Graddedigion Dosbarth 2020 Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn y Drindod Dewi Sant yn dathlu eu llwyddiant


21.07.2020

Llongyfarchiadau i Molly Thomas, Laurence Blake, Jaliya De Silva, Daniel Payne a Sheikh S Ahmed, graddedigion Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn y Drindod Dewi Sant!

 

Congratulations to UWTSD International Hotel Management (IHM) graduates Molly Thomas, Laurence Blake, Jaliya De Silva, Daniel Payne and Sheikh S Ahmed!

Maen nhw ymhlith graddedigion dosbarth 2020 yn y Drindod Dewi Sant sy’n dathlu llwyddiant ar y rhaglen Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn y Brifysgol sy’n cyfuno hyfforddiant galwedigaethol yng Ngwesty Marriott ag astudio academaidd ar gampws y Drindod Dewi Sant drwy gydweithredu arloesol â’r diwydiant.

Mae’r rhaglen gyffrous hon yn ffrwyth partneriaeth agos rhwng Gwestai Marriott, a gydnabyddir yn eang yn un o frandiau gwestai mwyaf blaenllaw’r byd a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Meddai Samantha Birdsell, Rheolwr Rhaglen, Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol:  “Hoffwn longyfarch ein graddedigion Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn 2020. Mae’r grŵp hwn o fyfyrwyr ymroddedig i gyd wedi gweithio mor galed dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae pob un ohonyn nhw wedi bod yn bleser i’w addysgu ac i’w gefnogi ar hyd ei astudiaethau academaidd ar leoliad gyda Gwestai Marriott.  Maen nhw i gyd wedi tyfu o ran gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad o’r diwydiant gwestai ac yn edrych ymlaen at yrfaoedd addawol o’u blaen.  Rwyf i mor falch o’r grŵp hwn sydd wedi cwblhau eu tymor olaf o bell, ac rwy’n cyhoeddi â chyffro mawr y dyfarnwyd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf i 50% o’r grŵp; dyfarnwyd dosbarth 2:1 i 30% a dosbarth 2:2 i 20% ohonyn nhw.  Pob lwc i bob un o Raddedigion 2020!”

Meddai Molly Thomas:  “Dewisais i ymuno â’r cwrs Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol ar ôl gweithio mewn tai bwyta a gwestai am fwy na thair blynedd am fy mod yn meddwl y byddai’n ffordd wych o wella fy ngwybodaeth am y diwydiant lletygarwch ac ehangu fy nghyfleoedd o ran gyrfa.  

“Trwy gael cyfuniad o fodylau damcaniaethol ac ymarferol roedd modd i ni weld pethau’n uniongyrchol a rhoi ar waith wersi roeddem ni wedi’u dysgu yn yr ystafell ddosbarth.  Bu’r lleoliad ym Marriott Abertawe yn fodd i ni integreiddio i mewn i adrannau prysur gan gymryd rhan yn y gweithrediadau o ddydd i ddydd, a oedd yn brofiad amhrisiadwy.  

“Bu teithiau maes yn fodd i ni gael dealltwriaeth o’r ystod enfawr o gyfleoedd a oedd o’n blaenau, o westai bach moethus yn Ninbych-y-pysgod i westai enfawr Marriott yn Heathrow.  Ar hyd y cwrs mae fy mrwdfrydedd am y diwydiant wedi cynyddu’n gyson ac er bod f’antur nesaf yn parhau’n aneglur, mae fy ngyrfa ym myd lletygarwch megis cychwyn, ac rwy’n ffaelu aros i weld i ble yr aiff â mi.”

Meddai Laurence Blake:  Yn y lle cyntaf dewisais i astudio’r cwrs Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol er mwyn cael gwybodaeth a dealltwriaeth werthfawr o’r diwydiant gwestai.  Ar hyd y cwrs hwn rwyf wedi cael fy herio ac wedi ennill gwybodaeth hanfodol a sgiliau ymarferol a fydd o fudd i’m gyrfa yn y dyfodol.

“Roedd y ffaith bod y cwrs yn cyfuno’r amgylchedd academaidd â dysgu drwy leoliadau gwaith yn wir wedi apelio ataf fi.   Mae’r dysgu ar leoliad yng Ngwesty Marriott Abertawe wedi fy herio drwy ddysgu unigol a gwaith prosiect gyda’r myfyrwyr ar y cwrs.   Rydym ni wedi mynd ar deithiau maes i Lundain lle cawsom ni gip ar amrywiol fathau o westai a’u gweithrediadau.”

Meddai Jaliya De Silva: “Rydw i wedi bod yn gweithio yn y diwydiant gwestai am fwy na 5 mlynedd ac roedd arnaf eisiau astudio am radd mewn rheolaeth gwestai er mwyn gwella fy ngyrfa i’r lefel nesaf.  Mae’r rhaglen Rheolaeth Gwestai yn y Drindod Dewi Sant yn cynnig modylau cwrs ffantastig sy’n darparu cwmpas eang o wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol. Mae cydweithio agos rhwng y rhaglen radd a Marriott Rhyngwladol ac ar ôl cwblhau eu gradd, mae’r myfyrwyr yn cael gwneud cais am raglen deithio Marriott o gwmpas y byd i ymgymryd â swyddi fel rheolwyr y diwydiant yn y dyfodol.  

Roedd arnaf eisiau mynd i brifysgol ynghanol y ddinas lle roeddwn yn gallu cwrdd â phobl o bob rhan o’r byd, felly dyna pam dewisais i’r Drindod Dewi Sant ac mae gan y darlithwyr brofiad o weithio yn y diwydiant gwestai.   Mae eu gwybodaeth yn gymorth i’ch taith ddysgu a gallwch chi gymhwyso’r ddamcaniaeth a ddysgwch mewn sefyllfaoedd go iawn yn y busnes gwestai.  

Yn ystod fy lleoliad cefais i’r cyfle i weithio yng Ngwestai Marriott Caerdydd ac Abertawe ac roedd y rheolwyr wedi fy helpu a’m hannog i gymhwyso fy ngwybodaeth i sefyllfaoedd go iawn yn y gwaith.  Byddwn i’n dweud bod y profiad a gefais yn ystod y lleoliad wedi bod yn hollol amhrisiadwy.  

Ar ôl cwblhau’r radd BA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol, rydw i wedi fy symbylu nawr i ddilyn y rhaglen MBA er mwyn cyflawni fy ngyrfa yn y diwydiant gwestai.  Byddwn i’n argymell y rhaglen radd hon i unrhyw un sy’n dymuno gweithio yn y diwydiant gwestai.  

Meddai Daniel Payne:  “Dewisais i’r cwrs er mwyn fy herio fy hun.  Mae brwdfrydedd mawr gen i ar gyfer pobl a theithio ac roeddwn i’n teimlo y byddai’r cwrs yn addas i fy nghymeriad.  Rydw i wedi cael amser wrth fy modd yn y Drindod Dewi Sant. Roedd y cwrs yn heriol, fodd bynnag, roedd y gefnogaeth gan y darlithwyr yn wych a doedd byth angen i mi fynd ymhell i ofyn unrhyw gwestiynau neu ymholiadau.  Roedd y lleoliad gyda Marriott yn wir wedi ehangu fy sgiliau ac roedd yn agoriad llygad gweld sut mae cadwyn mor fawr yn ei rheoli ei hun.  Hefyd cawsom ni amser am deithiau maes i weld ardaloedd eraill yng Nghymru ac i fynd i Lundain a Birmingham. Bu’r rhain yn fodd i mi weld sut roedd y diwydiant yn gweithio y tu allan i Abertawe ac roedden nhw’n llawer o hwyl ar yr un pryd! 

“Wedi cwblhau’r cwrs hwn rydw i bellach yn edrych ymlaen at ddechrau gweithio i’r grŵp Retreats yn Sir Benfro.  Llwyddais i weithio yno dros yr haf tra oeddwn yn y brifysgol ac ar ôl cwrdd â’r tîm a gweithio gyda nhw roeddwn i’n teimlo y byddai hynny’n berffaith!”

Meddai Sheikh S Ahmed:  “Dewisais y cwrs BA (Anrh) Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn y Drindod Dewi Sant oherwydd fy mod am fynd i’r lefel nesaf ar gyfer yr yrfa o’m dewis yn ogystal â datblygiad personol.

“Mwynheais i’r cwrs yn enwedig y lleoliad gyda Marriott a’r teithiau maes i Lundain ac i ardaloedd yr arfordir yng Nghymru lle cawsom ni gip rhyfeddol ar y diwydiant a’r atyniadau prydferth.

“Fy mwriad yw parhau ag addysg bellach yn yr un pwnc yn y Drindod Dewi Sant ac edrychaf ymlaen at ragor o brofiadau cadarnhaol a chyfoethogi fy ngwybodaeth. Roedd y cwrs yn well na’r disgwyl.  Yn bendant rwy’n argymell y BA (Anrh) Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn y Drindod Dewi Sant!”

Congratulations to UWTSD International Hotel Management (IHM) graduates Molly Thomas, Laurence Blake, Jaliya De Silva, Daniel Payne and Sheikh S Ahmed!

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk