Gwahanol fath o fusnes fel arfer


24.04.2020

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) dri champws yng nghanol Dinas Abertawe (yn ogystal â champws newydd y glannau yn SA1). Mae ein myfyrwyr yn byw, yn astudio ac yn gweithio yn Abertawe, ac felly mae wedi bod yn bwysig i ni, bob amser, fod yn rhan o hyn.

A different kind of business as usual - article by Lucy Beddall

Mae AGB (Ardal Gwella Busnes) Abertawe yn sefydliad sydd, o dan arweiniad y sector preifat, wedi cael y dasg o wneud hwb masnachol Ardaloedd Dinesig Bae Abertawe yn lle gwell i siopa, i ymweld ag ef, i aros, i astudio ac i fasnachu ag ef – gyda’r prif amcan o wella a thyfu’r economi a phrysurdeb yr ardal.

Mae perthynas agos bob amser wedi bodoli rhwng YDDS ac AGB Abertawe, ac yn 2013 gwnaethom lansio ar y cyd y fenter Swigen Greadigol fel ffordd o annog myfyrwyr i sefydlu eu busnesau eu hunain yn Abertawe. Mae’r man aml-bwrpas dros dro ar Stryd Cradock wedi cynnal cannoedd o ddigwyddiadau a arweinir gan fyfyrwyr, o siopau dros dro i nosweithiau rhwydweithio, a chanlyniad hyn oll yw interniaethau niferus a swyddi cyflogedig i fyfyrwyr gyda busnesau lleol. Mewn byr eiriau, mae wedi bod yn ffordd greadigol o annog ein  myfyrwyr i feddwl yn entrepreneuriadd  am eu sgiliau ac i greu perthnasau ystyrlon gyda’r siopau a’r sefydliadau sydd o amgylch  siop y Swigen Greadigol.  Mae llwyddiant y fenter hon yn dyst bod meddwl yn greadigol a gweithio mewn partneriaeth rhwng YDDS ac AGB Abertawe wedi bod yn effeithiol.  

Yn sydyn, mae’r ffordd yr ydym yn byw ein bywydau wedi newid, gyda Coronafeirws yn gorfodi bod ein siopau a’n busnesau yn rhwym wrth fesurau argyfwng. Rydym wedi gorfod cau’r Swigen Greadigol dros dro, ond mae AGB Abertawe yn gweithio’n galed dros ben i gefnogi’r busnesau a’r sefydliadau sy’n rhan o’n Dinas.

Dyma rai o’r camau maent wedi eu cymryd:

* Lansio gwasanaeth archebu a chludo newydd o’r enw ShopAppy.com y gall busnesau gofrestru am ddim ar ei gyfer, ac sy’n cydweithio gyda Yellow Cabs 2020 er mwyn cludo nwyddau at bobl leol.

* Anfon diweddariadau’n gyson ar COVID – 19 ac ar y gefnogaeth fusnes sydd ar gael ar gyfer busnesau AGB.

* Cefnogaeth gynyddol gan y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnesau, i’w helpu sicrhau bod eu negeseuon allweddol yn cyrraedd eu cwsmeriaid a’u clientiaid.

* Gweithio gyda busnesau sydd eisoes yn cynnig gwasanaeth archebu a chludo er mwyn hyrwyddo’r gwasanaethau hyn ar draws eu sianeli.

* Cydweithio gyda chyfreithiwr lleol er mwyn rhoi gwybodaeth hanfodol i fusnesau am eu cyfrifoldebau a’r hyn sy’n ofynnol gan gyflogwyr.

* Datblygu hwb gwybodaeth a fydd yn ganolbwynt ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf gan ffynonellau’r Llywodraeth.

Meddai Russell Greenslade, “Fel AGB, rydym yn gweithio dydd a nos i osod peirianweithiau mewn lle i gefnogi ac i helpu ein busnesau drwy’r heriau sydd o’n blaenau. Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, rydym wedi gweld rhai gweithredoedd anhygoel o anhunanoldeb, caredigrwydd a chefnogaeth gan ein Busnesau AGB sy’n awyddus i helpu eu cymunedau. Gwnawn ddod drwy’r her hwn gyda’n gilydd.” 

Er bod y Swigen Greadigol ar gau ar gyfer busnes ar hyn o bryd, rydym yn edrych ymlaen at agor y siop eto a chroesawu ein myfyrwyr creadigol, talentog a mentrus yn ôl.  Ond tan y diwrnod hwnnw, dewch i ni gefnogi busnesau Canol ein Dinas mewn pa bynnag ffordd y gallwn.

I ddarganfod mwy am y Swigen Greadigol, ewch i’n tudalen Facebook  /SwanseaCreativeBubble neu e-bostiwch neges at lucy.beddall@uwtsd.ac.uk

I ddarganfod mwy am AGB Abertawe, ewch i www.swanseabid.co.uk neu e-bostiwch neges at info@swanseabid.co.uk 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk