Cynnal Pumed Colocwiwm Rhyng-Ffydd Rhyngwladol yn Y Drindod Dewi Sant


29.06.2020

Bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei phumed Colocwiwm Rhyng-ffydd Rhyngwladol yr wythnos nesaf (Gorffennaf 7 ac 8) gan ddod ag arweinwyr ffydd ac academyddion o Gymru, y Deyrnas Unedig, ac ymhellach i ffwrdd.

 Interfaith 1

Cynhadledd 2019 a gynhaliwyd ar gampws y brifysgol yn Llambed

Eleni, thema'r gynhadledd flynyddol yw “Astudiaethau Rhyng-ffydd Beirniadol: Ymgysylltu â Rhagdybiaethau yn y Maes.” O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol, cynhelir digwyddiad eleni ar-lein. Mae'r gynhadledd flynyddol yn gyfle i ddod ag ysgolheigion ac ymarferwyr o draddodiadau ac arferion amrywiol ynghyd er mwyn trafod materion ymgysylltiad aml-ffydd a rhyng-ffydd, yn ogystal â themâu sy’n berthnasol i’r byd sydd ohoni, ac yn hanfodol ar gyfer cyd-fyw’n heddychol.

Yn ystod y gynhadledd ddeuddydd bydd cyfranogwyr yn cyflwyno cyflwyniadau byr ar y cyfraniad posibl y gall eu traddodiad eu hunain ei wneud tuag at ymgysylltu a deialog rhyng-ffydd. Bydd cyfle hefyd i drafod rhai o'r problemau a'r heriau allweddol sy'n wynebu'r byd heddiw ac i olrhain cyfeiriadau newydd mewn meddwl ac ymarfer rhyng-ffydd.

Dywedodd Dr Angus Slater, Darlithydd Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol ac un o drefnwyr y gynhadledd:

“O safbwynt y Brifysgol, y gynhadledd yw’r agwedd allweddol ar lawer o’r gweithgareddau rhyng-ffydd a wnawn gan gynnwys pethau fel ein cwrs lefel meistr mewn astudiaethau rhyng-ffydd, ein doethuriaeth broffesiynol mewn astudiaethau rhyng-ffydd a hefyd ein gwaith yn y gymuned a’n cysylltiadau â sefydliadau fel Cyngor Mwslimaidd Cymru a Chyngor Baha'i Cymru.

Mae yna fywiogrwydd go iawn i grefydd yng Nghymru ar hyn o bryd - mae yna ymdrech wirioneddol gan amrywiaeth o sefydliadau crefyddol i siarad â’i gilydd yn well ac i ddod i well dealltwriaeth o’i gilydd hefyd. Yn bersonol, rwy'n teimlo bod y gynhadledd hon yn bwysig oherwydd mae gen i gyfle i gwrdd ag ysgolheigion anhygoel a nodedig o bob rhan o'r byd sydd i gyd yn bwysig yn y maes hanfodol hwn o waith rhyng-ffydd.

Er y bydd cynhadledd eleni ychydig yn wahanol, gyda’r holl sesiynau’n cael eu cynnal ar-lein, rydym yn dal i ddisgwyl cael yr un trafodaethau o ansawdd uchel. Mae croeso i bawb ymuno â ni gyfer y gynhadledd."

Trwy weithdai a thrafodaethau eleni, bydd y pwnc rhyng-ffydd yn cael ei drafod ochr yn ochr â phynciau perthnasol eraill fel hil, gwleidyddiaeth, rhyfel, gwladychu a llawer mwy.

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal trwy Microsoft Teams, yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb. A fyddech cystal â chadarnhau eich presenoldeb os gwelwch yn dda ac anfonwch unrhyw ymholiadau pellach at interfaith@uwtsd.ac.uk 

I gael rhagor o wybodaeth am ddarpariaeth Astudiaethau Crefyddol y Brifysgol ewch i'n gwefan: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-astudiaethau-crefyddol 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663