Graddedigion sy’n Ysbrydoli Antur


28.08.2020

Wrth i ni edrych ymlaen at ddechrau blwyddyn academaidd newydd, dyma Dr Brett Aggersberg, Rheolwr Rhaglen BA Gwneud Ffilmiau Antur yn Y Drindod Dewi Sant yn myfyrio ar sut y datblygwyd y cwrs a'r graddedigion a ysbrydolodd yr antur.

Dr Brett Aggersberg & Steven Clarey

Dr Brett Aggersberg o'r Drindod Dewi Sant a'r cyn-fyfyriwr, Steven Clarey.

Yng ngwanwyn 2018, lansiodd yr adran Ffilm a’r Cyfryngau ar gampws y  Brifysgol yng Nghaerfyrddin raglen radd newydd gyffrous, yr unig un o’i bath  yn y Deyrnas Unedig. Daeth ar adeg pan oedd y cyfryngau cymdeithasol a gwneuthurwyr ffilmiau hunan-wneud yn dechrau cystadlu yn erbyn enwogion traddodiadol a chorfforaethau mawr y cyfryngau.  Er i’r BA Gwneud Ffilmiau Antur gyrraedd ar frig ton newydd, bu ar y gweill am flynyddoedd, ac fe’i hysbrydolwyd gan un o’n graddedigion ni o’r rhaglen BA Ffilm a’r Cyfryngau.

Pan raddiodd Steven Clarey o’r Brifysgol yn 2013 roedd eisoes wedi cael swydd gyda’r brand camera antur Drift Innovation. Yr haf hwnnw bu’n teithio o amgylch Ewrop yn gweithio yn rhai o’r digwyddiadau chwaraeon eithafol mwyaf, a dechreuodd lunio rhwydwaith o gysylltiadau.  Ar yr un pryd, roedd tîm y rhaglen Ffilm a’r Cyfryngau yn cyflwyno eu pecyn o gyrsiau newydd cyffrous oedd wedi’u datblygu’n ddiweddar ac a oedd yn cwmpasu diwylliant gweledol a’r cyfryngau newydd. Er bod y rhain yn rhaglenni a fyddai’n cael eu darparu am dros wyth mlynedd, sylweddolai’r tîm bod yna faes newydd yn dod i’r amlwg yn y byd cynhyrchu cyfryngau nad oedd y cyrsiau yn ei gwmpasu. Tra roeddent yn cydweithio gyda Chanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion, bu’r tîm yn ffilmio ar long siartredig oedd yn ymchwilio i ddolffiniaid. Yno gwnaethant benderfyniad ymwybodol i archwilio’r posibilrwydd o gynnwys ffilmiau dogfen a bywyd gwyllt yn y rhaglenni.

Erbyn yr hydref y flwyddyn honno roedd Steven wedi dod yn rhan o ysgol ffilmio Nikon, gan hyrwyddo eu camerâu ar gyfer ffilmio chwaraeon.

Wrth i’r syniad o daith i ffilmio prosiect ddod yn ddigwyddiad blynyddol, aeth y tîm â myfyrwyr i  ynys hardd a phellennig Sgomer yng ngorllewin Cymru yn haf 2014. Mae’r ynys oddi ar arfordir Sir Benfro yn gartref i adar y pâl, yn ogystal ag amrywiaeth o fywyd gwyllt.  Cynhaliwyd y daith gan wneuthurwr ffilmiau bywyd gwyllt y BBC, Dave Welton, a gwahoddwyd Steven Clarey, un o’n graddedigion, i ymuno â ni. Erbyn hyn roedd Steven wedi meithrin diddordeb ym mrand esblygol Panasonic o gamerâu proffesiynol o’r enw Lumix.  Daeth â’i gamera GH4 newydd gydag ef, un o’r rhai cyntaf â’r gallu i ffilmio mewn 4k. Roedd yn wych dal i fyny ag un o’n graddedigion oedd yn gwneud yn dda yn y diwydiant, ac yn ei weld yn pasio ei brofiad ymlaen i’n myfyrwyr.

Clywsom nesaf gan Steven rai misoedd yn ddiweddarach pan ymwelodd â’n campws, gan ddod â llyfr gydag ef.  Roedd y llyfr hwn wedi’i gyhoeddi gan Panasonic Lumix ac roedd yn dathlu eu nodweddion llun a fideo 4k newydd yn ogystal â thynnu sylw at eu llysgenhadon newydd, yr oedd Steven bellach yn un ohonynt. Wrth iddo ddangos y llyfr inni fe wnaethon ni adnabod un o’r delweddau. Llun o aderyn y pâl ydoedd, a dynnwyd gan Steven gan ddefnyddio’r camera GH4, pan ymunodd â ni ar Ynys Sgomer. Roedd y llun wedi sicrhau iddo safle o fri o fewn cwmni Panasonic. Cadarnhaodd hyn fod y maes gwneud ffilmiau antur yn dod yn rhan werthfawr o’r diwydiannau creadigol.  Gan fod siwrne Steven wedi gwneud cymaint o argraff arnom ac wedi’n hysbrydoli, aethom ati i ddatblygu rhaglen radd gyfan. Gan weithio gyda Steven ac arbenigwyr yn y diwydiant cyfryngau, megis cwmnïau ffilmiau, entrepreneuriaid, a’r darlledwr S4C, aethom ati i ysgrifennu modylau a chynllunio profiadau dysgu a fyddai’n gwneud y cwrs yn wahanol i arlwy pob prifysgol arall. Gan weithio gyda hyblygrwydd nad yw’n bosibl mewn prifysgolion mwy, llwyddom i lansio a dechrau’r radd o fewn blwyddyn. Fe wnaeth hyn ganiatáu i ni sicrhau bod y cynnwys yn berthnasol ar gyfer ennill gradd, a bod yn barod ar gyfer y diwydiant newydd.

Yn ystod ei amser yn fyfyriwr ac yn syrffiwr roedd yn ffurfio dealltwriaeth o’r chwaraeon a’r technegau creadigol a’i galluogodd i dynnu’r llun hwn o Alex Morris ar frig y don yn Ninbych-y-Pysgod ar ddydd San Steffan 2012.  

Surfing image by Steven Clarey / Llun syrffio gan Steven Clarey

ISO 400 | 46mm | f.6.3 | 1/500 sec Alex Morris, Dinbych-y-pysgod 26/12/12

Gellir tynnu llun fel hwn dim ond os oes gennych ddealltwriaeth fanwl o’r chwaraeon, o sut mae’r camera’n gweithio, a thrwy ddod â’r ddwy elfen at ei gilydd mewn ffordd greadigol. Aeth Steven yn ei flaen i fod yn wyneb ymgyrch farchnata ryngwladol Lumix GH5, yn ogystal â gweithio gyda brandiau mawr megis Ford, diodydd egni Monster, a World Rallycross. Rydym yn ffodus fod Steven yn ymweld â ni’n rheolaidd i roi darlithoedd gwadd i’n myfyrwyr, a hefyd i fod yn “Ddraig” ar ein paneli entrepreneuriaeth.

Rydym wedi canfod fod y cwrs BA Gwneud Ffilmiau Antur yn llwyddiannus iawn a dyma uchafbwynt ein portffolio erbyn hyn. Mae’n rhoi cymaint o foddhad gweld pa mor gyffrous yw’r ymgeiswyr ynglŷn â’r rhaglen ar ddiwrnodau agored. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydyn ni wedi datblygu partneriaeth â chamerâu Panasonic Lumix ac Olympus. Y gwanwyn hwn dechreuom ar siwrne o gydweithio gyda Wanderlust Action Films a fydd yn galluogi myfyrwyr i gael darlithoedd gwadd a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau.  Y flwyddyn academaidd hon rydym wedi uno â’r BA Addysg Antur Awyr Agored i roi rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr ar y ddau lwybr trwy ddod â’r sgiliau gorau o‘r ddau gwrs at ei gilydd.

Mae ein graddedigion yn ein gwneud ni’n falch, ac maent yn ysbrydoli popeth a wnawn. Rydym yn ystyried eu hanghenion fel myfyrwyr, a’r hyn a fydd yn gymorth iddynt ddod yn arbenigwyr yn eu maes. Pan mae Steven yn sefyll ar lwyfan yn Cologne, yn nigwyddiad enfawr Photokina i siarad am ei waith, mae ganddo sleid yn ei gyflwyniad sy’n dangos ei siwrne. Yng nghanol y sleid honno mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ddim yn ffôl am syrffiwr o Gaerfyrddin!

Am wybodaeth bellach am y cwrs, ewch i wefan y Brifysgol.  Gallwch hefyd wylio ffilm hyrwyddo'r cwrs ar YouTube i ddysgu mwy, yn ogystal â dilyn cyfrifon y cwrs ar Instagram @uwtsd_filmandmedia a Facebook @filmandmediacarmarthen

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk