Darlithydd Y Drindod Dewi Sant a ddychwelodd i weithio fel nyrs ar y rheng flaen yn myfyrio ar effaith y pandemig COVID-19 dros y flwyddyn ddiwethaf.


30.03.2021

Arweiniodd y cyfnod clo cyntaf a ddechreuodd flwyddyn yn ôl at nifer o newidiadau ym mywydau pobl, yn enwedig i’r ffordd yr ydym yn gweithio. I’r darlithydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y Drindod Dewi Sant, Felicity Page, roedd yn golygu dychwelyd i’r rheng flaen i helpu’r GIG i ymladd yn erbyn Covid-19.

As a nurse as well as a lecturer, Felicity was determined to help as much as possible while supporting her students, most of whom were also helping in the fight against the pandemic.

Fel nyrs yn ogystal â darlithydd, roedd Felicity yn benderfynol o helpu cymaint â phosibl gan barhau i gefnogi ei myfyrwyr, gyda’r rhan fwyaf ohonyn nhw hefyd yn helpu yn y frwydr yn erbyn y pandemig.

“Gwyddwn fy mod i eisiau helpu cymaint ag y gallwn a theimlwn yn annifyr nad oeddwn i yno,” meddai Felicity, sydd wedi darparu gofal ac adferiad ôl-driniaethol arbenigol a gofal ar y wardiau dros y flwyddyn ddiweddaf fel nyrs gronfa ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. 

“Roeddwn i eisiau defnyddio fy sgiliau arbenigol yn ogystal â bod yno i gefnogi fy myfyrwyr, gyda llawer ohonynt yn gweithio mewn sefyllfaoedd tebyg. Rwy’n teimlo’n freintiedig fy mod wedi gallu gwneud hynny.”

Yn y Drindod Dewi Sant, mae Felicity yn rhan o dîm sy’n helpu i baratoi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd.

Mae’r amrywiol raglenni astudio yn y Brifysgol yn darparu’r wybodaeth a’r sgiliau priodol i fyfyrwyr allu ymuno â’r sector iechyd a’r gweithlu cysylltiedig. Mae’r rhaglenni’n cynnwys cysylltiadau cryf â’r sector iechyd a gofal cymdeithasol ac yn cynnwys amrywiaeth o leoliadau ac interniaethau yn y diwydiant iechyd sy’n rhoi profiad ymarferol i fyfyrwyr.

Gwahoddwyd Felicity gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i roi’r sgiliau trosglwyddadwy hyn ar waith fel rhan o dîm i helpu hyfforddi 240 o weithwyr cymorth iechyd newydd ym Merthyr dros gyfnod o chwe wythnos.

Cafodd rhai ohonynt eu hysbrydoli gan Felicity i ddychwelyd i addysg a bellach  maent yn astudio rhaglenni gofal iechyd yn y Drindod Dewi Sant.

“Wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn ddiwethaf, gallaf ddweud na chefais ddiwrnod i ffwrdd am saith mis ar un adeg,” ychwanegodd Felicity.

“Roedd yn flinedig tu hwnt ond yn bendant yn werth chweil. Bydd Covid gyda ni am amser hir ac mae’r frwydr yn parhau. Roedd ysbrydoli eraill i gael yr hyder i hyfforddi er mwyn helpu yn y frwydr honno hefyd yn rhywbeth roeddwn i’n benderfynol o’i wneud.”

Mae Felicity bellach yn rhan o dîm ymchwil ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn astudio triniaethau ôl-Covid.

Mae hefyd wedi cwblhau gradd Meistr mewn Seicoleg Gymhwysol Iechyd a Chymdeithas.

“Mae addysgu, gweithio ac astudio’n gallu bod yn anodd ond rwy’n ymwybodol hefyd bod y rhan fwyaf o’m myfyrwyr yn astudio ac yn gweithio ar yr un pryd,” ychwanegodd Felicity. “Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi golygu ein bod wedi ffurfio cwlwm anhygoel rhyngom, gan gefnogi ein gilydd bob dydd. Efallai ein bod ni ar-lein ond rydym bob amser mewn cysylltiad.”

Dywedodd yr Athro Wendy Dearing, Deon yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd yn y Brifysgol: “Rydym yn falch iawn o Felicity am y ffordd y mae hi wedi mynd y tu hwnt i’r arfer, gan ddefnyddio ei sgiliau i helpu eraill yn ystod y Pandemig. Rydym yn falch o'n holl fyfyrwyr a staff sy'n cyfrannu at yr ymdrech i frwydro yn erbyn Covid-19, gan harneisio eu gwybodaeth, eu creadigrwydd a'u hegni yn effeithiol er budd y gymdeithas gyfan.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk