Graddedigion y Blynyddoedd Cynnar o’r Drindod Dewi Sant yn dychwelyd i’r Brifysgol i ysbrydoli myfyrwyr cyfredol


29.01.2020

Yr wythnos ddiwethaf, ymgasglodd myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr cyrsiau Blynyddoedd Cynnar Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin am ddigwyddiad cyflogadwyedd ‘Agor Drysau’.

Myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Blynyddoedd Cynnar / Early Years students and graduates

Rhoddwyd y cyfle i fyfyrwyr cyfredol wrando ar raddedigion yn siarad am eu gyrfaoedd eu hun a chlywed am y modd y maen nhw’n cymhwyso’r hyn a ddysgon nhw yn ystod eu cyfnod yn y Drindod Dewi Sant mewn amryw o feysydd.  

Y nod oedd dangos i fyfyrwyr y llwybrau gyrfa gwahanol sydd ar gael iddyn nhw wedi graddio.   Roedd y siaradwyr yn cynnwys graddedigion sydd wedi mynd ymlaen i fod yn athrawon; gweithwyr cymdeithasol; gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn ogystal â’r rheini sydd wedi mentro i fyd busnes gan agor eu meithrinfeydd eu hun.

“Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr ac roedd hi’n wych gallu croesawu graddedigion yn ôl i ddod i siarad â’n myfyrwyr cyfredol,” meddai Alison Rees-Edwards, darlithydd yn y Blynyddoedd Cynnar yn y Drindod Dewi Sant a threfnydd y digwyddiad.

“Mae rhaglenni’r Blynyddoedd Cynnar yn cael eu cyflwyno ar gampysau’r Brifysgol yng Nghaerfyrddin ac Abertawe ac maen nhw’n archwilio’r cysylltiadau rhwng theori ac arfer gyda phwyslais cryf ar lesiant a datblygiad plant; hawliau plant ifanc; pwysigrwydd gwrando ar blant a pharchu eu syniadau a’u penderfyniadau, a’r hawl i blant ifanc gael mynediad at chwarae.

“Un o’r prif gwestiynau a ofynnir i ni, naill ai gan ddarpar fyfyrwyr, eu rhieni a myfyrwyr cyfredol hyd yn oed yw at ba yrfa y gall y radd hon eu harwain. Felly yn hytrach na chlywed gennym ni mewn cyflwyniad, penderfynon ni ehangu ein digwyddiad cyflogadwyedd blynyddol a gwahodd graddedigion sydd wedi mynd ymlaen i ddilyn llwybrau gwahanol, boed hynny mewn addysg, iechyd neu waith cymdeithasol a gwahodd myfyrwyr cyfredol i glywed ganddyn nhw’n uniongyrchol.

“Mae gennym ni raddedigion a ddechreuodd yn Gynorthwywyr Cymorth Dysgu ac a ddewisodd ddilyn y llwybr dysgu hyblyg, ac ar ôl graddio gyda ni maen nhw wedi mynd ymlaen i wneud y radd TAR cyn mynd yn athrawon ysgolion cynradd llwyddiannus.    

“Mae’r radd ei hun yn agor llawer iawn o ddrysau ac weithiau, mae camargraff y gallwch chi ddilyn y llwybr addysg yn unig, ond roedd graddedigion yn cymryd rhan sydd wedi mynd ymlaen i fod yn arweinwyr yn lleoliadau’r Blynyddoedd Cynnar; rhai’n rheolwyr meithrinfeydd dydd a rheolwyr sydd wedi mynd ymlaen i weithio i sefydliadau megis Arolygiaeth Gofal Cymru.   Hefyd mae gennym ni fam a merch sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth agor eu meithrinfa ddydd eu hun ar eu fferm. Mae pob un yn dangos y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael i raddedigion ein cyrsiau yn y Blynyddoedd Cynnar.

“Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig dau lwybr yn y Blynyddoedd Cynnar, y rhaglen dair blynedd draddodiadol a gradd lawn amser gyda’r hwyr i’r rheini sy’n gweithio yn sector y Blynyddoedd Cynnar ond sy’n penderfynu am nifer o resymau beidio â gorffen gweithio, sy’n golygu eu bod yn gweithio’n llawn amser, yn astudio’n llawn amser gyda rhai’n codi teulu, ond mae digwyddiadau megis hwn yn dangos sut mae hyn yn gallu gweithio a pha mor llwyddiannus y gall ein graddedigion fod.”

Roedd y cyn-fyfyrwyr a ddaeth i siarad â’r myfyrwyr oll yn raddedigion naill ai’r cynllun gradd tair blynedd traddodiadol neu’r rhaglenni gradd dwy flynedd hyblyg.

Dwy o’r graddedigion hynny a gymerodd ran oedd Jess Carsley a Natasha Jones.

Natasha Jones & Jess Carsley

Natasha Jones & Jess Carsley

Graddiodd Jess o’r rhaglen radd BA Blynyddoedd Cynnar yn 2017 ac ar hyn o bryd mae’n astudio am radd mewn nyrsio plant.    Dywedodd fod y profiad o astudio cwrs y Blynyddoedd Cynnar yng Nghaerfyrddin wedi rhoi’r hyder a’r wybodaeth iddi arbenigo fel nyrs plant.

“Roeddwn i’n dwlu arno fe!  Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i ond fe wnes i,” meddai Jess yn cyfeirio at ei thair blynedd yn y Drindod Dewi Sant.  “Gwnes i ffrindiau rhagorol, dysgais i lawer am astudiaethau plant, theorïau gwahanol a sut i’w rhoi nhw ar waith.  Doeddwn i wir ddim yn gwybod beth roedd ei eisiau arnaf i ... felly cymerais i flwyddyn mas gan edrych yn ôl ar beth roeddwn i wedi’i astudio ac wedyn penderfynais i fynd i wneud fy ngradd mewn nyrsio plant.  

“Roedd y radd a wnes i yng Nghaerfyrddin wedi fy helpu i roi pethau ar waith o ran datblygiad y plant na fyddech chi’n eu rhoi ar waith fel arfer.   Tra oeddwn i yng Nghaerfyrddin roeddwn i’n gweithio yn y GIG yn y gymuned gyda phobl hŷn a mwynheais i hynny ond hefyd mwynheais i’r agwedd plant ohono. Felly rhoddais i bopeth at ei gilydd a mynd i wneud nyrsio plant yn hytrach na nyrsio oedolion fel fy mod yn gallu defnyddio beth roeddwn i wedi’i wneud eisoes a’i roi i mewn i radd wahanol.   Y rhain oedd y tair blynedd orau erioed i mi eu profi.”

Graddiodd Natasha Jones gyda gradd BA yn y Blynyddoedd Cynnar yn 2018 ac ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda’r Mudiad Meithrin, arbenigwyr yn y Blynyddoedd Cynnar yn y Gymraeg, ar ei gynllun hyfforddi cenedlaethol, Cam Wrth Gam.  

“Rwy’n diwtor Gofal Plant lefel 2 a fi’n gweithio gyda blwyddyn 10 ac 11 yn Ysgol Ystalyfera yn dysgu nhw o ran fel I edrych ar ôl plant a’r pwysigrwydd o wneud hynny’n iawn,” meddai Natasha. 

“Yn ogystal, ‘dwi hefyd yn gweithio gyda rhai o ddisgyblion Bro Myrddin a’r Strade yn asesu nhw yn eu lleoliadau nhw.  I ddechrau gyda, do’n i ddim yn hyderus o gwbl ond nes i ddechrau yn Y Drindod Dewi Sant, creu ffrindiau a lot o gysylltiadau yn y byd gwaith hefyd.  O hyn, fe nes i drafeili i Wlad yr Iâ i edrych ar ôl plentyn bach; fi wedi gweithio mewn sawl meithrinfa hefyd ac ysgolion cynradd, ac felly’r profiadau ‘na i gyd wrth wneud y cwrs sydd wedi rhoi mwy o hyder i fi a’r profiad i allu gwneud pethe gwahanol.  Ges i amser grêt yn astudio yma.”

I ddysgu rhagor am raglenni’r Blynyddoedd Cynnar a gynigir gan Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/blynyddoedd-cynnar

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk