Hufen iâ Hwyliog i Carmela


21.07.2020

Does dim byd yn fwy naturiol ar ddiwrnod braf o haf na mwynhau hufen iâ. Ond i Carmela, sy’n chwe blwydd oed, roedd y pleser syml hwn yn her enfawr tan i Dr Ross Head a’i dîm yng Nghanolfan Arloesi Cerebra yn PCDDS fynd ati i gynllunio teclyn prototeip i ddal hufen iâ er mwyn iddi hefyd gael mwynhau hwyl yr haf.

Carmela enjoys an ice cream cone, and an ice lolly, by means of the prototype.

Partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCDDS) a’r elusen plant yng Nghaerfyrddin, Cereba yw Canolfan Arloesi Cerebra. Ceir yno dîm o ddylunwyr cynnyrch yn gweithio yng Ngholeg Celf Abertawe PCDDS. Mae’r tîm yn cynllunio ac yn adeiladu cynhyrchion arloesol, pwrpasol i helpu plant anabl i ddarganfod y byd o’u cwmpas. Mae’r cynhyrchion yn ddymunol ac yn gyffrous yn ogystal â bod yn ymarferol, gan hyrwyddo cynhwysiad cymdeithasol a chynorthwyo’r plant maen nhw’n eu helpu i gael eu derbyn gan eu cymheiriaid.

Mae gan Carmela gyflwr gwywo cyhyrau cynyddol prin iawn o’r enw Dystroffi’r Cyhyrau Cynhenid LMNA. Mae’n gwanhau’r holl gyhyrau rhesog yn gynyddol, yn cynnwys y galon a’r cyhyrau anadlu. Mae Carmela’n brwydro i gadw’n symudol ac yn annibynnol am gyhyd â phosibl ond mae colli cryfder yn ei breichiau’n effeithio ar ei gallu i wneud y pethau ysgafnaf, fel dal loli neu hufen iâ.

Dywedodd mam Carmela, Lucy: “Mae bod yn blentyn a gallu mwynhau hufen iâ’n bwysig ac mae gwylio eich merch fach yn cael anhawster ac yn gofyn i fi ei ddal wrth iddi ei fwyta’n dorcalonnus.”

Cysylltodd â’r Ganolfan Arloesi sy’n arbenigo mewn syniadau da i wneud yr hyn sy’n ymddangos yn amhosibl yn realiti.

Dywedodd Dr Head, y Rheolwr Dylunio Cynnyrch: “Gofynnodd Lucy i ni am help ar ddechrau’r cyfnod clo oedd yn golygu bod hon yn her arbennig o anodd. I ddechrau dywedom ni wrthi hi y byddai’n rhaid aros tan ein bod ni’n ôl yn y gweithdy i blygu plastig a ffurfio siâp priodol.

“Un diwrnod, wrth wylio fy mhlant yn mwynhau hufen iâ, cofiais i am frwydr Carmela a chefais fflach o ysbrydoliaeth. Sylweddolais i fod yr haf yn digwydd, bod tywydd hufen iâ yn cyrraedd ac na ddylai Carmela orfod aros oherwydd pandemig anghyfleus!

“Gan ddefnyddio cydran mynwydd hyblyg a gaiff ei ddefnyddio fel arfer mewn diwydiant a’r argraffydd 3D (Ultimaker S5), llwyddais i gynhyrchu teclyn dal hufen iâ, gydag addaswr ar gyfer loli i roi dewis i Carmela dros yr haf! Gyda leinin ffabrig pinc cyfforddus i orffen, mae’r teclyn dal hufen ia’n barod ar gyfer digon o brysurdeb dros yr haf!”

Dywedodd Lucy: “Mae ei hwyneb yn y lluniau yma’n dweud y cyfan!”

Mae’r tîm yng Nghanolfan Arloesi Cerebra mor hapus i weld Carmela’n bwyta’n annibynnol ac yn mwynhau’r haf. Os gallwn ni helpu eich plentyn neu eich teulu chi, mae croeso i chi gysylltu a gosod yr her nesaf i ni!

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk