Datganiad mewn ymateb i farwolaeth George Floyd


03.06.2020

Dyma ddatganiad mewn ymateb i farwolaeth George Floyd.

Datganiad gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn condemnio hiliaeth a phob ffurf ar ymddygiad gwahaniaethol.  Mae’r Drindod Dewi Sant yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd dysgu a gweithio lle na cheir rhagfarn na gwahaniaethu a lle gall pob un o’n myfyrwyr a’n staff ffynnu.

Ymdrechwn i sicrhau ein bod yn darparu cymuned ddysgu a gweithio gynhwysol sy’n rhydd rhag gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth, a lle mae ein holl staff a myfyrwyr yn cael eu cefnogi, yn teimlo eu bod yn cael eu parchu ac yn cael eu grymuso i gyflawni eu potensial yn llawn.  Dymunwn i’n cymuned Brifysgol deimlo’n ddiogel a’i bod yn cael ei gwerthfawrogi, a’n gweledigaeth yw creu diwylliant o barch a bod yn agored lle bydd rhwystrau i’r rheini sydd â nodweddion gwarchodedig yn cael eu dynodi a’u dileu.

Mae’r Brifysgol yn parchu ac yn deall yr emosiynau dwfn a’r ffieidd-dod y mae marwolaeth George Floyd wedi’u hachosi ac mae’n sefyll mewn undod â’n myfyrwyr, staff a chymuned ddu.

Anogwn unrhyw rai o’n myfyrwyr neu staff sydd wedi’u heffeithio gan y digwyddiad i geisio help, cymorth neu gyngor.  Mae ystod o wasanaethau ar gael i chi, gan gynnwys y canlynol:

Undeb y Myfyrwyr 

Gwasanaethau Myfyrwyr 

Gwasanaeth Cwnsela 

Gwasanaeth Ymgynghorol Iechyd Meddwl