Dysgu gydol oes yn ganolog i helpu pobl a busnesau adlamu ar ôl y pandemig


02.11.2020

Mae’r gwaith cydweithredol sy’n cael ei gynnal gan Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) i sicrhau bod sector adeiladu Cymru yn barod i gyrchu datrysiadau hyfforddiant arloesi, wedi’i gynnwys mewn adroddiad newydd, The College of the Future .

The collaborative work being carried out by UWTSD’s Constructive Wales Innovation Centre (CWIC) to ensure the Welsh construction sector has ready access to innovative training solutions, is featured in a new report, The College of the Future.

Dywed Syr Ian Diamond bod dysgu gydol oes yn ganolog i helpu pobl a busnesau i adlamu ar ôl y pandemig.

Mae angen diwygio a buddsoddi mewn addysg a sgiliau mewn ffordd radical a hir dymor er mwyn mynd i’r afael â bylchau sgiliau presennol ac yn y dyfodol a thrawsnewid cyfleoedd bywyd i bob oedolyn. Mae’r Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol yn galw ar golegau i gael eu rhoi yng nghanol y diwygiadau hynny ar draws pedair cenedl y DU yn ei adroddiad arloesol newydd a gyhoeddwyd ar 28 Hydref. 

Mae’r adroddiad yn galw am hawl i addysg a hyfforddiant gydol oes ar gyfer pob oedolyn, gyda cholegau’n cael eu cefnogi’n well i ddarparu hyn ym mhob cymuned ar draws y DU.  Mae’r Comisiwn wedi amlinellu’r ffordd y gellir cefnogi colegau ar draws pedair cenedl y DU i ddarparu’r cymorth dysgu gydol oes a busnes sydd eu hangen ar bobl, cyflogwyr a chymunedau i oroesi a ffynnu yn y dyfodol. Caiff y weledigaeth a’r argymhellion eu cymeradwyo gan arweinwyr byd busnes, addysg, undebau, colegau, a chorff myfyrwyr pob un o’r bedair cenedl.

Mae menter Cymru gyfan dan arweiniad Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) sy’n cynnwys Coleg Sir Gar, Coleg Ceredigion, Coleg y Cymoedd a Choleg Cambria yn sicrhau bod sector adeiladu Cymru yn gallu cyrchu datrysiadau hyfforddiant arloesol yn genedlaethol ac yn rhwydd ledled Cymru.

Mae model darpariaeth prif ganolfannau a lloerennau CWIC yn defnyddio deallusrwydd cyflogwyr i wneud yn siŵr bod y sgiliau iawn yn eu lle i fodloni galw’r diwydiant ar hyn o bryd ac yn y dyfodol yn adweithiol ac yn rhagweithiol.

Mae lloerennau’n darparu llwybr datblygu gyrfa integredig rhwng gweithredwyr, masnachau a galwedigaethau adeiladu proffesiynol, o dan arweiniad a ddarperir gan yr Hwb yn Abertawe. Maent yn gweithio’n weithredol gyda’i gilydd ac yn rhannu arferion gorau. Mae hyn yn cyfrannu at lefelau newydd o weithio cydweithredol rhwng y sector addysg (ysgolion, AB, AU a darparwyr preifat) a’r diwydiant adeiladu.

Bu i CWIC gwrdd a rhagori ar ei thargedau tair blynedd a gynlluniwyd i fodloni’n gyfrifol a hyblyg anghenion diwydiant adeiladu Cymru. Mae’r hyfforddiant a gynigir gan CWIC ar draws Cymru wedi ffocysu ar ddatblygu a darparu arloesedd ac mae deilliannau’n helpu cwmnïau i dyfu a ffynnu trwy ddatblygu sgiliau.

“Mae’n hollbwysig bod yr hyfforddiant cywir yn ei le i greu gweithlu’r dyfodol. Mae arian CITB ar gyfer CWIC wedi galluogi partneriaid allweddol ledled Cymru i ddod at ei gilydd a darparu’r sgiliau y mae eu hangen ar gwmnïau adeiladu ac economi Cymru.” Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaeth CITB Cymru

Canfu ymchwil diweddar gan CBI y bydd angen sgiliau newydd ar naw o bob deg o bobl erbyn 2030 i gefnogi economi’r dyfodol, a bod angen cymryd camau’n gynt. Mae’r achos o blaid cymryd camau’n glir: Golyga canlyniadau Covid-19, gadael yr UE, newid yn yr hinsawdd a’r pedwerydd chwildro diwydiannol y bydd rhaid i bawb allu cyrchu addysg i oedolion, rhan amser a galwedigaethol wrth i’r economi a swyddi newid.

Mae angen newid radical mewn polisïau a systemau addysg a sgiliau fel y gall colegau annog pobl i hyfforddi, uwchsgilio neu gaffael sgiliau newydd gydol eu hoes ar gyfer swyddi’r dyfodol. 

Mae’r argymhellion yn yr adroddiad yn galw am newidiadau sydd eu hangen er mwyn i golegau allu darparu dysgu gydol oes.

Darparu grantiau a benthyciadau a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr coleg fyw yn dda wrth astudio i ddymchwel y rhwystrau y mae llawer o oedolion yn eu wynebu er mwyn astudio a hyfforddi ymhellach, yn arbennig y rheiny ar incymau isel, mewn swyddi ansicr, ac ar gyfer y rheiny sydd eisiau cyfleoedd i ailhyfforddi neu uwchsgilio (o ganlyniad i Covid-19 a newidiadau yn y farchnad lafur).

Fe fydd hefyd yn rhoi tegwch i fyfyrwyr ar draws addysg bellach ac addysg uwch drwy adlewyrchu’r cymorth ychwanegol penodol y bydd ar grwpiau ei angen – yn cynnwys costau gofal plant, costau teithio, arian ychwanegol i gefnogi myfyrwyr anabl a dileu terfynau wrth hawlio budd-daliadau.

Sefydlu gwasanaeth newydd trwy hybiau cyflogwyr coleg i ymdrin â bylchau sgiliau, gan roi siop un stop i fusnesau ar gyfer uwchsgilio gweithwyr presennol, dod o hyd i’r gweithwyr medrus maent eu hangen, yn ogystal â rhoi cymorth iddynt gydag arloesi, er enghraifft prototeipio.

Archwilio, ailgydbwyso ac integreiddio’r system addysg a sgiliau ôl-16 gyfan ym mhob cenedl gyda strategaeth 10 mlynedd ar gyfer sut y bydd colegau’n darparu, beth y mae ar economi a chymdeithas pob cenedl ei angen a gwneud yn iawn am annhegwch o ran ariannu lle bo’n bodoli. 

Yr adroddiad yw’r tro cyntaf y mae arbenigwyr ac arweinwyr o bedair cenedl y DU wedi dod at ei gilydd fel hyn. Mae’n dadlau bod themâu allweddol y mae’n rhaid eu datblygu a’u hail gadarnhau ym mhob un o’r bedair cenedl, i fodloni heriau cyffredin y mae pob cenedl yn eu hwynebu.  Caiff ei ddilyn gan adroddiadau byr yn amlinellu sut i ddarparu’r argymhellion hyn yng nghyd-destun polisi penodol pob cenedl.

Y weledigaeth a amlinellwyd gan y Comisiwn ym mis Mehefin oedd bod coleg y dyfodol yn grymuso pobl drwy gydol eu hoes gyda’r sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen mewn bywyd, cefnogi gwell cynhyrchedd ac arloesi gan fusnesau, a chryfhau ymdeimlad o le pob cymuned.

Meddai Syr Ian Diamond, Cadeirydd y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol ac Ystadegydd Cenedlaethol y DU: 

“Mae Colegau’n sefydliadau hanfodol sy’n cael eu tanddefnyddio sy’n cynnig y dysgu a chymorth trawsnewidiol sydd ar ein pedair cenedl eu hangen nawr, yn fwy nag erioed, os ydym am wynebu effeithiau hir dymor COVID-19 ac i yrru economi cynaliadwy, cynhwysol.

“Rhaid i ni gyd ymrwymo i uchelgais beiddgar ar sgiliau. Dysgu gydol oes yw’r unig ffordd i sicrhau y bydd pobl a busnesau’r goroesi’r dirwasgiad a ffynnu yn y dyfodol. Gyda’r cymorth iawn, gall colegau ddarparu ar yr angen taer hwn ar gyfer pob cymuned.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk