Dau o raddedigion Celf Gain y Drindod Dewi Sant yn ennill lleoedd ar Raglen Cymrodoriaethau Step Change


25.11.2020

Mae dau o raddedigion Celf Gain Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill lleoedd ar Raglen Cymrodoriaethau Step Change gan yr Artists Benevolent Fund.  Mae’r rhaglen yn darparu cyllid nawdd i helpu graddedigion sydd wedi profi anfanteision yn sgil amgylchiadau cymdeithasol, economaidd neu ddiwylliannol, er mwyn helpu i lansio, cynnal a datblygu eu gyrfaoedd fel artistiaid llwyr ymroddedig.

Two Fine Art graduates from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) have won places on the Artists Benevolent Fund’s Step Change Fellowship Programme.

Dyma’r flwyddyn gyntaf y mae’r Drindod Dewi Sant wedi cymryd rhan yn y rhaglen.  Bydd yn gweithio mewn partneriaeth â’r Artists Benevolent Fund i gefnogi’r Cymrodyr Step Change Elisha Hughes ac Andrew Bowen wrth iddynt symud ymlaen drwy’r flwyddyn. Byddant yn derbyn cyllid o £10,000 yr un gan yr Artists Benevolent Fund a bydd y brifysgol yn darparu lle stiwdio, mentora, deunyddiau a mynediad at weithdai ar eu cyfer.

Mae Elisha Hughes yn gweithio mewn cyfryngau lluosog ac ar hyn o bryd mae’n archwilio’r cysyniad o amser a chofnodi drwy ei gwaith.  Mae hi wrth ei bodd ei bod wedi ennill y gymrodoriaeth, a fydd yn ei helpu i ddechrau ar ei gyrfa fel artist, ac efallai symud i mewn i fyd addysg.

“Roeddwn i’n methu credu’r peth pan glywais i fy mod wedi ennill y gymrodoriaeth – rwy’n dal i feddwl nad yw wedi suddo i mewn yn iawn,” meddai. “Rwy’n ddiolchgar dros ben am y gymrodoriaeth ac i bawb sydd wedi fy nghefnogi dros y blynyddoedd diwethaf.  Fy mwriad yw gafael ymhob posibilrwydd, gan gydweithio, ymchwilio, curadu arddangosfeydd a defnyddio’r cyfleusterau, ond yn bwysicaf oll bod yn fy lle stiwdio’n creu.  Hoffwn i ddysgu cymaint â phosibl, efallai gan archwilio posibiliadau pellach o ran ymchwil ac addysg.

“Rwy’n dod o ardal Cymunedau’n Gyntaf lle yn aml does fawr ddim cyfleoedd, felly fy mwriad oedd galluogi’r cyfleoedd hyn drwy ganolbwyntio ar f’addysg.  Weithiau mae stigma ynghylch celf a bod o ardal cymunedau’n gyntaf, a hoffwn i dorri’r rhwystrau hyn i lawr.  Rwy’n credu bod popeth yn bosibl, dim ond ymrwymiad sydd ei angen.”

I Andrew, sy’n dilyn arfer cerflunio ochr yn ochr â brwdfrydedd newydd am gymuned, cydweithio a threftadaeth ddiwylliannol, bydd y gymrodoriaeth yn darparu buddion lluosog, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau hanfodol.

“Roedd cael fy newis yn foment hynod o falch,” meddai “Mae hi ychydig yn llethol hefyd ac yn gwneud i mi deimlo braidd yn nerfus.  Mae cael eich dethol cyn nifer o artistiaid gwych a oedd wedi graddio yn nosbarth COVID-19 yn dod â’i bwysau ei hun, ond rwyf i ar ben fy nigon am y cyfle hwn a byddaf yn siŵr o wneud yn fawr ohono.

“Mae’r cyfleusterau artistig yn y Drindod Dewi Sant yn rhyfeddol.  O wneud cynfasau, a gweithio metel i argraffu 3D a cherameg, mae ganddi adnoddau amhrisiadwy i unrhyw artist uchelgeisiol.  Ond nid dyna ben draw’r nwyddau amhrisiadwy hyn: mae gallu tapio i mewn i feddwl disglair y technegwyr ar y safle yn medru mynd ymhell iawn o ran llwyddo neu fethu gyda chysyniad a oedd gen i yn fy mhen.  Wedyn dyna’r lle stiwdio, y mwyaf hael i mi gael y fraint o ymarfer ynddo erioed.  Mae cael deuddeg mis yn y lle anhygoel hwn, ac ar hyd yr amser dan adain warcheidiol artist a mentor o fri sef Sue Williams, yn teimlo fel breuddwyd.”

Two Fine Art graduates from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) have won places on the Artists Benevolent Fund’s Step Change Fellowship Programme.

Mae’r Athro Sue Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun yn y Drindod Dewi Sant yn ymfalchïo bod Elisha ac Andrew wedi’u dewis ar gyfer y cymrodoriaethau.  

“Creodd y safon a gynhyrchwyd gan eu carfan nhw argraff fawr arnon ni, a hwythau wedi gorfod gweithio dan amgylchiadau anarferol iawn oherwydd COVID-19,” meddai Sue. “Rwyf wrth fy modd y byddwn ni’n gallu helpu i gefnogi Elisha ac Andrew wrth iddyn nhw ddechrau ar eu gyrfaoedd.  Mae’r gymrodoriaeth yn gyfle iddyn nhw gynyddu eu gwybodaeth a llunio cysylltiadau ym myd celf gain.  

“Mae ein rhaglen Celf Gain yn darparu cyswllt uniongyrchol rhwng platfformau rhyngwladol arfer cyfoes a lle stiwdio pwrpasol y myfyrwyr yn adeilad Dinefwr, yng nghanol dinas Abertawe. Rydym yn cefnogi ac yn galluogi myfyrwyr i adael â set sgiliau eang a’r gallu i wneud penderfyniadau gyda hyder ym mha faes bynnag yn gysylltiedig â chelf y maen nhw’n ei ddewis.  Fel staff Celf Gain, rydym ni’n ymarferwyr rhyngwladol ac felly â chysylltiadau â llawer iawn o rwydweithiau seiliedig ar gelf sydd yn aml yn gallu tynnu sylw at gyfleoedd i’n myfyrwyr.  Mae’r Cymrodoriaethau hyn yn enghraifft o’r rhwydwaith ehangach hwn rydym ni fel staff yn cymryd rhan ynddo.  Gyda’n cefnogaeth lawn rwy’n dymuno blwyddyn wych o’u blaenau i Elisha ac Andrew o ran creu llwybr tuag at eu breuddwydion.”

Ychwanegodd yr Athro Tim Davies, Uwch Ddarlithydd ar y cwrs BA Celf Gain: Safle, Stiwdio a Chyd-destun yn y Drindod Dewi Sant: “Mae’n bleser gan staff Celf Gain Coleg Celf Abertawe gydweithio am y tro cyntaf eleni â’r Artists Benevolent Fund drwy gefnogi dau o’n graddedigion diweddar, Elisha Hughes ac Andrew Bowen. Bydd y ddau’n derbyn grant a lle stiwdio hael yn ogystal â chael mynediad llawn at ein cyfleusterau gweithdy am ddeuddeg mis.

“Mae hwn yn gyfle gwych i Elisha ac Andrew ganolbwyntio’n gyfan gwbl ar ddatblygu eu harfer ar ddechrau eu gyrfa ac yng nghanol adeilad Dinefwr, gan ychwanegu bwrlwm pellach at y pwls creadigol sy’n treiddio drwy ein hadeilad.  Edrychwn ymlaen at barhau â’r berthynas hon â’r Artists Benevolent Fund ac rydym ni’n ddiolchgar am y gydnabyddiaeth sy’n dod yn sgil y fenter hon i arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol cynyddol Celf Gain yn Abertawe.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk