Digwyddiad digidol arloesol i ddathlu EntreCompEdu Cam 1


23.08.2020

Ar 7 Gorffennaf 2020, daeth grŵp o gyfranogwyr EntreCompEdu o Gymru a’u grŵp cymorth at ei gilydd ar-lein ar gyfer dathliad unigryw. Digwyddiad i nodi seremoni raddio ‘ysgol gyfan’ ar-lein gyntaf EntreCompEdu Cam 1. Saib o’r cyfnod heriol i gydnabod llwyddiant ac ymrwymiad siwrne addysg entrepreneuraidd y staff addysgu yn Ysgol Gynradd Dafen. Enghraifft o ymgysylltu’n llwyr â’r fframwaith sgiliau a ariennir gan Erasmus+ sydd â’r nod o feithrin meddylfryd creadigol ac entrepreneuraidd addysgwyr.

On the 7th July 2020, a group of Welsh EntreCompEdu participants and their support group gathered together online for a unique celebration. An event to mark the first EntreCompEdu Phase 1 'whole school' online graduation ceremony.

Dechreuodd Felicity Healey-Benson o’r Drindod Dewi Sant, Arloeswr Athrawon Arweiniol EntreCompEdu yng Nghymru, drwy estyn croeso cynnes i Kathryn Penaluna o’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol yn YDDS, partner arweiniol y prosiect sy’n cwmpasu saith o wledydd a ariennir gan Erasmus+, a’r Athro Emeritws Andy Penaluna, y ddau’n flaenllaw iawn yn y byd addysg entrepreneuraidd. 

Diolchodd Kathryn Penaluna i’r Pennaeth, Iolan Greville, am ymrwymiad cadarn yr ysgol i gam 1 y prosiect EntreCompEdu, ac am yr arbenigedd a’r adborth a gynigiwyd ar gyfer dylunio fersiwn nesaf y modwl DPP cyffredinol. Tynnodd Kathryn sylw hefyd at wydnwch y tîm addysgu wrth gwblhau’r rhaglen DPP ar-lein dros gyfnod o dri mis yn ystod COVID-19, gan fodelu elfen allweddol o ddysgu entrepreneuraidd i’w dysgwyr. I ddilyn cyflwynodd yr Athro Andy Penaluna anerchiad graddio ysbrydoledig ar bwysigrwydd addysg entrepreneuraidd a’i heffaith ar ddyfodol gwaith, cyn croesawu Ysgol Gynradd Dafen i fyd yr addysgwr entrepreneuraidd.

Ar ôl rhestru enwau’r un ar ddeg aelod o staff, Michelle Davies, Louise Fallon, Sarah James, Sheree Littler, Deborah Morgans, Faith Muldoon, Sarah Phillips, Shelley Rees, Tracey Singleton, Claire Watkeys, a Karen Weeds, ymgasglodd y tîm ar gyfer llun digidol.

Fe wnaeth Iolan Greville, y Pennaeth a Gareth Edwards, Cadeirydd y Llywodraethwyr, sylwadau am y wybodaeth a’r sgiliau a enillwyd gan yr  holl staff. Mae’r prosiect hwn wedi bod yn ddefnyddiol i adeiladu ar ddulliau addysgwyr o feithrin creadigrwydd, annibyniaeth, gwydnwch a datrys-problemau, ac mae’n amserol iawn gyda chyflwyno’r Cwricwlwm newydd cyffrous i Gymru yn 2022. Fe wnaeth y Cynghorydd Rob Evans, Cyngor Sir Gâr, cyd-lywodraethwyr yr ysgol, Andrew Rogers, Emyr Brown a Michelle Lloyd, hefyd longyfarch y staff.

Meddai Felicity Healey-Benson, “Ceisia EntreCompEdu rymuso athrawon i ailfeddwl y sgiliau sydd ganddynt a sut y gellir eu defnyddio i feithrin sgiliau entrepreneuraidd yn eu dysgwyr. Mae’r weledigaeth hon yn fyd lle mae gan bob dysgwr y sgiliau entrepreneuraidd i fod yn rhan o weithlu sy’n effro ac yn ymatebol i newid, gyda’r gallu i ddylunio a gweithredu datrysiadau newydd i broblemau cymhleth”.

Yn dilyn sesiynau rhagarweiniol ar y cysyniad o Ddysgu Entrepreneuraidd, a’i roi ar waith mewn addysgeg ac arfer, bu’r staff addysgu a’r cynorthwywyr addysgu’n archwilio fframwaith Cymwyseddau Entrepreneuraidd EntreComp, gan fynegi pob cymhwysedd yn eu geiriau a’u terminoleg eu hunain, “dull defnyddiol o ddatgodio a meithrin hyder mewn iaith entrepreneuraidd” meddai Miss Singleton, o’r Cyfnod Sylfaenol.

“Mae’r staff eisoes yn cael eu hysgogi gan y creadigrwydd a’r arloesedd y gallant fanteisio ac adeiladu arno o’n cwricwlwm sy’n dirwyn i ben, a thrwy hynny ddathlu’r hyn yr ydym eisoes yn ei wneud yn dda wrth weithio ar heriau sgiliau newydd” meddai Mrs Greville.

Sylwodd Mrs Muldoon, o’r Blynyddoedd Cynnar, ar ffocws cadarnhaol dysgu entrepreneuraidd sy’n  “ysgogi’r lefelau uchel o chwilfrydedd cynhenid y mae plant ifanc yn ei gynnig i’r system addysg”.

Wrth baratoi i symud drwy bum modwl DPP EntreCompEdu ar-lein,  bu’r staff yn ymhél â gweithgareddau i ymgyfarwyddo â’r gyfres lawn o gymwyseddau entrepreneuraidd, ac yn trafod syniadau ynghylch gwahanol weithgareddau creu gwerth y gellid eu hymgorffori yn yr ystafell ddosbarth.

Elfen bositif o’r prosiect nad oedd wedi’i gynllunio oedd y ffaith na fyddai cyfnod clo COVID-19 yn amharu arno, gan brofi i fod yn ffynhonnell effeithiol a hygyrch o gymorth a datblygiad, a hyrwyddo ystwythder a’r gallu i ymaddasu. Eglura Ms Singleton, o’r Cyfnod Sylfaen, “Fe wnes i elwa’n fawr o ymgyfarwyddo â’r 15 cymhwysedd cyn i’r ysgolion gau. Credaf fod y cynnydd a wnes ar y modylau wedi fy mharatoi i fod yn fwy parod i dderbyn y newid y byddwn yn ei wynebu’n fuan yn fy amgylchedd gwaith. Dydw i erioed wedi bod yn gysurus mewn sefyllfa o amwysedd ac ansicrwydd nac yn barod i dderbyn hynny. Ac eto, wrth i mi weithio trwy’r modylau, ar gyflymder y gallaf ymdopi ag ef, rwy wedi dod yn fwyfwy ymwybodol o ffyrdd gwahanol i addasu ac yn fwy agored i hynny. Rwy’n synhwyro newid mewn meddylfryd”.

Mae adborth y cyfranogwyr ar draws 6 gwlad yng ngham 1 bellach yn cyfrannu at yr ail fersiwn a gaiff ei gyflwyno ar draws 15 o wledydd ym mis Medi, ac wedi hynny bydd y model DPP cyffredinol terfynol yn barod ar gyfer mynediad agored.

I gael rhagor o wybodaeth am EntreCompEdu:

http://entrecompedu.eu/index.php

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk