Dathlu enillwyr Her Gyfieithu a Translation Challenge 2020


29.09.2020

Nos Fercher yma (Medi 30ain) ar Ddiwrnod Rhyngwladol Cyfieithu, cynhelir digwyddiad digidol i ddathlu llwyddiant enillwyr cystadlaethau yr Her Gyfieithu a Translation Challenge 2020, sef Grug Muse ac Eleoma Bodammer.

Eleoma Bodammer & Grug Muse

Eleoma Bodammer a Grug Muse.

Yr her eleni oedd cyfieithu dilyniant o gerddi byrion gan y bardd Twrcaidd, Zafer Şenocak dan y teitl ‘Nahaufnahmen’ o’r Almaeneg.   

Cyflwynir gwobr o £200 yr un i’r ddwy enillydd ac fe gyhoeddir y cyfieithiadau buddugol ar wefannau O’r Pedwar Gwynt a Poetry Wales.  Cyflwynir Ffon yr Her Gyfieithu am y cyfieithiad gorau i’r Gymraeg i Grug hefyd a noddir gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Trefnwyd y gystadleuaeth gan Gyfnewidfa Lên Cymru, Wales PEN Cymru a Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, O’r Pedwar Gwynt, Poetry Wales a Goethe-Institut.

Daeth 11 ymgais i law yn yr Her Gyfieithu, a dywed Beirniad y gystadleuaeth Gymraeg sef Mererid Hopwood, Athro Ieithoedd a'r Cwricwlwm Cymreig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mai ymgais Grug oedd y “cyfieithiad wnaeth ddal fy nychymyg yn fwy nag un o’r lleill ac a lwyddodd orau i greu’r teimlad o ‘gerdd’.”

Mae Grug Muse yn fardd, golygydd ac ymchwilydd ac yn un o sylfaenwyr a golygyddion cylchgrawn Y Stamp.  Cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf, Ar Ddisberod, gyda Barddas yn 2017.

Mae hi’n un o breswylwyr Ulysses Shelter 2020, sy’n un o brosiectau Ewrop Greadigol Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a Chyfnewidfa Lên Cymru ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac mae’n ddeiliad Ysgoloriaeth Awdur Llenyddiaeth Cymru 2020. Mae ei gwaith wedi ei gyhoeddi yn O’r Pedwar Gwynt, Barddas, Poetry Wales ac eraill. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar brosiect doethurol ym Mhrifysgol Abertawe.

Enillydd y Translation Challenge 2020 yw’r academydd Dr Eleoma Bodammer.  Wedi’i geni a’i magu yng Nghymru, dysgodd Almaeneg yn yr ysgol gyfun yng Nghasnewydd. Enillodd radd dosbarth cyntaf mewn Almaeneg ym Mhrifysgol Manceinion ynghyd â doethuriaeth gydag ysgoloriaethau AHRC a DAAD. Bellach mae’n Ddarllenydd ym Mhrifysgol Caeredin ble mae’n dysgu llenyddiaeth a gramadeg Almaeneg, yn ogystal â chyfieithu llenyddol rhwng Almaeneg a Saesneg. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar lenyddiaeth yr Almaen yng nghanol y 18fed a dechrau’r 19eg ganrif, cyfieithu llenyddol ac chynrychioli anabledd mewn llenyddiaeth.

Karen Leeder - awdur, cyfieithydd ac academydd sy’n dysgu’r Almaeneg yng Ngholeg Newydd Prifysgol Rhydychen - oedd yn beirniadu’r Translation Challenge, sef y gystadleuaeth Saesneg, a dywedodd hithau bod cyfieithiad Eleoma yn sefyll allan ar unwaith, yn dilyn yr iaith droellog yn berffaith ac yn llwyddo i ddal y naws idiomatig.

Meddai’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones o Gyfnewidfa Lên Cymru:  “Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu cynnal yr Her Gyfieithu eto eleni er gwaetha’r gofidion a’r heriau gyda’r pandemig. Mae’r gystadleuaeth yn mynd o nerth i nerth a dyma’r ddeuddegfed tro i ni ei chynnal mewn cydweithrediad â nifer o bartneriaid. Mae’n gyfnod pwysig iawn i ni yng Nghymru i ddathlu’r cysylltiadau rhyngom a gwledydd, ieithoedd a diwylliannau eraill. Arwyddair y Gyfnewidfa yw Cyfieithu Cymru a Darllen y Byd., felly dyma ddigwyddiad addas iawn ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu.”

Meddai’r Athro Medwin Hughes DL, Is Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:  “Fel Prifysgol rydym yn falch iawn o rôl arweiniol Mercator yn y maes rhyngwladol gydag arbenigedd yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones ac Alexandra Büchler. Mae gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau enw da a phrofiad sylweddol gyda rhwydweithiau llenyddiaeth rhyngwladol, ac wrth ddatblygu cyfieithu llenyddol rhwng Cymru a’r byd.”

Yn ystod y digwyddiad fe glywn hefyd gan Eluned Morgan AS, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol; Menna Elfyn, Llywydd PEN Cymru ac Athro Emerita Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; Gosia Cabaj o Goethe-Institut ynghyd â chynrychiolwyr o'n partneriaid eraill.  Noddir y digwyddiad gan Elin Jones AS, Llywydd y Senedd.

Cynhelir y digwyddiad am 7yh nos Fercher yma a gallwch gofrestru i fod yn rhan o’r noson drwy glicio ar y ddolen isod:


https://zoom.us/webinar/register/WN_dbuEqo5fS_-8-cqsQJ5jFw

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk