Dyfodol Disglair i Ganol Dinas Abertawe


09.03.2021

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cefnogi cyfres o ddigwyddiadau ar-lein i sicrhau bod busnesau canol dinas Abertawe yn cael gwybod am y datblygiadau sy’n ail-siapio’r ardal, gan ddenu buddsoddwyr a diogelu’r rhanbarth at y dyfodol.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is supporting a series of online events to keep Swansea city centre businesses informed about the developments that are reshaping the area, attracting investors and future-proofing the region.

Ymunodd Y Drindod â BID (Ardal Gwella Busnes) Abertawe i gyflwyno gweminar Brwydro Dros Ganol Ein Dinas i fusnesau ardal y BID a rhanddeiliaid eraill yr wythnos ddiwethaf. Canolbwyntiodd y siaradwyr, Arweinydd Cyngor Abertawe, y Cynghorydd Rob Stewart, Cyfarwyddwr Prosiectau RivingtonHark, Spencer Winter, Prif Weithredwr BID, Russell Greenslade, a Phrofost Abertawe a Chaerdydd Y Drindod, yr Athro Ian Walsh, ar gynnydd effeithlon Cam Un datblygiad y Bae Copr £135m, fydd yn gosod Abertawe fel un o’r lleoliadau mwyaf deniadol i fuddsoddwyr ar hyn o bryd, ac arweinydd yn y DU wrth gynllunio adfer ar ôl y pandemig.

Dywedodd Profost Abertawe a Chaerdydd Y Drindod, yr Athro Ian Walsh: “Mae Y Drindod yn falch i fod yn brifysgol ar gyfer canol dinas Abertawe ac yn bartner gyda Chyngor y Ddinas a BID Abertawe yn y newidiadau trawsnewidiol sydd ar waith i godi statws Abertawe fel un o brif ddinasoedd glannau’r DU a chyrchfan deniadol i fyfyrwyr o bedwar ban byd.”

Dywedodd Russell Greenslade o BID Abertawe: “Yn amlwg mae canol trefi a dinasoedd wedi bod yn ymdrin â chyfnod anodd iawn dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae’n bwysig ein bod i gyd yn canolbwyntio ar y datblygiadau cadarnhaol iawn sydd ar waith yng nghanol dinas Abertawe ar hyn o bryd. Mae Datblygiad y Bae Copr yn dod yn ei flaen a dyma’r bennod fwyaf cyffrous mewn stori newydd i Abertawe, fydd yn golygu y caiff ei ail-siapio i sicrhau y bydd yn denu buddsoddiad parhaus ac yn cynnig cydbwysedd manwerthu, preswyl, lletygarwch a phrofiad fydd yn denu ac yn cadw’r math o ymwelwyr mae busnesau’r ardal BID yn dibynnu arnyn nhw. Roeddwn i’n falch i weld cynifer o’n busnesau ardal BID yn y digwyddiad i glywed rhai o fanylion y datblygiadau hynod gyffrous hyn a’r cynlluniau sydd o’n blaen.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Abertawe y Cynghorydd Rob Stewart: “Mae’r buddsoddiad mwyaf erioed yn digwydd yn ein dinas ar hyn o bryd. Does ond rhaid i chi edrych ar y gwaith adeiladu sydd eisoes ar waith ar draws canol y ddinas – ac mae llawer mwy i ddod. Mae rhaglen buddsoddi Abertawe yn fwy nag unrhyw ardal arall yng Nghymru.

Bydd ein rhaglen adfywio £1bn yn diogelu ac yn creu miloedd o swyddi a chyfleoedd – a bydd yn gwneud ein dinas yn lle gwych i weithio, byw a mwynhau.”

Dywedodd Spencer Winter, Cyfarwyddwr Prosiectau RivingtonHark: “Canol dinas Abertawe yw un o’r prosiectau adfywio trefol mwyaf sydd ar waith yn y DU ar hyn o bryd, gydag ardal Cam un y Bae Copr yn gatalydd pwysig ar gyfer newid ar draws y ddinas. Wrth i ddinasoedd eraill ar draws y DU ddechrau ystyried sut y gallant liniaru effeithiau’r pandemig a symudiadau economaidd eraill, mae Abertawe eisoes yn cyflawni hyn. Mae’n bleser gweld datblygiad y Bae Copr - fel yr arena drawiadol arloesol a’r bont nodedig newydd dros Heol Ystumllwynarth - yn ymddangos. Dylai pawb sy’n ymwneud â’r prosiect fod yn hynod o falch o’r cynnydd hyd yma fel y bydd preswylwyr Abertawe hefyd gobeithio. Gyda’i arlwy hamdden cyffrous newydd, gwell mannau cyhoeddus a glas, a’i safle dymunol fel dinas wedi’i hamgylchynu gan arfordir ysblennydd a natur, gall Abertawe nawr wireddu ei photensial fel un o’r mannau mwyaf cyffrous yn y DU i fyw, gweithio, ymweld ac astudio ynddo.”

Cynhelir y digwyddiad Brwydro Dros Ganol Ein Dinas nesaf, y disgwylir iddo ganolbwyntio ar economi’r nos yng nghanol dinas Abertawe, ddechrau mis Ebrill.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk