Dyluniad un o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn arwain ymgyrch hysbysebu fyd-eang


02.03.2021

Mae myfyriwr o'r Drindod Dewi Sant ymhlith y  bump o bobl sydd wedi eu comisiynu i ddylunio a chreu dilledyn i'w ddefnyddio mewn ymgyrch hysbysebu ryngwladol i hyrwyddo delwedd corff gadarnhaol gan frand diogelu benywaidd Libresse/Bodyform (sy'n eiddo i Essity).

Swansea College of Art Surface Patter student is one of five people commissioned to design and create a garment for use in an international ad campaign to promote a positive body image by feminine protection brand Libresse/Bodyform (owned by Essity).

Gofynnwyd i ymgeiswyr ddylunio dilledyn a fyddai'n hyrwyddo positifrwydd y corff ac roedd Rebecca Davies yn un o'r pum myfyriwr a ddewiswyd i dderbyn bwrsariaeth gwerth £2,000 i'w galluogi i ddod â'i dyluniad yn fyw. Bellach defnyddir y wisg a gynlluniwyd ganddi yn rhan o ymgyrch fyd-eang gan Libresse/Bodyform.

"Y briff oedd ailddiffinio'r term 'Fagina Dylunydd', sef yr enw a fabwysiadwyd ar gyfer gweithdrefn lawfeddygol labiaplasti – er mwyn ei ddatgysylltu oddi wrth weithdrefn sydd â'r bwriad o ail-lunio labia menyw i roi iddi fagina mwy dymunol o safbwynt esthetig," meddai Rebecca.

"Roedd Libresse/Bodyform am gymryd y term a'i droi'n ddathliad o gynwysoldeb ac amrywiaeth – felly, pan fyddai merched a menywod ifanc wrth chwilio'r term 'fagina dylunydd', y peth cyntaf y bydden nhw’n ei weld fyddai delweddau o ffasiwn hwyliog a phositifrwydd corfforol, nid hysbysebion a delweddau clinigau labiaplasti sy’n eu hannog i gwestiynu'r ffordd y mae eu corff yn edrych.

"Mewn cyfnod lle rydym yn or-agored i ddisgwyliadau pobl eraill, rwy'n teimlo ei bod hi mor bwysig dweud nad oes dim ond un ffordd o edrych, a bod y gwahaniaethau rhyngom yn gwbl normal. Dylai ein gwahaniaethau gael eu dathlu a'u derbyn, a hynny gennym ninnau yn ogystal ag eraill."

Gofynnwyd i ymgeiswyr ddylunio dilledyn a oedd yn ymgorffori diffiniad mwy cadarnhaol Libresse/Bodyform o "fagina dylunydd", ac ymateb Rebecca oedd creu gwisg hardd y mae ei phrint blodau yn cynnwys delweddau o'r fylfa.

"O'r enghreifftiau ar y brîff, roedden nhw'n chwilio am ddilledyn a oedd yn ymdebygu i fagina," meddai Rebecca. "Fodd bynnag, gan fy mod i’n fyfyriwr dylunio patrymau arwyneb, dyma fi’n mynd ati i gynhyrchu patrwm a oedd yn ymgorffori'r fagina mewn darlun blodau, ac argraffu, yn hytrach, y patrwm ar sidan a dylunio gwisg a oedd ar ffurf haws ei 'gwisgo'. Roeddwn i eisiau i'r ferch oedd yn ei gwisgo deimlo'n rymus ac yn gyfforddus yn y wisg, fel y dylai yn ei chroen ei hun. Hwn oedd y dilledyn cyntaf i mi ei wneud erioed, ac rwy wrth fy modd â'r canlyniad."

Wedyn cafodd y wisg ei modelu gan chwaer Rebecca a'i ffotograffu'n broffesiynol ar gyfer yr ymgyrch.

"Roedd yn hyfryd bod fy chwaer yn modelu’r wisg yn yr ymgyrch," meddai Rebecca. "Roedd diwrnod tynnu lluniau’r ymgyrch yn brofiad mor gadarnhaol i ni ein dwy. Roedd gallu gweld rhywun arall yn ymateb i'ch dyluniad, drwy roi arddull a naratif iddo er mwyn grymuso menywod, yn brofiad anhygoel, ac rwy’n ei chyfrif hi’n fraint fawr fy mod i wedi cymryd rhan ynddi.

"Mae defnyddio ffasiwn yn ffordd effeithiol o ddangos y neges o harddwch diamod, yn enwedig gan fod y diwydiant ffasiwn yn aml wedi cael ei ddefnyddio i greu safon harddwch benodol iawn. Mae pob dyluniad yn hollol wahanol, gan gasglu gwahanol bersonoliaethau a safbwyntiau, sy'n dal i ategu ei gilydd rywsut ac yn gweithio gyda'i gilydd i adrodd y stori."

Ychwanega Rebecca fod y prosiect wedi bod o fudd i'w hastudiaethau a bydd hefyd yn hwb i'w gyrfa mewn ffasiwn yn y dyfodol.

"Roedd y prosiect hwn yn gorwynt a hanner ac mae pethau a ddysgais i yn dod i’r cof o hyd, a bydda i’n eu datblygu i'm dysgu pellach ac i mewn i'm gyrfa," meddai. "Mae gweld y fideo hwn yn gyflawn ac ar gael i eraill ei weld, yn cydgefnogi'r profiad ac yn gwneud i'r cyfan deimlo'n llawer mwy real. Rwy'n ddiolchgar iawn fy mod wedi cael y profiad hwn ac edrychaf ymlaen at y cynnwys pellach sydd eto i'w ryddhau."

Swansea College of Art Surface Patter student is one of five people commissioned to design and create a garment for use in an international ad campaign to promote a positive body image by feminine protection brand Libresse/Bodyform (owned by Essity).

Mae tiwtor cwrs Rebecca, Georgia McKie, uwch ddarlithydd mewn Patrymau Arwyneb a Thecstilau, wrth ei bodd â’r hyn y mae Rebecca wedi’i gyflawni.

"Mae Rebecca wedi rheoli prosiect rhyfeddol o uchelgeisiol a soffistigedig iawn sydd wedi cysylltu'n glir â'r gynulleidfa arfaethedig," meddai.  "Am gaffaeliad i'w phortffolio; mae gallu gweld eich dyluniad patrwm hardd ar ddilledyn cysyniadol rydych wedi'i greu o'r newydd, yn rhan o ymgyrch hysbysebu ryngwladol debyg i hon yn glod a chyflawniad anhygoel i fyfyriwr.

"Nid yw Rebecca wedi osgoi'r her o ymdrin â phwnc sensitif, sef problem gynyddol hunan glwyfo barbaraidd labiaplasti ymhlith menywod a merched dan faich y pwysau aruthrol a elwir yn 'normau harddwch' sy'n bodoli yn ein cymdeithas. Rydyn ni’n falch dros ben o'i safiad cadarnhaol yn erbyn y mythau harddwch hyn. Mae cynrychiolaeth fenywaidd gref ar y rhaglen hon, ac mae’r hyn y mae wedi gallu ei ddweud yn y dyluniad hwn yn ysbrydoliaeth enfawr i ni."

Ychwanegodd Luciana De Azevedo Lara, Rheolwr Cyfathrebu Brand Byd-eang (Libresse/Bodyform) "Byddwn ni’n dal ati i dorri tabŵs yn eofn nes inni gyrraedd y nod ac nad oes rhagor o gywilydd fylfa. Mae'r fwrsariaeth ffasiwn bwrpasol newydd hon yn bennod arall."

I wybod rhagor am yr ymgyrch hon a gweld arddulliau eraill a grëwyd ar gyfer hyn, cliciwch yma:  https://www.libresse.no/

Swansea College of Art Surface Patter student is one of five people commissioned to design and create a garment for use in an international ad campaign to promote a positive body image by feminine protection brand Libresse/Bodyform (owned by Essity).

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk