Graddedigion Celf Gain PCYDDS yn creu hwb croeso rhithwir ar gyfer myfyrwyr newydd


23.09.2020

Treuliodd Elisha Hughes a (Holly) Pixie Fear, graddedigion Celf Gain PCYDDS, yr haf yn defnyddio eu sgiliau creadigol ac arbenigedd yn gwneud yn siŵr y byddai myfyrwyr newydd yn cael croeso cynnes, rhithwir ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.

UWTSD Fine Art graduates Elisha Hughes and (Holly) Pixie Fear spent the summer using their creative skills and expertise to make sure new students would have a warm, virtual welcome ahead of the new academic year.

Datblygwyd y fenter o’r enw RESTART gan y ddwy fyfyrwraig gyda chefnogaeth bwrsarïau interniaeth y Brifysgol. Galluogodd iddynt greu cymuned ar-lein trwy gydol yr haf, fel bod myfyrwyr newydd yn gallu cwrdd a chyfathrebu yn ogystal â sgwrsio gyda myfyrwyr presennol.

Meddai’r Athro Sue Williams: “Mae gennym nifer o fyfyrwyr y mis Medi yma sy’n dod i ymuno â ni o Ewrop a Tsieina ac roedd arnynt angen teimlo’u bod yn cael eu croesawu cyn rhuthr mis Medi. Mae Covid-19 gyda’i holl aflonyddwch, wedi atgyfnerthu ein cred yn adran Celf Gain Abertawe, bod ein hymdeimlad o gymuned yn hanfodol.

“Mae RESTART wedi bod yn llwyddiant oherwydd nawr mae’r myfyrwyr newydd wedi cwrdd â’i gilydd ar-lein, maent yn cwrdd wyneb yn wyneb, gan gadw at bellter cymdeithasol a gwisgo masgiau lle bo’n briodol, yr wythnos yma ac felly bydd eu profiad o gymuned artistig yn parhau iddyn nhw ac yn parhau i fod yn fantais i’w harferion celf a’u goliau gyrfaol yn y dyfodol.

“Wynebodd Elisha a Pixie heriau’r cyfnod clo dros yr haf ac maent wedi profi eu bod yn wych wrth guraduro a rheoli. Roeddwn yn pryderu y byddai Covid19 yn peri i lawer o’n myfyrwyr newydd deimlo’u bod yn boddi ac yn ansicr felly rhoddais yr her i Pixie ac Elisha, dros yr haf, o greu prosiect y gallai’r myfyrwyr newydd a phresennol ei gofleidio a chreu, gan gwrdd â’u grwpiau cymheiriaid ar-lein a theimlo’u bod yn rhan o’r brifysgol cyn iddynt gyrraedd.

“Cam positif o fewn cyfnod dryslyd ac rwy’n falch iawn o sut maent wedi gweithio mor galed i gofleidio’r her hwn heb y profiad wyneb yn wyneb.”

UWTSD Fine Art graduates Elisha Hughes and (Holly) Pixie Fear spent the summer using their creative skills and expertise to make sure new students would have a warm, virtual welcome ahead of the new academic year.

Meddai Pixie: “Ar ôl graddio’r haf yma, cododd cyfle i ymgymryd â phrosiect haf i fyfyrwyr Celf Gain gymryd rhan ynddo. Lluniwyd y syniad ar gyfer RESTART yn organig gan ddefnyddio’r un prosesau a fewnosodwyd ynom yn israddedigion. Mae gosod pethau mewn cyd-destun yn hanfodol a chofnodi syniadau’n hollbwysig.

“Rydym wedi gallu trosglwyddo’r wybodaeth a gawsom ar y cwrs i fyfyrwyr presennol, drwy gynnig cymorth un i un dros yr haf, sesiynau adborth a chreu dialogau creadigol rhwng y grŵp.

Bydd RESTART yn cael ei lansio’n fyw ar-lein ar ddydd Gwener (Medi 25) yn www.restartfineart.co.uk

Ychwanegodd Pixie: “Dyma sioe i’w dathlu. Mae ein hastudiaethau blaenorol yng Ngholeg Celf Abertawe wedi ein galluogi i dyfu’n fwy hyderus trwy siarad cyhoeddus, mireinio ein gwaith yn ystod sesiynau beirniadu a sefydlu sylfaen dilys ar gyfer ymchwilio i unrhyw faes o’n dewis. Rydym yn awyddus i weld sut mae’r myfyrwyr yn datblygu yn ystod eu hamser yn y Brifysgol a gallwn weld yn glir y bydd RESTART yn foment allweddol yn eu taith artistig wrth symud ymlaen.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk