Datblygu arweinwyr addysg uwch y dyfodol


04.03.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021 drwy rannu profiadau menywod sy’n cymryd rhan yn Aurora, rhaglen datblygu arweinyddiaeth unigryw.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is celebrating International Women’s Day 2021 (IWD) by sharing the experiences of women taking part in Aurora, a unique leadership development programme.

Diwrnod byd-eang yw Diwrnod Rhyngwladol y Menywod i ddathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Thema ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021 yw 'Dewis Herio'. Mae byd sy’n cael ei herio’n fyd effro. Ac o her daw newid.

Rhaglen Advance HE yw Aurora sy’n ceisio cefnogi menywod a’u sefydliadau i gyflawni eu potensial arweinyddiaeth drwy weithgareddau sy’n procio’r meddwl, datrys problemau ar y cyd a straeon i symbylu gyda chefnogaeth modelau rôl benywaidd ysbrydoledig. Mae cyfranogi’n gwreiddio rhwydweithiau cryf o fenywod gyrfa gynnar ar draws y sector i rannu arfer gorau, dealltwriaeth a phrofiad.

Ers cael ei lansio yn 2013 mae dros 7,000 o fenywod mewn yn agos i 200 o sefydliadau gwahanol ar draws y DU ac Iwerddon wedi cymryd rhan yn Aurora.

Dywedodd Rheolwr Dysgu a Datblygu y Drindod Dewi Sant, Sara Mills: “Rwy’n falch iawn fy mod wedi gallu hyrwyddo Aurora ar gyfer y Drindod Dewi Sant dros y 5 mlynedd diwethaf. Yn yr amser hwn mae dros 40 o staff wedi ymgysylltu â'r rhaglen fel cyfranogwyr, mentoriaid neu fodelau rôl ac mae'n gyffrous gweld ein rhwydwaith Aurora mewnol yn tyfu! Credwn y gellir sicrhau mwy o amrywiaeth trwy gymryd agwedd gydweithredol, gadarnhaol tuag at ddeall a grymuso arweinyddiaeth fenywaidd a dyna hanfod Aurora wrth gwrs."

Mae menywod o’r Drindod sydd wedi cymryd rhan yn rhaglen Aurora dros y 5 mlynedd ddiwethaf yn rhannu eu profiadau isod ac yn egluro pam ei bod yn rhaglen mor bwysig i’r Brifysgol …

Ar ôl bod yn fodel rôl ac yn fentor ar raglen Aurora dros nifer o flynyddoedd rwyf i wedi mwynhau’n fawr cael cyfle i weithio gydag amrywiaeth o arweinwyr benywaidd y dyfodol yn ein sector. Mae hefyd wedi golygu fy mod ar fy ennill yn bersonol fel rhan o fy nhaith arwain fy hun, ac rwy’n parhau i feddwl am sgyrsiau a thrafodaethau’r rhaglen fel rhan o fy natblygiad proffesiynol fy hun …

Mae rhaglen Aurora yn rhyfeddol o fuddiol i’r brifysgol … nid yn unig mae’n hwyluso cyfleoedd rhwydweithio allanol tymor hir i’n darpar arweinwyr benywaidd, ond hefyd, mewn amgylchedd diogel mae’n archwilio’r heriau mae menywod yn eu hwynebu mewn sectorau AU. Mae Aurora yn hyrwyddo cynhwysiant yn ein cymuned ac yn meithrin diwylliant sy’n grymuso amrywiaeth ar lefelau uchaf ein prifysgolion.”mAlison Harding (Pennaeth Gweithredol Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu)

Cefais y fraint o gymryd rhan yn rhaglen Aurora fel model rôl. Mae wedi cynnig y cyfle i fi rwydweithio ac mae’n fforwm effeithiol ac yn ‘fan diogel’ ar gyfer rhannu arfer gorau, a chyflwyno safbwyntiau ffres a ffyrdd newydd o weithio i’ch ymarfer chi …

Mae’n bwysig cael rhaglen Aurora yn Y Drindod oherwydd gall fod yn gatalydd ar gyfer helpu academyddion a staff proffesiynol, ble bynnag y maen nhw yn eu gyrfa, gyda hyder i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd… helpu i wireddu eu huchelgais a helpu llawer i ddelio â’r ‘syndrom twyllwr’ y mae cynifer o fenywod yn ei deimlo. Mae hefyd yn ffordd o ddilysu eich gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau cyfredol, sy’n golygu y gallwch wella eich perfformiad cyffredinol er budd nid yn unig chi eich hun ond y sefydliad hefyd.Claire Blanchard (Arweinydd Tîm Partneriaeth, yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd)

"Os cewch gyfle i gymryd rhan yn Aurora, dylech neidio ato. Boed yn gyfranogwr, yn fodel rôl neu’n fentor, mae’r rhaglen yn rhagorol. Mae’n meithrin hyder, gwydnwch ac yn gyfle gwych i ddysgu gan gynifer o weithwyr proffesiynol talentog o bob maes o fewn AU. Roedd yn gyfle i fi fyfyrio arnaf i a fy ymarfer, a datblygu cryfderau. Rwyf i bellach yn perthyn i gymuned gref arall o fenywod a gafodd gyfle i ddysgu a thyfu drwy eu profiadau ei gilydd.

Mae mor bwysig fod Y Drindod yn parhau i rymuso staff drwy raglenni fel Aurora, mae’n fuddiol i’r unigolyn yn ogystal â’r busnes. Yn olaf, dyw Aurora ddim yn dod i ben ar y diwrnod olaf, mae’n parhau i fod yn rhwydwaith o gefnogaeth, gwybodaeth a chyfleoedd eraill. Os hoffai unrhyw aelod o’r tîm siarad gyda fi am fy mhrofiad yn gyfranogwr, model rôl neu fentor, cysylltwch ar bob cyfrif."Kelly Williams (Pennaeth Gweithredol Ystadau a Chyfleusterau Gweithrediadol)

“Yn y cyfnod rhyfeddol o brysur hwn, mae cael amser i feddwl amdanom ein hunain yn foethusrwydd na ddaw i ran llawer ohonom, wrth i ni gydbwyso gwaith, bywyd ac ymrwymiadau teulu. Mae bod ar Raglen Aurora yn rhoi amser i ni adfyfyrio, nodi cryfderau a heriau personol ac mae’n gyfle i drafod y rhain gyda mynychwyr eraill o’r un anian. Ceir nifer o ddiwrnodau dysgu a diwrnodau hunan-ddatblygu ar y rhaglen. Hefyd cewch fentor yn eich sefydliad sy’n gallu helpu i gefnogi eich datblygiad proffesiynol. Mae presenoldeb ar y rhaglen yn helpu i adnabod eich llais eich hun a rhoi hyder i chi ddylanwadu newid. Y canlyniad yw bod unigolion a’r sefydliad ar eu hennill. Drwy gefnogi’r rhaglen, mae’r Brifysgol yn dangos ei hymrwymiad i ddatblygu arweinwyr a hyrwyddo cydraddoldeb o ran rhywedd mewn addysg uwch. Mae’n cynnig cyfleoedd i weithwyr siapio diwylliant ac arferion gwaith y sefydliad.” Claire Godden, Swyddog Gweithredol Polisi a Chynllunio, Data Corfforaethol.

“Mae cymryd rhan yn rhaglenni Aurora yn rhoi mewnwelediad beirniadol i fenywod o arweinyddiaeth ac yn annog menywod i ddatblygu eu gyrfaoedd. Mae bob amser yn fraint bod yn fentor i ddarpar arweinwyr benywaidd ar y rhaglen hon. Mae'r cyfuniad yn helpu merched i fagu hyder, creu cysylltiadau pwysig a chwilio am gyfleoedd newydd a fydd yn y pen draw yn golygu rhoi’r cyfle i fwy o fenywod gymryd rolau arweiniol. ” Maggie Inman, Deon Cynorthwyol, Athrofa Rheolaeth ac Iechyd.

“Y llynedd oedd fy nghyfle cyntaf i gefnogi rhaglen Aurora fel model rôl.  Nod y rhaglen yw datblygu ac ysbrydoli arweinwyr y dyfodol ym maes Addysg Uwch ac mae'r rhaglen yn cynnwys sesiynau craff sy'n datblygu eich hunanymwybyddiaeth fel arweinydd a hefyd cyfleoedd i ddysgu oddi wrth arweinwyr llwyddiannus eraill o'ch rhanbarth. Yn ogystal â'r cynnwys rhagorol, mae'r rhaglen yn eich galluogi i rwydweithio â chydweithwyr o Sefydliadau Addysg Uwch eraill yn eich rhanbarth. Yn y sesiwn ddiwethaf, mae grŵp a gefnogais wedi mynd ymlaen i ddatblygu grŵp ‘What’s App’ sy’n rhannu mewnwelediadau, arfer da ac sy’n gefnogol iawn. Mae cael y cyfleoedd hyn i ddatblygu sgiliau a hefyd i ddatblygu ein rhwydweithiau yn hanfodol os ydym yn anelu at fod yn arweinwyr y dyfodol. ” Sarah Loxdale (Darlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen, Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC)

“Mae cael y cyfle i ymuno â Rhaglen Aurora yn tynnu sylw at ymrwymiad YDDS i gydraddoldeb a sicrhau bod menywod yn cael y cyfle i aros, tyfu a datblygu o fewn y sefydliad.  Mae’r rhwydweithiau sy’n cael eu greu gan Aurora, ynghyd â'r diwrnodau datblygu, yn gyflwyniad gwerthfawr i arweinyddiaeth a'r gymuned ehangach o arweinwyr benywaidd yn y sector. Mae ymuno â ystafell rithwir o dros 100 o fenywod, clywed eu straeon a'u cefndiroedd yn fy annog ac yn fy nghynorthwyo i ddod o hyd i'm llais ac edrychaf ymlaen at y sesiynau sydd eto i ddod.” Bethan Wyn, Swyddog Cangen Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Drindod Dewi Sant

Nodyn i'r Golygydd

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk