Dau frawd yn cynnal arddangosfa gyda’i gilydd am y tro cyntaf


06.02.2020

Mae arddangosfa o waith dau frawd o Gastell-nedd sydd â chysylltiadau cryf â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i’w gweld ar hyn o bryd yng Nghanolfan Arad Goch yn Aberystwyth.

Tomos & Owain Sparnon

Llun: Owain a Tomos Sparnon.

Fe wnaeth Tomos Sparnon raddio â gradd dosbarth cyntaf mewn Celfyddyd Gain o’r Drindod Dewi Sant yn 2018 cyn treulio blwyddyn yn gweithio fel Artist Preswyl cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn y Brifysgol. Astudiodd Tomos drwy gyfrwng y Gymraeg ac ef oedd y myfyriwr cyntaf i raddio gyda gradd Celf Gain drwy Gyfrwng y Gymraeg o Goleg Celf Abertawe a’r myfyriwr cyntaf i gwblhau ei draethawd hir yn gyfan gwbl yn Gymraeg.

Yn 2015 fel enillodd Tomos y Fedal Gelf yn Eisteddfod yr Urdd a dwy flynedd wedyn, fe enillodd brif ysgoloriaeth Celf a Dylunio Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont art Ogwr. Ers hynny, mae Tomos wedi arddangos ei waith mewn orielau led led Cymru gan gynnwys Oriel Glynn Vivian, Abertawe; Y Galeri yng Nghaerffili; Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin; y Senedd yng Nghaerdydd a’r Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst y llynedd.

Mae Tomos bellach yn gweithio fel artist annibynnol ac yn archwilio’r ffurf ddynol a bregusrwydd dyn trwy gyfryngau megis paent, siarcol a cherflunio.

“Mae’n fraint i Owain a finne arddangos ein gwaith yng Nghanolfan Arad Goch Aberystwyth ac rydym yn ddiolchgar iawn i Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Arad Goch, am y cyfle hwn,” meddai Tomos. “Rydym yn ddiolchgar i Peter Lord hefyd am agor yr arddangosfa. Roedd gweithio gyda’r ddau i osod yr arddangosfa yn brofiad arbennig ynddo’i hunan."

Tomos Sparnon

Gwaith Tomos Sparnon.

Mae Owain Sparnon yn fyfyriwr ail flwyddyn sydd yn dilyn ôl traed ei frawd mawr ac yn astudio Celfyddyd Gain drwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe. Yn 2017, enillodd Owain Wobr Preswyliad Jane Phillips, yn Oriel Mission Abertawe ac aeth ymlaen i ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth Medal Gelf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ddwywaith. Yn 2018, enillodd y gystadleuaeth Celf o dan 19 oed yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed.

Ar hyn o bryd, mae gwaith Owain yn ymateb i olau a byrhoedledd, a hynny trwy amryw o gyfryngau gan gynnwys paent olew, cwyr a chollage.

“Mae'r ddau ohonom yn ddiolchgar am y cyfleoedd rydym wedi eu cael wrth astudio yng Ngholeg Celf Abertawe,” meddai Owain. “Mae fy null i o weithio wedi newid a datblygu ers astudio yn Abertawe, a hynny o ganlyniad i gael fy nghyflwyno i agweddau a dulliau newydd. Rydym hefyd yn ddiolchgar am yr ysbrydoliaeth a geir wrth astudio yn y Coleg ac wrth ddysgu o’r darlithwyr. Mae gallu gwneud hyn trwy gyfrwng y Gymraeg yn fantais ychwanegol."

Owain Sparnon

Gwaith Owain Sparnon.

Dyma’r tro cyntaf i’r ddau frawd rannu arddangosfa sy’n cynnwys paentiadau, ffotograffau, collage a phrintiau. Mae’r arddangosfa i’w gweld yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth tan ddiwedd mis Mawrth.

“Mae’n wych gweld Owain a Tomos yn arddangos ar y cyd yng nghanolfan Arad Goch yn Aberystwyth,” meddai Gwenllian Beynon, darlithydd a chydlynydd y Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn Y Drindod Dewi Sant. “Mae’r ddau yn datblygu fel artistiaid cryf ac yn gwneud enw i’w hunain ym myd y celfyddydau yng Nghymru. Mae’r ddau wedi gwneud peth o’u hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn defnyddio’r ddwy iaith yn naturiol ac yn hyderus. Hoffwn ddiolch i Arad Goch am gynnig arddangosfa i’r ddau frawd, yn y ganolfan ar ei newydd wedd, ac i Peter Lord am agor yr arddangosfa. Rydym fel staff yma yng ngholeg celf y Brifysgol yn falch iawn o’u llwyddiant.”

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cyrsiau a gynigir yng Ngholeg Celf Abertawe, ewch i www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio

Ac am fwy o wybodaeth ynglŷn â gwaith Tomos Sparnon, ewch i www.tomossparnon.com 

Tomos & Owain Sparnon

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk