Lansio pecyn gwerth 100 o oriau addysgu i gyd-fynd â chyfres hanes i blant ar S4C


16.06.2020

Wythnos hon, mae S4C mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru wedi lansio pecyn addysg sy'n cyd fynd â chyfres hanes i blant ar S4C.

Mae'r pecyn, sy'n seiliedig ar y gyfres hanes Amser Maith, Maith yn Ôl yn cynnwys gwerth 100 o oriau addysgu i blant rhwng 5 a 9 oed, ac yn cefnogi'r cwricwlwm presennol a'r cwricwlwm addysgiadol newydd fydd yn cael ei gyflwyno i ddosbarthiadau yn ffurfiol yn 2022. Dyma'r tro cyntaf i becyn addysg o'r fath gael ei gynhyrchu yn y Gymraeg gyda chefnogaeth Canolfan Peniarth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Amser Maith yn ol

Gyda hanes Cymru yn ganolbwynt i'r cyfan, mae'r pecyn, ynghyd â holl benodau'r gyfres, ar gael i athrawon, rhieni a disgyblion ar wefan Hwb. Mae'n cynnwys 72 o weithgareddau rhyngweithiol i gyd-fynd â holl benodau Amser Maith, Maith yn Ôl ac yn ateb gofynion ar draws y cwricwlwm addysg.

Meddai Owen Evans, Prif Weithredwr S4C: "Rwy'n hynod o falch bod S4C wedi gallu gweithio mewn partneriaeth i gynnig yr adnoddau arloesol yma.

"Awgrymodd adroddiad Euryn Ogwen Williams yn 2018 ein bod yn gweithio'n agosach gyda Llywodraeth Cymru ym maes addysg ac i gefnogi'r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Bydd yr adnodd cyfoethog yma'n cyfrannu at hynny. Mae popeth ar gael ar Hwb, ac i gefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod cloi, mae nifer o'r penodau hefyd ar gael ar wefan Ysgol Cyw ac S4C Clic."

Cynhyrchwyd yr adnoddau gan Ganolfan Peniarth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn dilyn grant gan Lywodraeth Cymru i ariannu'r prosiect.

Meddai Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Cymru: "Mae cael mynediad i ddeunyddiau dysgu o'r cartref yn bwysicach nag erioed. Rydym mewn sefyllfa arbennig o dda yng Nghymru, gyda'n darlledwyr a'n partneriaid addysg yn creu deunyddiau dysgu sy'n ategu ein hadnoddau ar-lein. Rwy'n falch iawn y bydd ein platfform Hwb yn helpu i sicrhau bod yr adnodd yma ar gael i blant ledled Cymru."

Darlledwyd 24 pennod o Amser Maith, Maith yn Ôl, cynhyrchiad Boom Cymru, ar wasanaeth S4C Stwnsh rhwng 2018-2019, ac mae 12 pennod o'r gyfres wedi eu harwyddo gyda BSL hyd yma.

Mae hi'n gyfres sy'n cyflwyno bywyd bob dydd yng Nghymru dros wahanol gyfnodau nodweddiadol o'r gorffennol, gan gynnwys Oes y Celtiaid, Oes y Tuduriaid, Oes Fictoria a'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Meddai Angharad Garlick, Pennaeth Boom Plant, Boom Cymru: "Rydym ni yn Boom Plant yn hynod o falch o fod wedi gallu cefnogi'r fenter yma, ac o'n partneriaeth gyda Peniarth ac S4C sydd wedi sicrhau bod y gyfres a'r holl adnoddau atodol ar gael ar yr Hwb. Rydym yn gobeithio y bydd yr adnodd yn ddefnyddiol iawn i ysgolion a rhieni a phlant tra maen nhw adre."

Yn ogystal â'r adnoddau sydd ar gael i blant mewn ysgolion Cymraeg, mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi datblygu adnodd i gyd fynd ag un bennod o Amser Maith, Maith yn Ôl ar gyfer plant sy'n dysgu Cymraeg. Dyma'r tro cyntaf i'r Ganolfan ddatblygu deunydd addysgu i gyd-fynd â rhaglen deledu i blant, ac mae bwriad i'w dreialu mewn ysgolion wedi'r cyfnod cloi.

Meddai Dr Sioned Vaughan Hughes, awdur y deunyddiau addysgu: "Fy ngobaith yw y bydd yr adnodd yn ysbrydoli plant ifanc i ymddiddori ac ymfalchïo yn hanes a threftadaeth Cymru

"Wedi gwylio'r rhaglenni, mae cyfle i'r plant atgyfnerthu eu dealltwriaeth o fywyd bob dydd yng Nghymru yn y gorffennol, drwy wneud ystod o weithgareddau, megis heriau ysgrifennu, rhifedd, drama a chreu."