Darlithydd yn y Drindod Dewi Sant yn rhannu cyngor ynghylch cynnwys ymarfer corff yn ein bywydau prysur


04.03.2021

Mae ffisiotherapydd a darlithydd ar raglen radd Therapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi rhyddhau fideo sy’n rhoi’i gyngor ynghylch sut i ffitio gweithgarwch corfforol i mewn i fywyd prysur.  Mae’r fideo wedi’i gyhoeddi ar-lein gan Nursing Standard.

Daniel Martin, a physiotherapist and lecturer on the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD’s) Sport and Exercise Therapy degree programme has released a video giving his tips on how to fit physical activity into a busy lifestyle.

Ac yntau’n ymateb i ganllawiau newydd y British Journal of Sports Medicine y dylem ni ymgymryd â 150-300 munud o ymarfer corff cymedrol i egnïol yr wythnos, mae fideo Daniel Martin yn amlinellu sut i gynyddu beth rydych yn ei wneud hyd yn oed os ydych yn methu’r targed hwnnw o bell ffordd ar hyn o bryd.  Mae’n amlinellu sut i symud ymlaen gyda’ch ymarfer corff, gan gynyddu’ch ymdrechion yn raddol ac ymgorffori ymarfer corff yn eich wythnos.  Wrth i ddiwedd y cyfnod clo agosáu, ei obaith yw y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu pobl i feithrin arferion da y maen nhw’n gallu eu cynnal yn y tymor hir.

“Pe bai raid i mi ei chrynhoi, neges y fideo fyddai cadwch i fod yn weithgar, gwnewch beth gallwch chi a chanolbwyntio ar ymdrechion bach.  Cadwch mewn cysylltiad â phobl eraill, ceisiwch fonitro beth rydych chi’n ei wneud gyda’ch wats neu dracwyr ffitrwydd, a gwnewch weithgaredd rydych chi’n ei fwynhau neu sy’n gwneud i chi deimlo’n well,” meddai.

Yn ogystal â bod yn ddarlithydd ar y rhaglen radd Therapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff, mae Daniel yn addysgu ar rai o raglenni gradd eraill y Drindod Dewi Sant, gan gynnwys ei phortffolio iechyd.  Mae hefyd yn Ffisiotherapydd Siartredig â’i bractis preifat ei hun, ac mae hyn yn cadw’n ei sgiliau’n gyfredol ac yn golygu ei fod yn trin pobl dros y byd drwy’r rhyngrwyd.

Mae’i fideo ar gyfer Nursing Standard yn dod ar adeg pryd mae llawer ohonom ni’n cael trafferth i deimlo’n ffit ac yn iach.

“Mae dau brif reswm pam mae’r pwnc hwn mor bwysig ar hyn o bryd,” meddai.  “Mae’r ail gyfnod clo wedi dod ar adeg eithaf trychinebus o ran y tywydd, ac mae’r pethau hyn gyda’i gilydd yn golygu bod pobl yn llai tebygol o fynd allan a gwneud gweithgarwch corfforol.  

“Y rheswm arall yw bod pobl yn eistedd am hyd yn oed fwy o amser wrth i’r nifer ohonom ni sy’n gweithio ar-lein ac yn y cartref gynyddu’n ddramatig. Mae gweithgarwch corfforol yn hanfodol ar gyfer gweithrediad ac iechyd pobl ac mae’n un ffordd y gallwn ni dargedu pandemig tawel gordewdra.”

Bwriad Daniel a’i gydweithwyr yw parhau i gydweithio â sianeli cyhoeddi megis Nursing Standard er mwyn lledaenu’r neges am bwysigrwydd gweithgarwch corfforol.

I’r myfyrwyr y mae Daniel yn eu haddysgu, mae cyfyngiadau’r cyfnod clo wedi bod yn sylweddol, gan fod eu hastudiaethau’n canolbwyntio i’r fath raddau ar weithgarwch corfforol – ond dywed eu bod wedi addasu’n dda.

“Mae’r myfyrwyr wedi bod yn ffantastig gydol y flwyddyn ddiwethaf,” meddai.  “Maen nhw wedi bod yn amyneddgar iawn pan oedd angen ac yn hyblyg yn eu dulliau o ddysgu.  Mae’r myfyrwyr wedi bod yn wych wrth lynu at brotocolau sy’n mynnu cyfarpar diogelu personol llawn ac maen nhw wedi croesawu unrhyw dasgau a roddwyd o’u blaen.”

Er bod y cyfnod clo wedi bod yn anodd i lawer, mae Daniel yn credu y gallwn ni dynnu pethau positif o’r ffordd y mae wedi tynnu sylw at bwysigrwydd gweithgarwch corfforol.

“Mae wedi helpu pobl i ddeall pwysigrwydd cadw’n ffit ac yn weithgar,” meddai.  “Mae’r ffaith bod mwy o opsiynau ar gael o ran gweithgarwch hefyd wedi bod yn fonws, diolch i opsiynau megis Fitness+ ar ddyfeisiau iOS a chwmnïau eraill yn dod i’r maes hefyd.  

“Mae iechyd yn dasg gydol oes ac mae unrhyw offer y gallwn ni eu meithrin o ran gwella marcwyr iechyd yn gallu bod yn ddefnyddiol ar hyd ein bywydau.  Gobeithio y bydd rhai o’r offer a ddefnyddiwyd yn ystod y pandemig yn ddefnyddiol yn y dyfodol.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk