Darlithwyr PCDDS yn ymuno â’r ymdrech ar draws y DU i wneud scrubs i weithwyr gofal iechyd


18.04.2020

Mae’r uwch-ddarlithwyr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Gaynor Thomas a Beverley Holland yn gwneud scrubs i staff gofal iechyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe fel rhan o brosiect “For The Love of Scrubs”.

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) senior lecturers Gaynor Thomas and Beverley Holland are making scrubs for healthcare staff at Swansea Bay University Health Board as part of the “For The Love of Scrubs” project.

Penderfynodd Gaynor a Beverley o Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru’r Brifysgol, sydd ill dwy’n addysgu cyfrifiadura ar gampws Glannau Abertawe’r Brifysgol, SA1, weithredu i gefnogi gweithwyr gofal iechyd mewn ysbytai a chartrefi gofal lleol sy’n delio â’r argyfwng coronafeirws ar ôl gweld y grŵp ar Facebook.

Gan weithio’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, aeth y ddwy ati dros wyliau’r Pasg i wneud topiau, trowsus, capiau, bagiau golch a masgiau, gyda rhai eisoes wedi’u rhoi i Ysbytai Treforys a Singleton, ac mae’r ddwy wedi derbyn lluniau gan staff diolchgar yn gwisgo’r eitemau.

Dywedodd Gaynor: “Y tu allan i fy ngwaith prifysgol, rwyf i hefyd yn gwneud cwiltiau plant i elusen o’r enw Love Quilts UK. Fe welais i’r prosiect ‘For The Love of Scrubs’ ar Facebook ac roeddwn i’n gwybod fy mod am helpu. Mae fy mam yn wniadwraig dalentog, felly galwais hi dros Skype, a siaradodd hi fi drwy’r broses.”

Cafodd gymorth gan ystafell brint y Brifysgol dan arweiniad arbenigol Paul Jones, a argraffodd batrymau i Gaynor eu defnyddio.

Dywedodd: “Cafodd y rhain eu gollwng yn fy ngardd a diolch i rai cloriau cwilt oedd gen i eisoes a rhoddion o ddeunydd gan bobl leol, mae fy mheiriant gwnïo wedi bod ar waith yn ddi-baid! Mae gweld y lluniau o staff yn eu gwisgo’n deimlad gwych.

 “Rydym ni’n croesawu ein myfyrwyr yn ôl ddydd Llun, felly byddaf i’n gwneud yn siŵr fod eu dysgu ar-lein yn barod i’w hastudiaethau allu parhau. Ond  byddaf i’n dal i wneud y scrubs gyda’r nos a thros y penwythnos.”

Dywedodd Beverley ei bod eisoes yn gwnïo llawer yn ei hamser sbâr gan fod ei merch yn dawnsio ac mae wedi arfer gwneud dillad i’w merch a’i ffrindiau.

 “Tynnodd y grŵp Facebook fy sylw innau ac roeddwn i am helpu ein hysbytai lleol fel hyn,” dywedodd.

 “Bydd gwirfoddolwr yn dod i godi’r llwyth cyntaf o scrubs heddiw ac yn mynd â nhw i Ysbyty Treforys. Fel Gaynor, rwyf i am barhau a byddaf i’n gweithio dros y penwythnosau ac unrhyw adeg y gallaf i er mwyn helpu ymhellach.”

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) senior lecturers Gaynor Thomas and Beverley Holland are making scrubs for healthcare staff at Swansea Bay University Health Board as part of the “For The Love of Scrubs” project.

Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Profost Campws Abertawe’r Brifysgol: “Mae gweld sut mae ein staff ymroddgar wedi treulio eu gwyliau Pasg gan ateb yr alwad i ddarparu adnoddau hanfodol i’r GIG yn y cyfnod hwn o angen cenedlaethol yn gwneud i ni deimlo’n ostyngedig ac yn ein hysbrydoli. Allen ni ddim bod yn fwy balch o’u gwaith caled.”

Ar draws y Brifysgol mae staff a myfyrwyr yn defnyddio eu sgiliau, gwybodaeth ac ymchwil arloesol i  helpu’r GIG a chymunedau lleol i frwydro’r coronafeirws.

Mae’r Brifysgol yn darparu cymorth dwys i gonsortiwm sydd newydd ei sefydlu – SWARM (Consortiwm Gweithgynhyrchu Ychwanegion a Chyflym De Cymru) yn ei genhadaeth i gefnogi ymateb GIG Cymru i Covid-19.

Mae tîm ymroddgar o Ddylunwyr a Pheirianwyr yn ATiC (y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol) a CBM (y Ganolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol) yn y Brifysgol yn gweithio ddydd a nos ar nifer o brosiectau hanfodol i gefnogi cyflenwi llinell flaen y GIG. Mae Academi Gweithgynhyrchu Arbrofol y Brifysgol hefyd yn barod i gynnig unrhyw gymorth sydd ei angen.

Mae myfyrwyr astudiaethau nyrsio a gofal iechyd proffesiynol o Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol yn darparu gofal llinell flaen i gleifion mewn ysbytai ac yn y sector gofal yn ne orllewin Cymru.

Mae cyfarpar sbâr wedi’i roi i ysbytai lleol ac mae llety’r brifysgol yn darparu cartrefi dros dro a chyfleusterau gofal plant i weithwyr gofal iechyd allweddol.

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) senior lecturers Gaynor Thomas and Beverley Holland are making scrubs for healthcare staff at Swansea Bay University Health Board as part of the “For The Love of Scrubs” project.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk