhoi cyffro mawr i mi ac rydw i’n methu aros i weld yr ymatebion a’r adweithiau i’r prosiect.

“Mae astudio yn y Drindod Dewi Sant wedi fy ngalluogi i ddatblygu’r set sgiliau angenrheidiol i greu, datblygu a chwblhau ani:MED i’r cam lle mae nawr.  Ar hyd fy nghyfnod yn y brifysgol, rydw i wedi gallu cwblhau llawer o brosiectau sydd wedi rhoi profiad i mi gyda chleientiaid ac rydw i wedi datblygu fy sgiliau dylunio.  Heb amheuaeth mae’r cymorth a’r adborth parhaus gan fy nhiwtoriaid ar hyd f’amser yn y Drindod Dewi Sant wedi ychwanegu at lwyddiant fy mhrosiect mawr terfynol.”

Mae pob un o’r casgliad o 3 o gynhyrchion yn benodol ar gyfer triniaeth neu archwiliad penodol:

Mae’r Eliffant yn benodol ar gyfer profion gwaed.  Mae’n rhoi efelychiad o brawf gwaed gan ddefnyddio nodwydd ryngweithiol a chwistrell hud.  Mae ffenest wylio ar y cynnyrch a thiwb gweladwy (gwythïen) i weld ‘gwaed yn cael ei dynnu’ ond hefyd, ‘gwaed yn cael ei ail-greu’.  

Mae’r Jiráff yn benodol ar gyfer darlleniadau Gwres a Thymheredd.  Mae’n rhoi darlleniadau amser real o dymereddau a chyfraddau curiad y galon gan ddefnyddio thermomedrau meddygol a stethosgopau go iawn.  Mae’r cynnyrch wedi’i raglennu i ddangos beth yw tymheredd/ cyfradd curiad y galon da a drwg.  

UWTSD Industrial Design Master’s student Adam Higgins is one of only two Welsh entrants amongst 100 chosen submissions to be showcased in a Global Grad Show, a virtual and interactive year-long exhibition

Mae’r Teigr yn benodol ar gyfer Nebiwlyddion (cymryd meddyginiaeth drwy fasg).  Mae’n rhoi efelychiad o’r modd rydych yn cymryd meddyginiaeth drwy fasg.  Drwy wasgu’r masg ar drwyn y teigr mae’n creu anwedd y mae modd ei weld yn y ffenest wylio ar flaen y cynnyrch.  

Dywedodd Dr Pete Spring: “Fel Cyfarwyddwr Academaidd y rhaglenni Dylunio 3D yma yng Ngholeg Celf Abertawe, rwyf wrth fy modd i gael gweld dyluniadau Adam yn parhau ddatblygu a chyrraedd y llwyfan yr ydym bellach yn eu gweld. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth o gwbl y bydd yn parhau i ddatblygu’r rhain a’i brosiectau dylunio eraill ac yna mynd ymlaen i gael dyfodol creadigol disglair. Mae Adam yn dalent naturiol, ac rydw i a’r tîm yn dymuno pob llwyddiant iddo. ”

Mae’r rhaglen bellach yn ei chweched flwyddyn, ac fe’i cynhelir mewn partneriaeth â Dubai Culture ac A.R.M. Holding. Cynyddodd y ceisiadau 30 y cant ac mae syniadau’n ymddangos gan sefydliadau blaenllaw megis Coleg Imperial a Harvard, ochr yn ochr â chynrychiolaeth am y tro cyntaf gan wledydd megis Indonesia, El Salvador ac Oman.

Bydd y prosiectau’n dod yn fyw mewn arddangosfa ddigidol ryngweithiol gychwynnol ar globalgradshow.com, gan roi llais i’r genhedlaeth nesaf o arloeswyr a chan gysylltu’r cyhoedd a buddsoddwyr posibl o bob cwr o’r byd â syniadau sydd â’r potensial i newid bywydau.

Bydd yr arddangosfa rithwir yn arddangos y graddedigion sydd y tu ôl i bob un o’r syniadau a bydd prototeipiau, ffilmiau a deunydd ymchwil gwreiddiol yn cael eu curadu’n weledol er mwyn i ymwelwr ar-lein ymgysylltu a rhyngweithio â nhw.

(https://www.globalgradshow.com/)

Instagram - @designhiggins

Gwefan - designhiggins.com

UWTSD Industrial Design Master’s student Adam Higgins is one of only two Welsh entrants amongst 100 chosen submissions to be showcased in a Global Grad Show, a virtual and interactive year-long exhibition

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk