Lansio Cyfrol #futuregen: Jane Davidson yn sgwrsio gyda Satish Kumar


03.06.2020

Bydd Pro Is-Ganghellor Emerita PCDDS Dr Jane Davidson yn lansio ei chyfrol newydd #futuregen: Lessons from a Small Country ar 4 Mehefin am 5.30pm.

UWTSD’s Pro Vice-Chancellor Emeritus Dr Jane Davidson's will launch her new book #futuregen: Lessons from a Small Country

Cynhelir y lansio ar ffurf sgwrs ar-lein gyda Dr Davidson a Satish Kumar, golygydd emeritws Resurgence & Ecologist, sylfaenydd Coleg Schumacher a Chymrawd Er Anrhydedd PCDDS.

Yr awdur a’r cyfrannwr rheolaidd i’r Guardian, Oliver Balch, fydd yn cadeirio’r sgwrs a’r sesiwn holi ac ateb.

Yn #futuregen, mae Dr Davidson yn esbonio sut, fel Gweinidog yr Amgylchedd, Cynaladwyedd a Thai yng Nghymru, y cyflwynodd Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – y darn cyntaf o ddeddfwriaeth ar y Ddaear i osod ymarfer atgynhyrchiol a chynaliadwy wrth galon y llywodraeth. Mae’n Ddeddf heb ei hail o ran ei chwmpas a’i gweledigaeth, ac mae’n cysylltu iechyd amgylcheddol a chymdeithasol gan weithio i ddatrys ystyriaethau cymhleth fel tlodi, addysg a diweithdra.

Mae Dr Davidson yn datgelu sut a pham y lluniwyd deddfwriaeth mor arloesol yng Nghymru – oedd unwaith mor ddibynnol ar ei diwydiannau glo, haearn a dur – gan archwilio sut mae’r symudiad o dwf economaidd i dwf cynaliadwy’n creu cyfleoedd newydd i gymunedau a llywodraethau’n fyd-eang.

Mewn detholiad o’r gyfrol â’r teitl ‘Rethinking Business for a Changing World’ mae Dr Davidson yn egluro sut y dechreuodd Ysgol Busnes Caerfyrddin PCDDS ei chenhadaeth i newid natur Busnes fel disgyblaeth mewn Addysg Uwch pan basiwyd y Ddeddf.

Dywed Dr Davidson: “Gyda dalen lan dechreuon nhw gynllunio cyfres o raglenni israddedig ac ôl-raddedig ar sail meddwl cynaliadwy a moesegol a chyfrifol. Ym mhob modiwl, mae myfyrwyr yn astudio agwedd ar fusnes drwy lens cynaladwyedd sy’n tynnu ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r Ysgol Busnes yn ceisio sicrhau bod ein graddedigion yn meithrin dealltwriaeth, empathi a chreadigrwydd i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a chenhedloedd eraill.

“Mae opsiynau newydd o ran cyrsiau’n cynnwys tystysgrif ôl-raddedig mewn Llywodraethu Un Blaned ac MBA mewn Arweinyddiaeth Gynaliadwy. Enillodd Ysgol Busnes Caerfyrddin brif wobr ‘Gŵn Gwyrdd’ y DU yng nghategori ‘Cyflogwyr Yfory’ yn 2018.

“Un canlyniad annisgwyl yw’r lefel o ddiddordeb mae’r rhaglenni newydd hyn wedi’i greu ymhlith busnesau lleol a rhanbarthol, yn cynnwys partneriaeth economaidd newydd gyda’r cyngor lleol. Mae llawer o sefydliadau wedi cysylltu â ni’n dymuno gweithio gyda ni a’n myfyrwyr drwy interniaethau a gwaith prosiect.”

Yn y llyfr, ychwanega’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru: “Mae gan Brifysgolion rôl allweddol i’w chwarae. Mae potensial Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnig y cyfle i ni fel addysgwyr sefydlu addysgeg sy’n pwysleisio’r dyfodol ac yn gosod “creu lleoedd” a “stiwardiaeth” wrth graidd ein dehongliad o lesiant cynaliadwy. Nid yw amser ar ein hochr ni. Dylai’r angen i feithrin cenhedlaeth newydd o arweinwyr sy’n gwerthfawrogi gwerth “cyfalaf amgylcheddol-gymdeithasol aflonyddgar” y gellir ei ddefnyddio i ddatblygu lles cyffredin, fod yn flaenoriaeth yn ein system addysgol.”