Dathlu cyflawniadau myfyrwyr a staff


02.03.2021

Cynhaliwyd Darlith a Gwobrau Blynyddol Dydd Gŵyl Dewi Coleg Celf Abertawe a chafwyd y cyfle i fwynhau darlith gan y cyflwynydd a’r cynhyrchydd adnabyddus Huw Rees a soniodd am ei brofiadau a’i yrfa o fewn y byd teledu yng Nghymru a’r ffordd y mae wedi cyfuno ei yrfa â’r gallu i siarad Cymraeg a’i arbenigedd mewn ffasiwn. 

Swansea College of Art's Annual St David's Day Lecture and Awards welcomed well-known presenter and producer Huw Rees as this year’s guest speaker. Huw, better known as Huw Fash, talked about his experiences and career within television in Wales and the way in which he has been able to combine his ability to speak Welsh with his expertise in the fashion industry.

Yn ystod y digwyddiad cyflwynwyd gwobrau i ddathlu cyflawniadau’r rheiny sydd yn astudio neu’n dysgu o fewn y Coleg Celf gan nodi’u hymrwymiad i’r iaith Gymraeg neu ddiwylliant Cymru.  Eleni cyflwynwyd gwobrau i Owain Sparnon, Osian Clever, Ffion Richardson, Lois Davies, Lesley Morgan, Siwan Thomas, Catrin Morris, Ellie Shutt, Alys Shutt, a Siȏn Storm Macbean.

Dywedodd Owain Sparnon sy’n astudio Celf Gain:“Mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg (iaith fy nghartref a'm haddysg ysgol) wedi bod yn hynod bwysig i fi. Rwyf wedi cael cyfleoedd arbennig ac wedi creu cysylltiadau gyda Chymry Cymraeg ar draws Cymru. Diolch yn fawr i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am brofiadau gwerthfawr iawn.”

Mae Osian Clever yn astudio Technoleg Cerddoriaeth. Meddai: “Diolch am y wobr, mae wedi bod yn bleser gweithio trwy'r Gymraeg a rhannu profiadau gydag eraill trwy'r iaith. Fel y cam nesaf, gobeithiaf gynnal fy nefnydd o'r iaith trwy ysgrifennu cerddoriaeth trwy'r iaith. Hoffwn hefyd ddatblygu fy sgiliau newyddiaduraeth, gyda'r amcan o ddilyn gyrfa ym myd teledu neu radio”.

Meddai Ffion Richardson yn astudio Dylunio Patrwm Arwyneb: “Dwi yn fy mlwyddyn olaf yn arbenigo fel gwneuthurwr mewnol. Dw i’n hoffi arbrofi gyda gwahanol elfennau o gelf fel cerameg, gwynio a phrint lle gallaf fynegi’r harmoni rhwng siâp a lliw. Dw i’n cael fy ysbrydoli gan natur, y môr a’r tirlun a defnyddiaf y rhain yn rhan o’m mhrosiectau prifysgol.

Mae Lois Davies hefyd yn astudio Dylunio Patrwm Arwyneb. Dywedodd: “Rwy'n fyfyrwraig trydedd flwyddyn yn arbenigo mewn tecstilau printiedig ar gyfer addurniadau mewnol a ffasiwn.  Mae fy nyluniadau yn cychwyn trwy luniadu llaw, paentio a gludwaith a byddaf wedyn yn eu datblygu'n ddigidol neu argraffu sgrin ar ffabrig. Mae gen i arddull dylunio haniaethol, ac rwy’n darganfod ysbrydoliaeth mewn natur ac amgylcheddau gwahanol”.

Dywedodd yr artist gwydr Lesley Morgan: “Mae gwydr wedi bod yn rhan o fy mywyd ers yn blentyn ifanc.  Rwy'n mwynhau creu gwydr hardd ac ystyrlon sy'n cynnwys y byd naturiol, ac yn atgof o eiliadau sy'n effeithio ar sut rydym yn teimlo am eraill a ninnau”.

Dywedodd Siwan Thomas sy’n astudio Dylunio Patrwm Arwyneb: Hyd yn hyn, rwyf wedi bod yn archwilio ‘y cyfnewid cyffyrddol – gwneuthurwr i ddefnyddiwr’, gan ffocysu ar ddylunio i chwarae a rhyngweithio. Fel gwneuthurwr, rwy’n rheoli llawenydd a thyfiant rhyngweithio trwy greu ac adeiladu offer dylunio i annog chwarae a chreadigrwydd. Wastad yn cydosod a gwrthgyferbynni liw, ffurf a phatrwm i sylweddoli syniadau”.

Mae Catrin Morris yn astudio Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau. Dywedodd ar ennill ei gwobr: “Mae'r themâu Cymru a chartref yn rhedeg yn gryf trwy fy ymarfer.  Mae llawer o hanes difyr yng Nghymru, mae’n gwneud am bwnc hael”.

Dywedodd Ellie Shutt sy’n astudio Dylunio Modurol: “Rwyf bob amser wedi teimlo bod y gallu i siarad Cymraeg yn fraint ond roedd rhan ohonof yn poeni byddwn i’n colli'r sgil wrth fynd i'r brifysgol. Pa mor anghywir oeddwn i! Ni ellir byth cymryd y cyfleoedd y mae'r brifysgol wedi'u rhoi imi oddi wrthyf, a byddaf yn ddiolchgar am hyn am byth!”

Mae Alys Shutt yn astudio Darlunio. Dywedodd: “Mae’r gallu i gwblhau rhan o fy ngradd yn Gymraeg wedi caniatáu imi archwilio ystod eang o syniadau wrth greu a datblygu fy narluniau. Rwy'n fwy hyderus a ddiolchgar bod y cyfle i ddefnyddio'r iaith yn y Brifysgol ar gael, gan na fyddwn y darlunydd yr wyf heddiw hebddi”.

Mae Siȏn Storm-Mcbean yn darlunydd.  Meddai “Mae’r ysbrydoliaeth am fy ngwaith yn dod o fyd angenfilod gan fod hyn yn rhywbeth sydd yn fy ddiddori yn fy ymchwil ac yn fy arfer. Mae’r defnydd o’r anghenfil mewn storïau i blant yn ddylanwadol ar fy ngwaith gan bod eu defnydd yn gweithio ar lawer o wahanol ystyron”.

Swansea College of Art's Annual St David's Day Lecture and Awards welcomed well-known presenter and producer Huw Rees as this year’s guest speaker. Huw, better known as Huw Fash, talked about his experiences and career within television in Wales and the way in which he has been able to combine his ability to speak Welsh with his expertise in the fashion industry.

Cyflwynwyd gwobrau arbennig i staff i gydnabod eu cefnogaeth a’u cyfraniad i ddatblygiad y Gymraeg yn y Brifysgol. Eleni cyflwynwyd gwobrau i Caroline Thraves, Cyfarwyddwraig Academaidd Celf a’r Cyfryngau, Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Canolfan Berfformio Cymru ac Iwan Vaughan, Darlithydd mewn Darlunio. 

Dywedodd Caroline: Mae wedi bod yn fraint cael y cyfle i weithio gyda Gwen Beynon ar ddatblygu diwylliant dwyieithog yng Ngholeg Celf Abertawe.  Rwy'n credu ei bod hi'n deg dweud pan ddechreuon ni 6 mlynedd yn ôl, ein bod ni wedi cychwyn o linell sylfaen lle'r oedd ond ffordd i fynd ac i fyny aethon ni! Gyda dwy fenyw benderfynol yn arwain y datblygiad hwn gwelsom rwystrau fel rhywbeth i ddarganfod ffordd o'u cwmpas. Rydym nawr mewn man lle mae dwyieithrwydd yn 'norm' yng Ngholeg Celf Abertawe, ac rwyf yn hynod o falch o'r cyflawniad hwn a'r siwrne rydyn ni wedi bod arni”.

Ychwanegodd Gwenllian Beynon, sy’n gyfrifol am ddarpariaeth Cymraeg Coleg Celf Abertawe: ‘Llongyfarchiadau i’n holl enillwyr. Rydym yn gwerthfawrogi eu hymroddiad a’u cyfraniad i Gymreictod o fewn y Brifysgol. Mae Coleg Celf Abertawe yn falch iawn o’i threftadaeth Gymreig ac mae’r Brifysgol yn awyddus dros ben i ddathlu cyflawniadau’i myfyrwyr celf a dylunio. Mae’n bwysig iawn cynnal y math yma o ddigwyddiad a nodi Dydd Gŵyl Dewi gan ei fod yn ddathliad sydd mor bwysig i ni yng Nghymru. Rydym yn trefnu darlith flynyddol gyda’r pwyslais ar yr elfen gelfyddydol - rhywbeth sy’n weledol neu’n gweddu i’n meysydd ni - ac roedd hi felly wych eleni, cael croesawu Huw i gyflwyno’r ddarlith a’r gwobrau i’n enillwyr”.

Gwyliwch Ddarlith Huw Rees.

Gwyliwch y Gwobrau

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon - e.beynon@uwtsd.ac.uk