Llongyfarchiadau i fyfyriwr Electroneg a aeth ati i helpu yn y frwydr yn erbyn Covid-19


22.07.2020

Llongyfarchiadau i Nick Jones sydd wedi graddio â BEng mewn Peirianneg Electroneg. Mae Nick wedi bod yn defnyddio’i argraffwyr 3D i wneud feisorau i staff ar reng flaen y GIG yn ystod pandemig Covid-19.

Nick Jones, a 3rd year BEng Electronics Engineering student has been using his 3D printers to make visors for NHS frontline staff. He is part of a network brought together by Amman Valley Makespace Group to answer the urgent call for personal protective equipment (PPE).

Mae’n rhan o rwydwaith y daeth Grŵp Makerspace Dyffryn Aman at ei gilydd i ateb yr alwad am gyfarpar diogelu personol ar frys.

Dywedodd Nick fod y gefnogaeth a gafodd yn y Drindod Dewi Sant gan ei diwtoriaid heb ei hail a bellach roedd yn edrych ymlaen at dreulio amser gyda’i deulu cyn cychwyn ar gam nesaf ei yrfa.

Meddai: “Yn ystod fy mhedair blynedd o astudio yn y Drindod Dewi Sant rwyf wedi mwynhau fy hun yn fawr.  O’r diwrnod cyntaf roeddwn i’n teimlo fy mod yn cael fy nghroesawu gan gwrdd ag amryw o fyfyrwyr o gefndiroedd gwahanol ar gyrsiau gwahanol lle daethom yn ffrindiau da gan gefnogi ein gilydd flwyddyn ar ôl blwyddyn.  

“Mae’r Tiwtoriaid heb eu hail, byddan nhw’n mynd allan o’u ffordd i helpu a chynorthwyo gydag unrhyw broblemau neu faterion boed yn ymwneud yn uniongyrchol ag astudiaethau, neu’n anuniongyrchol megis materion personol. Mae eu gwybodaeth a’u profiad yn eu meysydd yn wych ac nid oes un cwestiwn na phroblem nad oedden nhw’n gallu ei ddatrys.  Rhaid i mi ddweud diolch yn fawr i holl staff y Drindod Dewi Sant am eu gwaith caled dros y blynyddoedd diwethaf. Yn sicr gwnaeth symud i adeilad hollol newydd, wedyn 18 mis yn ddiweddarach gorfod delio ag argyfwng Covid-19, eu cadw ar flaenau eu traed.

“Ar hyn o bryd rwy’n mwynhau amser i ffwrdd gyda’r teulu, ond mae gen i gyfle am waith gyda chwmni lleol sy’n ymwneud â datblygu a chynhyrchu cynnyrch i’r diwydiant deintyddol i geffylau. Mae hon yn amodol ar yr argyfwng presennol.”