CYNNAL CYNHADLEDD CYTGORD AR GAMPWS LLAMBED


13.03.2020

Yr wythnos hon, cynhaliodd Prifysgol Cymru y Drindod Saint David gynhadledd flynyddol Cytgord ar ei champws yn Llambed.

Harmony Conference 2020 held on Lampeter campus

Trefnwyd y gynhadledd gan Sefydliad Cytgord y Brifysgol a death myfyrwyr ynghyd o feysydd Cyfiawnder Cymdeithasol, Busnes a Rhyng-ffydd. Yn ystod y digwyddiad, cafodd myfyrwyr gyfle i glywed barn Athro Ymarfer Cytgord y brifysgol, Tony Juniper a Dr Nicholas Campion, Cyfarwyddwr Sefydliad Cytgord y Drindod Dewi Sant.

Cafodd myfyrwyr o ddisgyblaethau ar draws campysau’r Brifysgol gyfle hefyd i gyflwyno eu syniadau eu hunain ac i gymryd rhan mewn sesiynau Holi ac Ateb gyda’r panel o arbenigwyr.

Dywedodd Dr Nicholas Campion, Cyfarwyddwr Sefydliad Cytgord y brifysgol a Chadeirydd y Gynhadledd: “Mae gan y Brifysgol enw da cynyddol mewn perthynas â chynaliadwyedd, Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol ac egwyddor‘ Cytgord’. Mae’r brifysgol wedi bod yn datblygu polisïau ac addysgu sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd ers nifer o flynyddoedd - mae gennym ddiddordeb bellach mewn datblygu syniad athronyddol Cytgord o fewn y cwricwlwm ac mewn cysylltiad â'r gymuned ehangach.

Nid mater o aros i'r llywodraeth a diwydiant newid yn unig yw delio â'r argyfyngau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd presennol ond mae angen i ni ystyried yr hyn y gallwn ni ei wneud, fel unigolion ac fel cymunedau. Er mwyn deall cyflwr y byd, mae'n rhaid i ni hefyd fynd i'r afael â'r argyfwng canfyddiad sylfaenol: pa olygfeydd o'r byd sydd wedi arwain y Ddaear i'w chyflwr presennol, a pha olygfeydd o'r byd all ein helpu i ddod o hyd i atebion. Mae'n bwysig ein bod yn dod o hyd i atebion rhyngom a hanfod y gynhadledd hon yw trafod a gwneud penderfyniadau ar sut i weithredu. ”

Harmoy Conference 2020 held on the Lampeter Camus

Cefnogwyd y gynhadledd gan Dr Caroline Lohmann-Hancock (Cyfarwyddwr Rhaglen MA Tegwch ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas), Phillip Morgan (Cyfarwyddwr Rhaglen BA Cymdeithaseg / BA Eiriolaeth), Dr Louise Emanuel (Cyfarwyddwr Academaidd yn y Sefydliad Rheolaeth ac Iechyd), Dr Alex Bell (Rheolwr Rhaglen Meistr Ar-lein yn y Sefydliad Rheolaeth ac Iechyd), Dr Angus Slater (Darlithydd mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol) a Dr Luci Attala (Uwch Ddarlithydd mewn Anthropoleg Gymdeithasol).

Ychwanegodd Dr Caroline Lohmann-Hancock:

“Rydym yn falc iawn i gefnogi ein myfyrwyr i gyflwyno yn y gynhadledd bwysig hon. Mae'n gyfle gwych i'n myfyrwyr ôl-raddedig ac israddedig ddatblygu ac yna cyflwyno eu haseiniadau a'u traethodau mewn cynhadledd academaidd. Bydd y cyfle i ddathlu eu gwaith mewn cynhadledd academaidd yn cefnogi eu dilyniant i raddau ôl-raddedig a chyflogadwyedd yn y dyfodol.

Harmony Conference 2020 held on the Lampeter Campus

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663