MADE CYMRU yn Cryfhau'r Berthynas Ag Eddyfi Technologies


21.05.2020

Er gwaethaf heriau Covid-19, mae tîm MADE Cymru yn gweithio’n galed i gynnig cefnogaeth i gwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru. Mae MADE Cymru yn gyfres o fentrau a ariennir gan yr UE sy’n cynnig help ac arbenigedd i arwain sefydliadau trwy natur drosiannol Diwydiant 4.0. Yn benodol, mae’r rhaglen Peirianneg Dylunio Uwch (ADE) yn darparu cefnogaeth ymarferol i helpu busnesau i fabwysiadu technolegau gweithgynhyrchu datblygedig i drawsnewid lefelau perfformiad a hybu natur gystadleuol.

MADE Cymru strengthens relationship with Eddyfi Technologies

Mae Eddyfi Technologies yn darparu’r technolegau arolygu Profi Anninistriol â’r lefel perfformiad uchaf yn y byd, gan helpu Gweithgynhyrchwyr Cyfarpar Gwreiddiol, perchnogion asedau a chwmnïau gwasanaeth i wella cynhyrchiant, achub bywydau, a diogelu’r amgylchedd. Ei genhadaeth yw gwthio terfynau Profi Anninistriol datblygedig i uchelfannau newydd trwy gynnwys amryw o foddau Profi Anninistriol a buddsoddi’n aruthrol i hyrwyddo cynnyrch.

Mae gan Eddyfi berthynas gref â MADE Cymru a hwn oedd y busnes cyntaf i ymuno â’r rhaglen ADE. Ers hynnymae’r tîm wedi bod yn gweithio’n agos gydag Eddyfi i helpu’r cwmni i ddatblygu ei dechnoleg Floormap™ ymhellach. A’r wythnos hon, maen nhw wedi cyhoeddi y byddant yn gweithio gyda’i gilydd ar ail brosiect a fydd yn ceisio datblygu galluoedd sganio gwell gan ddefnyddio technoleg arae fesul cam hyblyg.

Fel llawer o fusnesau Cymru, mae Covid-19 wedi arwain at nifer o newidiadau i’r cwmni a’r prosiect o ran cyflawni. Mae’r partneriaid wedi bod yn cyfathrebu’n effeithiol trwy gynadledda sain a fideo ac wedi dechrau’r broses o gwmpasu’r prosiect newydd cyffrous hwn.

Dywedodd Stuart Kenny, Rheolwr Cyffredinol Eddyfi Technologies: “Mae cael mynediad at y lefel hon o gefnogaeth ac arbenigedd yn arbennig o bwysig yn yr amseroedd heriol hyn. Yn Eddyfi Technology rydym wedi sicrhau ein mewn sefyllfa i amddiffyn y busnes yn ystod y pwysau economaidd presennol ac rydym yn canolbwyntio ar weithgareddau datblygu, fel ein bod yn dod allan o’r argyfwng hwn gyda phortffolio cynnyrch cryfach. Mae’r prosiect hwn o bwysigrwydd sylweddol i’n busnes yn y dyfodol ac rydym yn gyffrous am ddarparu ateb i un o’r bygythiadau uniondeb mawr mewn diwydiant ar hyn o bryd.”

Dywedodd Lisa Lucas, Uwch Swyddog Ymchwil ar y Prosiect Peirianneg Dylunio Uwch (MADE Cymru): “Mae’r rhain yn amseroedd hynod heriol i bawb ond mae wedi bod yn wych gweld y tîm ADE a’r cwmni yn addasu ac yn cyd-dynnu i gefnogi ei gilydd a chreu syniadau newydd hyd yn oed yn yr hinsawdd sydd ohoni. Er gwaethaf rhai heriau amlwg sydd o’u blaenau, mae’r tîm ADE yn addasu ac yn gweithio’n effeithiol yn barhaus i gefnogi cwmnïau mewn unrhyw ffordd y gallwn. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag Eddyfi dros yr wythnosau nesaf i gael rhywfaint o ymchwil ar y gweill ar gyfer y cynnig newydd hwn."

Mae prosiect MADE Cymru yn cael ei gynnig i sefydliadau cymwys yng Nghymru fel portffolio integredig, i helpu gweithgynhyrchwyr i ddeall yr heriau sy’n eu hwynebu a sut y gallant ymateb iddynt, trwy fanteisio ar hyfforddiant a thechnolegau tarfu sy’n briodol i’w busnesau.