Lansio llawlyfr newydd gan y Drindod Dewi Sant ar gyfer gweithwyr llawrydd i nodi Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang


09.11.2020

Wrth ddathlu llwyddiant o’r radd flaenaf, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn nodi Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang (Tachwedd 16-22) trwy lansio cyhoeddiad newydd i helpu pobl sy’n dechrau busnes fel gweithwyr llawrydd. Awgryma digwyddiadau diweddar y bydd mwy o raddedigion nag erioed yn chwilio am waith pan fydd swyddi’n mynd yn brinnach, felly mae’r ffigurau a ryddhawyd yn ddiweddar gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch i’w croesawu’n fawr.

UWTSD launches new guidebook for freelancers to mark Global Entrepreneurship Week

Dengys y rhain fod y Drindod Dewi Sant ar y brig yng Nghymru ac yn nawfed yn y Deyrnas Unedig o ran y nifer o fusnesau a ddechreuwyd gan ei graddedigion yn ystod 2018/19. Ond nid dyna ddiwedd y stori, oherwydd mae busnesau graddedigion y Drindod Dewi Sant ymhlith y goreuon ar y rhestrau goroesi hefyd – ar y brig yng Nghymru ac yn ail yn y Deyrnas Unedig am fusnesau newydd gan raddedigion sy’n dal i fod yn weithredol ar ôl tair blynedd.

Y tu ôl i lawer o'r llwyddiant mae tîm Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch (RIES) y brifysgol. Maent yn cynnig amrywiaeth o gymorth i fusnesau newydd, gyda’r rhan fwyaf wedi’u hysbrydoli gan y cyn-fyfyrwyr entrepreneuraidd hyn ac wedi’u cynllunio ar y cyd â nhw. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a’i menter Syniadau Mawr Cymru, mae’n gyfuniad pwerus.

O fewn RIES, mae’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) yn arweinydd byd cydnabyddedig gan ddatblygu mathau o addysg sy’n paratoi ar gyfer y dyfodol ac sy’n helpu dysgwyr i lwyddo, ac mae’r cyhoeddiad newydd yn parhau â’r thema hon.  

Mae Working It Out – a guide for first time freelancers, yn helpu darparu’r hyn fydd ei angen. Mae’n cwmpasu pynciau megis rheoli eich arian, sefydlu eich brand, dod o hyd i waith a datrys problemau. Ysgrifennwyd y llawlyfr ar gyfer myfyrwyr y brifysgol, graddedigion diweddar ac unrhyw un sy’n ystyried mentro i’r byd llawrydd. Mae ar gael ar wefan RIES a thudalen cyhoeddiadau IICED y brifysgol.

“Aethom ati i lunio’r llawlyfr hwn oherwydd teimlem ei bod yn bwysig cael canllaw cynhwysfawr a oedd ar gael i’n holl fyfyrwyr. Byddai hwn yn eu galluogi i gaffael llawer o wybodaeth ddefnyddiol a hawdd ei deall, wrth glywed storïau ysbrydoledig am ein graddedigion diweddar a’u cynghorion doeth nhw ar gyfer llwyddiant,” meddai’r Swyddog Menter Dylan Williams-Evans.

“Mae ein Hadran Fenter yn gyson yn chwilio am ffyrdd o ymgysylltu â’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid a’u hysbrydoli, yn enwedig yn yr hinsawdd sydd ohoni, a bydd y canllaw hwn yn arf amhrisiadwy yn ein nod o godi ymwybyddiaeth o’r posibilrwydd o ddod yn weithiwr llawrydd. Gobeithio y bydd yn dechrau sgwrs ac yn ein harwain i allu cefnogi ein myfyrwyr/graddedigion i gyflawni eu huchelgeisiau o ran gweithio’n llawrydd.”

Agwedd allweddol ar waith y brifysgol wrth gefnogi entrepreneuriaeth a menter yw ei bod yn addysgu sgiliau sy’n ddefnyddiol nid yn unig ar gyfer dechrau eich busnes eich hun, ond hefyd ar gyfer datblygu eich gyrfa os ydych chi’n gweithio i gwmni, yn enwedig pan mae angen datryswyr problemau creadigol ar y cwmni hwnnw.

“Nid yw bod yn fentrus yn golygu bod angen i ni ddechrau busnes, ond mae gennym y potensial i wneud hynny, boed hynny nawr neu’n hwyrach yn ein gyrfa. Mewn nifer o achosion gall hyn fod yn nod tymor hir, ac i eraill efallai nad ydynt yn ei ystyried o gwbl,” meddai’r Rheolwr Menter, Kathryn Penaluna.

“Mae’r dystiolaeth yn glir iawn fod angen pobl ar fusnesau sy’n gallu cyflwyno syniadau, awgrymu ffyrdd o’u gwireddu a chymryd y cam cyntaf. Mae cwmnïau’n ystyried sgiliau mentrus fel dangosydd o ba mor dda y byddwch yn gallu cefnogi’r cwmni yn y tymor hwy – trwy ddyrchafiad a’r mathau o gyfrifoldebau arwain sy’n dod gydag ef.

“Felly, mae gwella sgiliau entrepreneuraidd, megis creadigrwydd a meddwl beirniadol, a bod yn hyblyg a pharod i newid er mwyn ymateb i heriau a chyfleoedd, yn golygu y byddwch yn sicr ar eich ennill, oherwydd gall eich helpu i ddatblygu eich gyrfa ble bynnag rydych yn dymuno mynd.    Bydd y tîm Entrepreneuriaeth hefyd yn eich helpu i ddeall sut mae cwmni’n gweithio a pham, er enghraifft, mae rhai pethau’n cael eu blaenoriaethu uwchlaw pethau eraill. Mae gweithiwr sy’n deall beth sy’n ysgogi ei gwmni yn weithiwr gwerthfawr iawn.”

Mae cyn-fyfyrwyr sydd bellach yn rhedeg busnesau llwyddiannus wedi canmol yn gyson y gefnogaeth a gawsant gan y brifysgol, sy’n cefnogi’r syniad y gall y Brifysgol, yn ei thro, ddysgu ganddynt hwythau.

Graddiodd Neil Dyer, sylfaenydd yr ymgynghoriaeth fusnes NeoDynamic, o’r Drindod Dewi Sant gyda rhagoriaeth yn ei radd MBA (Meistr mewn Gweinyddu Busnes) yn 2014. Meddai:

“Rhoddodd fy ngradd yr hyder a’r sgiliau imi roi cynnig arni. Roeddwn ar drobwynt yn fy ngyrfa. Roedd gen i swydd fel uwch reolwr a theulu oedd yn tyfu, ond roedd y sbarc a’r cyffro i fynd i’r gwaith wedi mynd. Roeddwn i’n chwarae â’r syniad o fentro ar fy liwt fy hun, ond wyddwn i ddim beth i’w wneud ac nid oedd gen i ddigon o ffydd ynof fi fy hun. Helpodd yr MBA i gadarnhau fy ngwybodaeth am fusnes, gwnaeth y darlithwyr hybu fy nealltwriaeth ac fe wnaeth un yn arbennig roi’r amser a’r anogaeth i mi i ddechrau fy ymgynghoriaeth fusnes fy hun. Dechreuais gynllunio fy musnes yn fy mlwyddyn gyntaf a dechreuodd NeoDynamic fasnachu yn fy ail flwyddyn.”

 

Neil Dyer, founder of business consultancy NeoDynamic, graduated from UWTSD with a distinction in his MBA (Masters in Business Administration) in 2014.

Enillodd Sara Holden radd Meistr mewn Menter Celfyddydau Gweledol yn y Drindod Dewi Sant ar ôl ennill gradd mewn Celf Gain yn Llundain yn flaenorol. Yn 2005, sefydlodd Sculpture by the Sea UK, Cwmni Celfyddydol Amgylcheddol a oedd yn gweithredu yn Ne a Gorllewin Cymru.

“Roedd y cwrs mewn Menter Celfyddydau Gweledol yn ddiddorol iawn am ei fod yn cyfuno’r celfyddydau â menter busnes,” meddai. “Roedd yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau mewn entrepreneuriaeth ac yn annog myfyrwyr i sefydlu eu busnes creadigol eu hunain. Roeddwn eisoes yn cynnal gweithdai i ysgolion a chymunedau yn dilyn fy ngradd, ond rhoddodd y radd Meistr yr hyder i mi dyfu fy musnes ymhellach i gynnwys cydweithio ag artistiaid eraill a gweithio ar raddfa fwy. Roedd dysgu sut i ymgeisio am gyllid i redeg fy mhrosiectau fy hun yn elfen hanfodol a ddysgais o’r cwrs a rhoddodd hynny’r rhyddid i mi gynllunio prosiectau fy hun gyda’r nodau a’r amcanion yr oeddwn i am eu cyflawni yn hytrach na gweithio ar syniadau pobl eraill.”

“Mae’r Drindod Dewi Sant wedi edrych ar bob agwedd ar redeg busnes creadigol o farchnata i wneud celf ac mae wedi cynllunio cyrsiau sy’n wirioneddol ddefnyddiol i fyfyrwyr. Maent wedi cyflogi’r darlithwyr gorau posibl i ddarparu’r cyrsiau hyn sy’n realistig a hefyd yn ysbrydoliaeth i fyfyrwyr.”

Yn ogystal â darparu gweithdai ysbrydoledig ar gyfer y Drindod Dewi Sant, mae Neil a Sara’n rhannu eu harbenigedd fel modelau rôl gyda Syniadau Mawr Cymru.

Graddiodd Naomi Bishop, cyd-sylfaenydd Hozah, sy’n arbenigo mewn rheolaeth tir digidol ar gyfer Smart City yn y sector Cludiant a Pharcio, o’r Drindod Dewi Sant gyda gradd BA (Anrh) Dylunio Cynnyrch. Bellach, mae Hozah yn gweithio gyda llu o Awdurdodau Lleol, safleoedd GIG a busnesau preifat ar draws y DU.

Medd Naomi: “Gwnaeth fy nghefndir mewn Dylunio Cynnyrch gyfraniad enfawr at lwyddiant dechrau fy musnes. Yn benodol addysgodd Dylunio Cynnyrch i mi sut i adeiladu cynnyrch mae ar bobl eu heisiau a’u hangen. Cefais fy addysgu sut i werthuso a dadansoddi marchnadoedd a defnyddwyr i adeiladu cynnyrch sy’n fwyaf defnyddiol iddynt. Drwy wneud hynny dros nifer o flynyddoedd yn Y Drindod Dewi Sant cewch eich hyfforddi i ddod o hyd i ‘broblemau’ bywyd bob-dydd. Yn Ddylunydd Cynnyrch, eich swydd yw datblygu datrysiadau i’r problemau hynny, boed yn gynnyrch ffisegol, neu yn ein hachos ni, yn ddatrysiadau digidol. Ased mawr arall i mi oedd y pecyn cymorth oedd gen i ar ddiwedd y rhaglen. Wrth sefydlu cwmni newydd, rydych yn gwisgo llawer o hetiau, ac roedd gallu dylunio ein nwyddau marchnata, llyfrynnau, taflenni, broliant ein hun yn help mawr i ni, yn arbennig yn y blynyddoedd cynnar. Er fy mod wedi camu’n ôl o wneud hynny fy hun nawr, mae’n gysur gwybod y byddai fy ochr ddylunio yn gallu camu i mewn i’r adwy, pe bai angen hynny ar y busnes.

“Rhoddwyd llawer o ymdrech i mewn i wneud Y Drindod Dewi Sant yn ganolfan creadigrwydd dros y blynyddoedd. Roedd llawer o ddatblygiadau ar waith pan oeddwn yn dal i fod yn fyfyriwr yn y Brifysgol a heb os astudio yn adeilad ALEX yn fy mlwyddyn olaf oedd uchafbwynt fy amser yn Y Drindod. Roedd y cyfleusterau’n anhygoel, ac fe fyddai’n dasg a hanner dod o hyd i well amgylchedd i ymarfer eich creadigrwydd ynddo. Anogwyd entrepreneuriaeth a chreadigrwydd ac nid oes amheuaeth gennyf y bydd myfyrwyr a ddaeth ar fy ôl i yn ffynnu yn y Brifysgol am flynyddoedd i ddod. Ochr yn ochr â’r cyfleusterau gwych sydd ar gael i fyfyrwyr, y mae ansawdd y darlithwyr sy’n eich hyfforddi. Rwy’n credu ei fod yn eithriadol o werthfawr bod pobl sy’n gyfarwydd â’r maes eu hunain yn eich addysgu , ac mae’r darlithwyr â’m haddysgodd i yn Y Drindod Dewi Sant yn dal i fod yn rhai o’r bobl fwyaf talentog i mi gwrdd â nhw erioed.”

Sara Holden gained a Master’s in Visual Arts Enterprise at UWTSD, having previously gained a degree in Fine Art in London. In 2005 she set up Sculpture by the Sea UK, an Environmental Arts Company operating in South and West Wales.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk