Darlithydd o'r Drindod Dewi Sant i annerch symposiwm Pensaernïaeth Ryngwladol ar heriau a chyfleoedd yn ystod Covid-19


15.01.2021

Bydd Dr Liz Walder, darlithydd gwadd mewn Pensaernïaeth yn Y Drindod Dewi Sant, yn annerch y Symposiwm ar-lein, ‘International Perspectives on the Future of Architecture and Urbanism in the Post-COVID Age,’ sydd i’w gynnal ar 29 a 30 Ionawr.

UWTSD Visiting Architecture lecturer Dr Liz Walder will address the online Symposium, “International Perspectives on the Future of Architecture and Urbanism in the Post-COVID Age,” to be held on January 29 and 30.

Trefnwyd y symposiwm gan Mohammad Gharipour, o Brifysgol Talaith Morgan, Baltimore a Caitlin DeClercq, o Brifysgol Columbia, Efrog Newydd. Gyda siaradwyr o 24 o wledydd, bydd Dr Walder, yn cynrychioli Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn Y Drindod Dewi Sant. Hi fydd yr unig gyfranogwr o Gymru, ac yn un o dri yn unig o'r DU.

Mae Dr Walder yn aelod cyswllt o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) ac yn gyn-gyfarwyddwr Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (rhan o RIBA). Bydd yn cyflwyno papur  , 'The Fall of Starchitecture and the Future of Architectural Practice in the Post-COVID UK,' yn ystod y sesiwn Dylunio ac Ymyriadau, ac wedyn sesiwn holi ac ateb agored, fyw gyda chyflwynwyr ac aelodau'r gynulleidfa.

Meddai Dr Walder: ‘Rwyf wrth fy modd yn cynrychioli'r Brifysgol yn y gynhadledd ryngwladol hon, gan fynd i'r afael â'r materion sydd gerbron ymarfer pensaernïol heddiw. Yn rhan o'm cyfrifoldebau addysgu yn y brifysgol, mae gen i rôl fugeiliol ar gyfer lles myfyrwyr ac mae gallu rhagweld tueddiadau yn eu hamgylchedd gwaith yn y dyfodol yn hanfodol ar gyfer eu taith myfyrwyr a'u datblygiad gyrfa. Bydd fy ymchwil ar gyfer y papur cynhadledd hwn yn mynd i'r afael â dyfodol ymarfer pensaernïol ac yn cyfeirio at sut y gallwn ni, yn y cyfnod ar ôl COVID, arwain y maes ar gyfer goroesi trefol.’

Dywedodd Ian Standen, Cyfarwyddwr Rhaglen Pensaernïaeth yn Y Drindod Dewi Sant: ‘Rydyn ni o’r farn fod gan benseiri a dylunwyr rôl bwysig i'w chwarae wrth fynd i'r afael â llawer o'r materion sy’n creu penbleth mawr i bobl ar hyn o bryd.

‘Eleni roedd y gymdeithas fyd-eang yn wynebu her enfawr Pandemig Covid 19 ac mae’n parhau i’w hwynebu. Mae hyn wedi effeithio'n aruthrol ar sut mae pob un ohonom yn byw ein bywydau. Yn ystod y cyfnod clo mae pobl wedi gorfod gweithio o'u cartrefi os yw hynny’n bosibl gwneud hynny. Mae hyn wedi rhoi pwysau ar unigolion a theuluoedd o ran sut maen nhw'n defnyddio eu cartref a swyddogaethau sy'n gwrthdaro yn aml: er enghraifft cysgu, chwarae, bwyta a bywyd teuluol cyffredinol.

"Gellir rhannu'r effaith yn ddau gampws i bawb, yn gadarnhaol ac yn negyddol. O safbwynt cadarnhaol, mae wedi bod yn gipolwg gwych ar ba mor wydn mae pobl ar draws bron pob diwydiant. Rydyn ni wedi dysgu bod gan y byd i gyd y gallu i symud a bod yn rhan o wahanol ddulliau gweithredu.

"Dyma ni’n newid dros nos i weithio ar ffurf rithwir, ac yn gyflym iawn roedd modd i ni nid yn unig cynnal ein gweithrediadau ond hefyd mewn llawer o achosion ffynnu. Mae wedi agor ein meddyliau i feddwl yn y tymor hir am y ffordd rydyn ni’n gweithio a sut mae angen i hynny ac y gall hynny newid. Bellach gall cyflogwyr ystyried gwahanol ffyrdd o weithio, wrth symud ymlaen lle bydd hyblygrwydd yn un o brif feini prawf pobl wrth ddewis ble a sut y maent yn gweithio.

‘Mae'r ffocws yn parhau ar iechyd a lles o ran yr amgylchedd a sut mae pobl yn ymddwyn. Byddwn yn gweld pobl yn cymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a'u lles, gan ddewis mannau agored, dewisiadau iachach, a chwilio am fynediad canolog i ofal iechyd canolog. Yr hyn y mae'r cyfnod clo wedi'i ddangos hefyd yw gwerth mannau agored preifat - balconïau, tirwedd podiwm a pharciau y tu allan i'r cartref. Rhaid i benseiri anelu at ddylunio amgylcheddau ar gyfer pobl sy'n wynebu'r heriau hyn."

Mae Dr Walder yn un o gyn-raddedigion campws Y Drindod Dewi Sant yn Llambed lle enillodd BA Hanes ac Archaeoleg Yr Henfyd. Cwblhaodd ei Gradd Meistr mewn Astudiaethau Amgueddfeydd yn yr Athrofa Archaeoleg, Coleg Prifysgol Llundain  a dyfarnwyd PHD mewn Hanes Pensaernïol iddi yn yr Ysgol Pensaernïaeth, Prifysgol Lerpwl.

Mae wedi cyflwyno papurau mewn sawl cynhadledd ryngwladol, yn fwyaf diweddar ym mis Chwefror y llynedd yng Nghynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gelf y Coleg, yn Chicago, o dan y teitl ‘Women in a World Designed by Men’, lle cyflwynwyd ei phapur, ‘Invisible women: the absent presence in the roll call of architectural prize winners’.

Mae Dr Walder hefyd wedi cyhoeddi sawl llyfr gan gynnwys 'Surviving the Coronavirus Lockdown and Social Isolation’, a 'History, Design, and Legacy: Architectural Prizes and Medals,'. Mae’r naill lyfr a’r llall ar gael drwy Wordcatcher Publishing Ltd.

Yn Y Drindod Dewi Sant, mae Dr Walder yn rhoi darlithoedd ar 'Y Byd Modern' - gan edrych ar hanes pensaernïaeth drwy bersbectif cyfoes i fyfyrwyr yn rhan o raglen BSc Pensaernïaeth.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk