Dangosiad cyntaf ‘Un’ yn rhan o Eisteddfod Amgen


03.08.2020

Mae cynhyrchiad diweddaraf myfyrwyr cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael dangosiad arbennig fel rhan o arlwy Eisteddfod Amgen.  Bydd ‘Un’ i’w weld ar sianelau’r Eisteddfod Genedlaethol nos Fercher, Awst 5ed am 6.30yh.

Un

Mae ‘Un’ yn sioe newydd sbon sydd wedi’i chreu’n arbennig ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf y cwrs i’w pherfformio’n ddigidol.  Yn gylch o ganeuon gwreiddiol, mae’r gerddoriaeth wedi’i hysgrifennu gan Eilir Owen Griffiths, cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio, a’r geiriau wedi’u crefftio gan y Prifardd, Gruffudd Eifion Owen.

Wedi’i ysbrydoli gan y cyfnod clo ac effeithiau pandemig Covid-19, mae’r cynhyrchiad yn archwilio gwahanol sefyllfaoedd unigolion ac yn dilyn eu gwahanol ffyrdd o fyw.

Mae 'Un' yn gyfres o ddeuddeg unawd sy’n cael eu perfformio gan gymeriadau sydd wedi eu huno gan unigrwydd. Ond mae perthynas pob un gydag unigrwydd yn hollol wahanol, gan wneud 'Un' yn gyfanwaith amrywiol o ddwyster, doniolwch a drama.  Bwriad 'Un' yw dal drych i unigrwydd y cyfnod unigryw hwn, yn y gobaith y gwelwn yn yr adlewyrchiad rhywbeth cadarnhaol.

Mae’r cynhyrchiad yn mynd ati i drafod y ffaith bod unigrwydd yn bla. Hyd yn oed cyn argyfwng Covid-19 roedd pobol o bob oed yn teimlo'n gynyddol ynysig yn eu cymunedau.  Ond gall unigrwydd fod yn gyfle hefyd. Mae'n gyfle i fyfyrio, i ofyn cwestiynau ac i gyfaddef pethau na fyddech chi yn ei gyfaddef yn gyhoeddus. Mae'r sioe 'Un' wedi bachu ar y cyfle creadigol hwnnw ac yn cynnig gwahanol safbwyntiau ar effaith coronafeirws ar unigolion ac ar gymdeithas yn ehangach.

Cafodd y sioe ei chynhyrchu yn ystod mis Mehefin o dan gyfarwyddyd Elen Bowman, gyda’r myfyrwyr yn mynd ati i ffilmio’u hunain yn perfformio.  Nawr, fel rhan o arlwy Eisteddfod Amgen, bydd cyfle i’r myfyrwyr ddangos ffrwyth eu llafur a rhoi cyfle i Gymru gyfan fwynhau’r darn arbennig o amserol hwn.

“Mae’r hyn mae Elen Bowman wedi’i greu yn anhygoel,” meddai Eilir Owen Griffiths, cyfansoddwr ‘Un’ a chyfarwyddwr cwrs BA Perfformio Y Drindod Dewi Sant.

“Pan ddaeth y cyfnod clo, nid oedd y sioe hon yn bodoli ond erbyn dechrau mis Mai, roedd gennym bymtheg o ganeuon gwreiddiol.  Mae’r myfyrwyr wedi bod yn wych – yn paratoi’n ddiwyd, yn dysgu’u darnau, ac yn recordio’u perfformiadau. 

“Maen nhw wedi llwyddo trawsnewid ystafelloedd yn eu tai i greu setiau ar gyfer eu darnau penodol; wedi cael help teulu i’w recordio’n perfformio y tu allan ac wedi llwyr ymroi i’r prosiect cyffrous hwn.  Rwyf mor falch o’r myfyrwyr a’r hyn y maen nhw - ynghyd â’r tîm creadigol - wedi llwyddo i gyflawni mewn amser mor fyr.  Mae’n wych bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn rhoi llwyfan i’r cynhyrchiad hwn gan roi cyfle i’r myfyrwyr ddangos eu doniau fel rhan o arlwy Amgen.”

Bu’r myfyrwyr wrth eu bodd yn paratoi ar gyfer y cynhyrchiad ac yn edrych ymlaen at weld ‘Un’ yn rhan o arlwy Eisteddfod Amgen.

“Dyma brofiad newydd arlein a oedd yn sialens enfawr, ond hefyd yn gyfle i ddatblygu cymeriad hollol newydd a oedd yn llawn hwyl,” meddai Hannah Richards.  “Mae’r holl beth wrth iddo dod at ei gilydd yn teimlad llawn balchder bod ni di neud rhywbeth hollol wahanol.”

Fe wnaeth y fyfyrwraig Emilia Davies hefyd fwynhau’r profiad: “Roedd yn gyfle i gyfuno’r sgiliau rwyf wedi dysgu dros y ddwy flynedd ddiwethaf gyda sgiliau camera newydd a ddysgais er mwyn creu’r darn hwn o waith newydd. Rwyf wedi mwynhau yn fawr iawn gweld sut mae’r darn wedi ddatblygu o siots unigol yn y tŷ i ddarn orffenedig sy’n cynnwys 12 person.”

Mae’r BA Perfformio a gynigir gan Y Drindod Dewi Sant yn gwrs cyfrwng Cymraeg sy’n cael ei addysgu yn Nghanolfan Berfformio Cymru a leolir yng Nghaerdydd.  Ethos sylfaenol y rhaglen radd yw darparu techneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae holl fyfyrwyr y cwrs yn gwneud yn fawr o bob cyfle i gydweithredu ag ymarferwyr proffesiynol sy’n cynnig ystod o brofiadau newydd a gwahanol iddynt.

O ystyried natur ymarferol iawn y radd, caiff myfyrwyr amrywiaeth o gyfleoedd i berfformio a dangos cynnydd yn rheolaidd – a dyma enghraifft arall o fyfyrwyr yn elwa o gyfleoedd diddorol ac amrywiol i berfformio a datblygu sgiliau a fydd yn eu paratoi ar gyfer y byd theatr gerddorol.

Sefydlwyd y cwrs BA Perfformio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd yn 2015.  Mae’n gwrs arloesol a addysgir mewn modd dwys dros gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff o’r Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a theatr.

Nodyn i'r Golygydd

Un:

Syniad gwreiddiol: Eilir Owen Griffiths

Cyfansoddwr: Eilir Owen Griffiths

Geiriau: Gruffydd Eifion Owen

Cyfarwyddwr: Elen Bowman

Cyfarwyddwr Cerdd: David Laugharne 

Hyfforddwr llais: Ian Nicholas

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 07449 998476 / sian-elin.davies@pcydds.ac.uk