Darlithydd Y Drindod Dewi Sant yn cynnal sesiynau Ar-lein ‘Mindfulness in Action’ yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud


01.07.2020

Yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud mae Heather Fish, Darlithydd Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi bod yn cydweithio gyda ‘Mindfulness in Action’ er mwyn dod ag arferion ymwybyddiaeth ofalgar i gartrefi'r cyhoedd.

Ymwybyddiaeth Ofalgar ar y traeth

Mae argyfwng y coronafirws wedi herio gallu pawb i reoli straen ac ansicrwydd. Mae arferion ymwybyddiaeth ofalgar yn ffordd syml a hygyrch i bobl allu cael ymdeimlad o dawelwch, ac mae hynny'n helpu i gadw persbectif, beth bynnag sy'n digwydd. Mae’r sefydliad Mindfulness in Action, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, wedi bod yn cynnig sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar ar-lein am ddim gan gynnwys ymarfer myfyrio dan arweiniad a'r cyfle i rannu profiadau.

Heather Fish o’r brifysgol yw un o'r athrawon ac mae wedi bod yn cynnal sesiynau wythnosol fel rhan o'r prosiect. Mae’n falch iawn gyda’r ymateb hyd yn hyn.  Dywedodd:

“Mae hwn yn amser unigryw sydd wedi newid ein bywydau i gyd. Rydyn ni i gyd yn teimlo'n ynysig, ond rydyn ni hefyd yn rhannu'r un profiad. Dechreuon ni'r sesiynau galw heibio wythnosol ar adeg anodd i bawb. Roedd y llywodraeth yn gofyn i ni, a hynny am reswm da, ynysu yn ystod cyfnod pan oedd cael cysylltiad ag eraill mor bwysig. ”

Roedd Heather a'r tîm yn Mindfulness in Action yn awyddus i rannu arferion ymwybyddiaeth ofalgar mor eang â phosibl ar adeg o ansicrwydd a newid. Dywedodd Vishvapani Blomfield, Cyfarwyddwr Mindfulness in Action:

“Roeddem am gynnig sesiynau am ddim i bawb, a fyddai’n cynnwys addysgu, ymarfer a thrafod. Nid oeddem am i gost neu brofiad blaenorol fod yn broblem ac roeddem am gynnwys grwpiau agored i niwed. Roeddem hefyd eisiau rhoi cyfle i bobl gysylltu â’i gilydd, nid dim ond eistedd yn dawel.”

Head shot of Heather Fish

Bydd y rhaglen yn parhau hyd yn oed ar ôl i’r cyfnod cyfyngiadau symud ddod i ben. Ychwanegodd Heather:

“Rwy’n dysgu’r grŵp bore Mawrth ac rydym wedi adeiladu ymdeimlad bywiog o gymuned o’r hyn a oedd yn wreiddiol yn grŵp o ddieithriaid yn dod at ei gilydd mewn amgylchedd rhithwir. Rydyn ni'n iau ac yn hŷn, rhai yn byw ar ein pennau ein hunain, rhai gyda phlant, rhai yn cysgodi a bydd yn rhaid i rai barhau i wneud hynny. Mae yna rhai dteuluoedd hefyd, yn cysgodi ar wahân ac yn dewis cysylltu gyda'i gilydd ar fore Mawrth, trwy ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar. ”

I gael rhagor o wybodaeth am y sesiynau ar-lein ewch i wefan Mindfulness in Action neu ei dudalen Facebook

I ddarganfod mwy am ddarpariaeth yn y Drindod Dewi Sant ewch i'n gwefan.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663