Graddedigion BA Actio yn dathlu’u llwyddiant


21.07.2020

Heddiw, yn ystod digwyddiad rhithwir, fe wnaeth ddarlithwyr rhaglen BA Actio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddathlu cyflawniadau Dosbarth 2020.

BA Acting students / Myfyrwyr BA Actio

Gyda nifer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ymgymryd ag astudiaethau pellach, mae dros hanner y garfan fentrus yn sefydlu eu cwmnïau eu hunain.

“Mae graddedigion Actio 2020 yn grŵp hynod dalentog dwi wedi cael y pleser o'i wylio yn datblygu dros y tair blynedd ddiwethaf,” meddai Lynne Seymour, darlithydd Actio yn Y Drindod Dewi Sant.

“Maen nhw wedi achub ar bob cyfle sydd wedi dod i'w rhan ac maen nhw bob amser wedi gweithio i safon uchel iawn ar y cyd yn ogystal ag yn annibynnol.  Llwyddodd sawl myfyriwr i fanteisio ar y rhaglen astudio dramor gan ddod â llawer o dechnegau a sgiliau newydd yn ôl i'w hastudiaethau. Fe wnaeth ein myfyrwyr rhyngwladol o America a Chanada, a gwblhaodd eu gradd gyda ni, hefyd gael effaith enfawr ar y grŵp blwyddyn a daethant yn rhan hanfodol o'r tîm. 

“Wrth edrych i'r dyfodol, mae nifer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i fod yn addysgwyr yn y Saesneg a'r celfyddydau ac mae gennym hefyd fyfyrwyr sy'n parhau â'u hastudiaethau perfformiad ymarferol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn ogystal â Chanolfan Cymru Caerdydd yn nheulu’r Drindod Dewi Sant. Mae hon wedi bod grŵp blwyddyn ffrwythlon o ran entrepreneuriaid! Mae dros hanner y garfan wrthi’n sefydlu eu cwmnïau eu hunain yn y diwydiannau artistig a chreadigol. Er bod y pandemig wedi amharu ar eu hastudiaethau, ni wnaeth e ladd ar eu hysbryd ac roedden nhw’n parhau’n ddyfeisgar, yn canolbwyntio ac yn hwyliog gydol eu cyfnod yn Y Drindod Dewi Sant. Maen nhw eisoes wedi cymryd camau breision o ran creu ac arddangos graddedigion ar-lein yn ogystal â gweithio ar-lein i ddatblygu sgiliau ymhellach ar gyfer eu cynlluniau yn y dyfodol. Dwi’n methu ag aros i weld beth maen nhw'n mynd i’w gyflawni!”

Mae Lucy Hope, un o’r rhai sy’n graddio yr haf hwn wedi mwynhau pob eiliad o’i hamser ar y cwrs BA Actio ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac mae’n ddiolchgar am y profiadau helaeth ac amrywiol sydd wedi bod ar gael iddi yn ystod ei hastudiaethau.

“Penderfynais astudio y cwrs BA Actio yn Y Drindod Dewi Sant oherwydd roeddwn eisiau datblygu fy ngallu actio yng Nghymru er mwyn ymuno â’r diwydiant fel perfformiwr. Yn ystod fy nghyfnod ar y cwrs, cefais ystod eang o brofiadau, er mwyn ein paratoi ar gyfer y diwydiant; fe wnaethon ni weithio gyda llawer o wahanol gyfarwyddwyr a phobl eraill o fewn y diwydiannau creadigol hefyd.

“Y modiwl ‘theatr deithiol’ oedd fy ffefryn personol, lle buom ar daith i ysgolion cynradd dros Gymru gyda’n sioe Theatr mewn Addysg. Hoffais y ffaith bod ein profiad yn helaeth a’m mod i wedi cael y cyfle i wneud ychydig o bopeth; comedi ‘stand up; Shakespeare; cynyrchiadau prif dŷ, actio trwy gân, ac ati. Trwy astudio’r cwrs hwn rwyf wedi ennill nifer o sgiliau byddaf yn defnyddio ym mhob agwedd o fywyd; gwneud cysylltiadau; cynyddu fy hyder, a gwneud ffrindiau gydol oes oherwydd gymuned agos ein cwrs. Mae’r darlithwyr yn hynod gefnogol a chymwynasgar, ac mae hynny wedi cael effaith enfawr ar faint rwyf wedi mwynhau’r cwrs.

“Mae’r cwrs hwn wedi rhoi’r sgiliau â’r wybodaeth sydd eu hangen arnaf i fynd mewn i yrfa yn y celfyddydau, gan fod y cwrs mor gydweithiol, a’n bod yn gweithio ochr yn ochr gyda myfyrwyr Dylunio a Chynhyrchu hefyd.  Rydym wedi cael cyfleoedd i fod yn greadigol mewn ffurfiau eraill heblaw actio a dyfeisio yn unig hefyd.

“Yn dilyn y cwrs hwn, rwyf wedi cael cynnig i astudio ‘MA Perfformio’ gyda’r Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd. Dewisais y llwybr hwn gan fy mod am ddatblygu fy sgiliau canu, dawns, Theatr Gerddol ac Opera ymhellach fel y gallaf fod yn berfformiwr mwy cyflawn yn y diwydiannau creadigol. Hefyd, fel siaradwr Cymraeg rhugl, mae’n gyfle delfrydol i gamu mewn i Theatr a Theledu Cymraeg wrth i mi benderfynu aros yng Nghymru. Gan fwynhau fy mhrofiad gyda’r Drindod Dewi Santy n ystod fy nghwrs israddedig, roeddwn yn sicr eisiau parhau gyda fy astudiaethau bellach gyda’r un Brifysgol!”

Gallwch wylio graddedigion Actio 2020 wrth iddyn gyflwyno perfformiadau yma.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk