Cyn-fyfyriwr yn ôl yn ddarlithydd Astudiaethau Addysg


22.02.2021

Mae un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dychwelyd, ond y tro hwn yn aelod o'r staff addysgu.

A former University of Wales Trinity Saint David student has returned, this time as a member of the teaching staff.

Mae Ross Phillips newydd ddechrau swydd yn yr adran Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg yn y Brifysgol.  Yn wreiddiol o Coleshill ger Birmingham, mae Ross yn byw yng Nghymru ers bron 24 blynedd. Cyn gwneud ei radd bu'n gweithio mewn diwydiant gan deithio o amgylch Ewrop gan addysgu sgiliau meddal i oedolion a meddalwedd sy'n benodol i ddiwydiant. Bu hefyd yn gweithio ar ddatblygu meddalwedd newydd ac adeiladu cwricwlwm er mwyn hyfforddi cleientiaid.

Wrth ddychwelyd i'r Brifysgol yn ddarlithydd, meddai Ross Phillips:

"Mae gen i berthynas hir â'r Drindod Dewi Sant ac mae'r swydd hon yn rhoi cyfle i mi roi rhywbeth yn ôl i'r Brifysgol. Mae'r rhaglenni hyn wedi hen ennill eu plwyf ac rwy'n edrych ymlaen at yr her gyffrous o addysgu a datblygu'r genhedlaeth nesaf." 

Meddai Laura Hutchings, Cyfarwyddwr Rhaglen y rhaglenni Astudiaethau Addysg:

"Rydyn ni’n falch iawn o groesawu Ross yn ôl i'r Brifysgol yn ddarlithydd. Mae bob amser yn braf clywed gan ein cyn-fyfyrwyr am sut mae eu gyrfaoedd yn datblygu a hyfryd o beth bob tro yw cael croesawu cyn-fyfyrwyr yn ôl.

“Mae hyn yn wir yn achos Ross Phillips a raddiodd mewn Astudiaethau Addysg yn ddiweddar, sydd bellach yn dechrau ar ei yrfa ddarlithio mewn Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg yn Y Drindod Dewi Sant, gan ganiatáu iddo ddefnyddio ei brofiadau gwaith helaeth a'i radd Astudiaethau Addysg i gefnogi ac arwain myfyrwyr y dyfodol."

Yn ddiweddar, siaradodd Ross yn un o ddigwyddiadau Wythnos Cyflogadwyedd Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg ar gyfer myfyrwyr presennol lle rhannodd ei brofiad o astudio yn Y Drindod Dewi Sant yn fyfyriwr aeddfed. Meddai:

"A minnau’n fyfyriwr aeddfed ar y pryd, a oedd wedi cael profiad llai na delfrydol mewn addysg uwch yn y gorffennol, roeddwn i braidd yn betrusgar wrth gamu’n ôl i fywyd academaidd."

Fodd bynnag, tawelwyd unrhyw bryderon pan gyfarfu â’r tîm Astudiaethau Addysg, ac aeth Ross ymlaen i rannu ei atgofion am ymweliad diwrnod agored:

"Fy mhrofiad go iawn cyntaf o'r Drindod Dewi Sant oedd diwrnod agored lle gwnes i gyfarfod ag aelodau o'r tîm Astudiaethau Addysg. Dyma nhw’n egluro fod y Brifysgol yn gwerthfawrogi ethos agored ac roedd eu parodrwydd i ateb cwestiynau a rhoi cyngor yn crisialu’r gwerthoedd hyn i’r dim. O hynny allan, roedd fy llwybr i’n glir, fe wnes i gais a llwyddo i ymuno â'r rhaglen radd, lle parhaodd y gwerthoedd hyn."

Mae gan Ross atgofion cadarnhaol iawn hefyd o'i astudiaethau gradd a'r gefnogaeth a ddarparwyd yn ystod ei gyfnod yn y Brifysgol. Ychwanegodd:

"Mae’n hawdd iawn mynd at bob un o'r darlithwyr ar y tîm ac maen nhw’n gweithio'n galed i greu teimlad cymunedol. Mae maint cymharol fach y grwpiau yn caniatáu i drafodaethau lifo'n hawdd. Mae’r rhain wedi'u hwyluso'n fedrus gan ddarlithwyr sy'n herio myfyrwyr yn gyson i ragori ar eu disgwyliadau eu hunain. Mae'r herio hwn yn ymestyn i'r adborth a gaiff y myfyrwyr ar yr aseiniadau. Nod y rhain yw annog y myfyrwyr i adfyfyrio’n effeithiol, a hynny er mwyn i bawb wella. Mae'r cymorth a'r arweiniad sydd ar gael ar y rhaglen hon heb eu hail, ac os ydych chi’n fyfyriwr aeddfed neu’n fyfyriwr 'traddodiadol', cewch chi’r un lefel o ofal a sylw."

Cwblhaodd Ross hefyd ei Dystysgrif Addysg Ôl-raddedig (PCET) yn Y Drindod Dewi Sant cyn cael ei benodi'n Ddarlithydd mewn Astudiaethau Addysg. Mae bellach yn edrych ymlaen at rannu ei wybodaeth a'i brofiad â myfyrwyr presennol a rhai’r dyfodol. Mae Ross yn arbenigo mewn dysgu yn yr awyr agored, amgylcheddau dysgu amgen a gweithio mewn lleoliadau dysgu oedolion a chymunedol, a bydd yr arbenigedd hwn yn rhan annatod o ddatblygu addysgwyr y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Astudiaethau Addysg gallwch gysylltu â Laura Hutchings - laura.hutchings@pcydds.ac.uk

Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar wefan y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076