Dwy Brifysgol yn cynghreirio i ddod â buddion economaidd a chymdeithasol i Gymru


30.07.2020

Mae Corff Llywodraethu Prifysgol De Cymru (PDC) a Chyngor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (y Drindod Dewi Sant) wedi cytuno i sefydlu cynghrair strategol fydd yn gweld y ddwy brifysgol yn cydweithio gyda’i gilydd yn agosach.

Two students walk down a flight of stairs in the metal-and-glass atrium of SA1.

Mae’r symudiad yn arwydd o ddatblygiad strategol yn y dirwedd addysg uwch yng Nghymru a bydd yn galluogi’r ddwy brifysgol Ôl-92 fwyaf yng Nghymru i gydweithio i ymateb i’r heriau economaidd a chymdeithasol sy’n wynebu Cymru, yn enwedig yn y cyd-destun ôl-Covid.

Wrth gytuno ar Weithred Gysylltiol, mae’r ddau sefydliad yn ymrwymo i gydweithio ar genhadaeth genedlaethol i gryfhau gallu Cymru i arloesi, cefnogi adfywio economaidd ac adnewyddu ei chymunedau.

Mae’r Weithred Gysylltiol yn cydnabod ymreolaeth ac arbenigrwydd y ddau sefydliad fel brandiau hanesyddol cryf a fydd yn parhau’n annibynnol, ond mae hefyd yn nodi gwerthoedd cyfunol y ddau sefydliad a’u potensial i gyflenwi buddion ac effaith diriaethol yng Nghymru drwy gydweithio. Yn benodol, cydweithio i ysgogi arloesi digidol, trosglwyddo gwybodaeth, arloesi ymchwil, datblygu’r gweithlu a darparu ffrwd barod o fyfyrwyr a graddedigion medrus, mewn partneriaeth â chyflogwyr mewn sectorau â blaenoriaeth.

Dywedodd Louise Evans, Cadeirydd Llywodraethwyr PDC: “Ein nod yw cynhyrchu datrysiadau arloesol i fynd i’r afael â heriau mawr. Mae gennym rôl allweddol wrth weithio gyda Llywodraeth Cymru i adeiladu capasiti a gwydnwch yn ein cymunedau. Bydd manteisio ar gyd-arloesi, ymchwil cymhwysol a chefnogi datblygiad sgiliau lefel uwch ar draws amrywiaeth o sectorau â blaenoriaeth ac yn gysylltiedig â chyflogwyr yn allweddol i’r cydweithio rhyngom.

Mae’r gwaith diweddar o ran Covid-19 wedi atgyfnerthu’r angen i fyfyrio’n feirniadol ar yr angen i bob sefydliad ystyried trefniadau cysylltiol hyblyg er mwyn i brifysgolion allu gwneud cyfraniad sylweddol i’r gwaith o adfer y genedl. Mae’n hanfodol fod gennym brifysgolion cryf ac effeithiol sy’n gallu mynd i’r afael ag anghenion economaidd, cymdeithasol a menter.”

Ychwanegodd yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Cyngor y Drindod Dewi Sant: “Bydd y gynghrair hon yn ein galluogi i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn enwedig wrth i Gymru godi’n ôl yn dilyn Covid, a chynorthwyo i ddatblygu dyfodol cynaliadwy i’r cymunedau rydym ni’n eu gwasanaethu, adfywio ein cymunedau dysgu a datblygu eu lles a’u gwydnwch.”

Bydd y Weithred Gysylltiol yn adeiladu capasiti a rhagoriaeth pynciau, gan greu sylfaen gref o adnoddau ar gyfer datblygu a mewnfuddsoddi. Bydd yn galluogi’r prifysgolion i ddatblygu economi entrepreneuraidd yn seiliedig ar wybodaeth fydd yn fwy amrywiol, ac adeiladu ymhellach ar eu record o gwmnïau newydd gan raddedigion.

Bydd hefyd yn hwyluso datblygu sylfaen gref ar gyfer arloesi a menter gymwysedig yn ogystal ag amrywiaeth o raglenni addysgol a chyfleoedd dysgu gydol oes i ddatblygu cyfalaf cymdeithasol a gweithgaredd economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol. Gan weithio gydag amrywiol randdeiliaid mewn sectorau allweddol ar draws Cymru bydd yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau drwy ehangu mynediad a hyrwyddo cynhwysiad a chyfiawnder cymdeithasol.

Dywedodd yr Athro Julie Lydon, OBE, Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru: “Mae Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ill dwy’n chwaraewyr sylweddol o ran darpariaeth addysg uwch yng Nghymru. Mae’r ddwy’n cynrychioli llais cryf i’r sector Ôl-92 ac yn diffinio agenda clir iawn ar gyfer newid economaidd a chymdeithasol yng Nghymru. Bydd y cyfle i lunio cyfeiriad newydd fydd yn ymdrin â chynllunio a chyflwyno datblygiadau addysg a sgiliau ar draws addysg bellach, uwch a seiliedig ar waith drwy Gymru’n cael effaith sylweddol ac yn cyflawni canlyniadau allweddol fydd yn cefnogi adfywio economaidd a dinesig.”

Ychwanegodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “Mae angen i Gymru fod yn arloesol yn ei system addysg a’i fframweithiau cyflwyno er mwyn sefydlu grwpiau rhwng ac o fewn rhanbarthau fydd yn cyfoethogi cyflawni economaidd, cefnogi cyfalaf cymdeithasol ac yn ysgogi gwell llwybrau addysgol Ôl-16 yn rhanbarthol. Drwy wneud hyn, byddwn yn sicrhau gwell synergedd wrth gyflwyno sgiliau ac yn sefydlu partneriaethau strategol llawer cryfach gyda’r llywodraeth a chyflogwyr.”

 

Nodyn i'r Golygydd

Prifysgol De Cymru: Gyda myfyrwyr o dros 100 o wledydd, mae gan Grŵp Prifysgol De Cymru gampysau mewn tair o brif ganolfannau poblogaeth y rhanbarth, sef Caerdydd, Pontypridd a Chasnewydd. Mae ganddi ddau is-sefydliad, sef conservatoire Cenedlaethol Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a Choleg Merthyr Tudful.

Fel prifysgol flaenllaw ar gyfer gyrfaoedd, mae Prifysgol De Cymru yn cydweithio gyda chyflogwyr i gyflawni ei hamcanion allweddol – gwneud addysg uwch yn fwy hygyrch, adeiladu dysgu’n seiliedig ar heriau sy’n arfogi graddedigion â sgiliau trosglwyddadwy, cynnig cyfleoedd dysgu hyblyg a chryfhau’r cymunedau mae’n eu gwasanaethu.

Caiff yr amcanion hyn eu cryfhau gan bartneriaethau Prifysgol De Cymru gyda nifer o gyflogwyr rhyngwladol a lleol blaenllaw, yn cynnwys Thales, TATA Steel, Celtic Manor, Ymddiriedolaeth FAW, Ricardo, a Cisco, ynghyd ag amrywiol gyrff yn y sector cyhoeddus, yn cynnwys heddluoedd a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae’r cysylltiadau diwydiannol sy’n ffurfio diwylliant ymchwil Prifysgol De Cymru yn ei gwneud yn sefydliad gwirioneddol ryngwladol, amlieithog sy’n edrych allan. Mae ein hymchwil yn effeithio’n uniongyrchol ar bobl a diwylliannau ar draws y byd.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o Grŵp Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sy’n gonffederasiwn o nifer o sefydliadau yn cynnwys Prifysgol Cymru, yn ogystal â Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn golegau cyfansoddol. Mae’r Grŵp yn cynnig continwwm o addysg bellach i addysg uwch er budd dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau.

Gweledigaeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw bod yn Brifysgol sydd ag ymrwymiad i lesiant a threftadaeth y genedl wrth galon ei holl weithgareddau. Rhan ganolog y weledigaeth hon yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir, gan sbarduno datblygiad economaidd yn y rhanbarth, ar draws Cymru a thu hwnt.

Sefydlwyd y Brifysgol yn 1822 a bydd yn dathlu ei dau ganmlwyddiant yn 2022. Ei Siarter Brenhinol a ddyfarnwyd yn 1928 yw’r hynaf o blith holl brifysgolion Cymru. Mae campysau’r Brifysgol yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Caerdydd a Llundain, ac mae ganddi Ganolfan Ddysgu yn Birmingham. 

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ymrwymo i osod myfyrwyr yng nghanol ei chenhadaeth drwy ddarparu cwricwlwm dwyieithog perthnasol ac ysbrydoledig, ynghyd ag amgylchedd dysgu cefnogol, buddsoddi yn ei champysau a’i chyfleusterau a sicrhau bod myfyrwyr o bob cefndir yn cael cyfle i gyflawni eu potensial.