Darlithwyr Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau ar-lein am ddim ar gyfer Hwb Menter Focus Caerfyrddin


18.06.2020

Trwy gydol misoedd yr haf, bydd darlithwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Sant yn rhannu eu harbenigedd mewn cyfres o ddigwyddiadau ar-lein yn rhad ac am ddim fel rhan o weithgareddau Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin.

Canolfan S4C Yr Egin

Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin.

Mae'r Hwb Menter wedi'i leoli yng Nghanolfan S4C Yr Egin, ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac mae wedi bod yn cyflwyno gweithdai, dosbarthiadau meistr a chymorth busnes un i un ers mis Mawrth 2019.  Mae’n bartneriaeth weithredol rhwng Business in Focus, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Tramshed Tech a Chanolfan Cydweithredol Cymru.

Nod y gyfres - sy’n cael ei threfnu gan Yr Egin ac a fydd yn cychwyn ar Fehefin 22ain - yw helpu'r gymuned fusnes yng ngorllewin Cymru wrth iddi ymateb i heriau Covid-19.

Bydd y gyfres yn ymdrin ag ystod o bynciau a disgyblaethau gan ddechrau ddydd Llun, Mehefin 22ain gyda sesiwn o’r enw ‘Corff heini = Busnes iach.’

Wedi'i harwain gan Geraint Forster, Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, bydd y sesiwn gyntaf hon yn trafod sut i osgoi peryglon iechyd corfforol a meddyliol wrth i ni gyd dreulio mwy o amser adref.  Bydd Geraint hefyd yn cynnig syniadau ar gyfer cynyddu gweithgaredd atodol wrth weithio gartref - newidiadau bach a fydd yn gwella'ch cymhelliant, eich ffocws a'ch lles cyffredinol.

Rheoli hunan-gymhelliant fydd ffocws ail sesiwn yn y gyfres a gynhelir ar Orffennaf 1af.

Wedi'i arwain gan Julie Crossman, darlithydd yn Academi Cymru ar gyfer Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol yn Y Drindod Dewi Sant, bydd y digwyddiad ar-lein hwn yn eich helpu i ddarganfod gwir natur cymhelliant gan nodi pwysigrwydd eich anghenion, eich gwerthoedd a'ch nodau eich hun - a'r effaith gall y rhain gael ar eich lefelau cymhelliant. Bydd Julie hefyd yn archwilio strategaethau ar gyfer gwella a chynnal eich lefelau cymhelliant.

Ar ôl gweithio ym maes addysg oedolion er 2003, mae gan Julie gymhwyster Hyfforddi Gweithredol a Mentora Arweinyddiaeth ILM Lefel 7 ac mae'n arbenigo mewn dylunio a darparu rhaglenni arweinyddiaeth a rheoli ar draws ystod o sectorau.

Ar Orffennaf 8fed, bydd Brett Aggersberg, Darlithydd Ffilm a Chyfryngau yn Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno gweithdy ar-lein lle bydd yn dangos sut i greu cynnwys digidol diddorol ac effeithiol.

Yn ogystal â darlithio ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin, mae Brett hefyd yn gweithio fel ymarferydd creadigol ar ei liwt ei hun, yn bennaf ym maes ffotograffiaeth a fideograffeg. Mae'n ymgynghorydd technoleg ar gyfer artistiaid a gwneuthurwyr ffilm ac yn aelod o Gymdeithas Ffotograffwyr Rhyngwladol Natur a Bywyd Gwyllt.

Gan ganolbwyntio ar helpu busnesau i sefyll allan ar-lein, bydd Brett yn edrych ar sut i greu cynnwys deniadol a fydd yn helpu'ch busnes a'ch cynnyrch i ddenu sylw mewn amgylchedd dirlawn ar-lein. Bydd yn edrych ar amrywiol offer a bydd yn ymdrin ag ystod o bynciau gan gynnwys gosod golygfa, goleuo, ffilmio a golygu - yn ogystal â chynnig ychydig o gyngor i’ch helpu ar hyd y ffordd.

Yn ddiweddarach ym mis Gorffennaf (Gorffennaf 22ain), bydd Hywel Davies, Uwch Swyddog Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch yn Y Drindod Dewi Sant yn arwain sesiwn ar dendrau.

Yn ysgrifennwr tendrau profiadol ac yn gyn ymgynghorydd busnes llwyddiannus, bydd Hywel yn eich trwy'r broses tendro ac yn cynnig cyngor ar sut i ysgrifennu tendrau buddugol gan hefyd drafod sut i ymateb i geisiadau ffioedd contract masnachol er mwyn bod yn llwyddiannus.

Bydd y sesiwn yn ystyried y gost yn erbyn y pris, a bydd yn hyrwyddo dadl ragweithiol ynghylch gwerth darparu nwyddau a gwasanaethau i gleientiaid unigol.

Mae'r sesiynau olaf yng nghyfres Yr Egin yn canolbwyntio ar 'Adeiladu Gwydnwch' ac 'Adeiladu Hunanhyder gan ddefnyddio Technegau Hyfforddi.'

Bydd y ddwy sesiwn yn cael eu harwain gan ddarlithwyr o Academi Cymru ar gyfer Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol - canolfan ar gyfer rhagoriaeth mewn dysgu a datblygu arferion sy’n cynnig rhaglenni/DPP pwrpasol, o gyrsiau byr i ddoethuriaethau, ar gyfer gweithwyr proffesiynol a’u sefydliadau..

Canolfan S4C Yr Egin

Trwy gydol pob sesiwn ar-lein, bydd aelod o staff o Egin a'r Hwb wrth law i drafod syniadau gyda chi ac i gynnig cyngor i chi a'ch cwmni. Byddwch hefyd yn gallu rhwydweithio â'ch cyd-fynychwyr a dysgu mwy am y gwasanaethau a gynigir gan Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin.

“Mae Covid-19 wedi golygu bod busnesau wedi gorfod delio â newidiadau aruthrol i’w patrymau gwaith, ffrydiau incwm ac mae rhai wedi gorfod ail-lunio eu modelau busnes yn llwyr,” meddai Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin.

“Mae'r gyfres hon yn darparu ystod eang o gefnogaeth, gan rannu arbenigedd staff Prifysgol Cymru Y Drindod Saint David, i sicrhau bod gan y gymuned fusnes leol y gallu a’r gwytnwch i chwilio am gyfleoedd i ddatblygu ac esblygu."

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi’i leoli yng Nghanolfan S4C Yr Egin ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin ac mae’n cael ei arwain gan y fenter gymdeithasol, Business in Focus mewn partneriaeth â’r Drindod Dewi Sant; Tramshed Tech; Canolfan Cydweithredol Cymru a Chynghorau Sir Gâr a Sir Benfro.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y gweithdai sydd ar y gweill,” meddai Angharad Harding, Rheolwr Hwb Caerfyrddin. “Mae'n gyfle gwych i unigolion a busnesau ddysgu a datblygu eu syniadau busnes gan sicrhau ein bod ni'n rhoi'r cyfleoedd gorau i bawb yn y rhanbarth.”

Mae'r Hwb yn cynnig gofod i unigolion a chwmnïau dechrau a thyfu eu busnesau mewn cymuned ysgogol, groesawgar ac mae'n un o bedwar Hwb rhanbarthol a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Yn ymrwymedig i hyrwyddo entrepreneuriaeth, mae'r Hwb yn cynnig cefnogaeth fusnes ac yn darparu cyngor ar gyfer darpar fusnesau newydd ac entrepreneuriaid cam cynnar. Mae gan yr Hwb raglen amrywiol o ddigwyddiadau a gweithdai yn cefnogi anghenion busnesau lleol ac yn helpu i lansio neu gynyddu mentrau newydd.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk