Mae Prentis Digidol o’r Drindod Dewi Sant yn rhan o dîm sy’n helpu busnesau lleol a’r gwasanaethau mynediad cyhoeddus allweddol yn ystod y pandemig Covid-19


19.08.2020

Mae Gradd-brentisiaid Digidol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi bod wrthi’n cefnogi eu cymunedau lleol a’r ymdrech cenedlaethol yn ystod y pandemig coronafeirws – gyda llawer ohonynt yn rhannu arbenigedd a gwybodaeth hanfodol er mwyn creu ffyrdd arloesol o ymateb i’r argyfwng.

Julian Milligan will start the second year of his Digital Degree Apprenticeship in Computing (Software Engineering) in September and is a Senior Applications Developer for Carmarthenshire County Council.

Mae’r Radd- brentisiaeth yn fath newydd o ddyfarniad sy’n cyfuno’r dysgu yn y gweithle a geir mewn prentisiaeth draddodiadol â chymhwyster addysg uwch. Mae prentisiaethau  PCYDDS yn cynnig cyfleoedd gwych i unigolion ddatblygu sgiliau a gwybodaeth o safon uchel wrth ddilyn eu gyrfaoedd dewisedig.

Ym mis Medi, bydd Julian Milligan yn dechrau ar ail flwyddyn ei Radd-brentisiaeth Ddigidol mewn Cyfrifiadura (Peirianneg Feddalwedd), ac mae’n Uwch-ddatblygwr Cymwysiadau i Gyngor Sir Gaerfyrddin.

Am yr ychydig fisoedd diwethaf, mae wedi bod yn rhan o dîm sy’n gweithio o fore gwyn tan nos yn helpu busnesau lleol a’r gwasanaethau mynediad cyhoeddus allweddol  yn ystod y cyfyngiadau symud. Dyma ei hanes:

“Rwy’n gweithio i dîm o’r enw Digital Solutions sy’n cynnwys  9 o bobl, ac rydym yn rhan fechan o Wasanaethau TGCh Cyngor Sir Gaerfyrddin. Cyn Covid-19, byddai ein rheolweithiau arferol, o’r naill ddiwrnod i’r llall, yn golygu creu prosesau a chymwysiadau er mwyn bod timau eraill yn gallu helpu’r gwasanaethau mynediad cyhoeddus.

Pan ddechreuodd y pandemig, bu rhaid i ni newid yn gyflym sut yr oeddwn yn gweithio er mwyn datblygu a chyhoeddi cymwysiadau yn llawer mwy buan. Gwnaeth rhai o’r dulliau a ddysgais yn ystod fy mlwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fy helpu i ddatrys y problemau hyn a chynhyrchu pecynnau a allai helpu timau i wasanaethu’r cyhoedd.  Roedd y rhain yn cynnwys creu Diagramau o’r Broses Fusnes  er mwyn i mi weld a dilyn llif y broses, a gwnaeth hyn hefyd helpu’r adran ddeall yr hyn yr oeddem yn ceisio ei greu. Mae’r sgiliau ysgrifennu adroddiadau a ddysgais ar fy nghwrs yn y Brifysgol hefyd wedi bod o gymorth i mi pan oedd angen i mi ddogfennu’r broses er mwyn bod aelodau eraill o’r tîm yn gallu ei chynnal pan nad wyf yn y gwaith ac ati

Un o’r pethau cyntaf y bu rhaid i ni ei wneud oedd cau nifer o brosesau, gwasanaethau a lleoliadau, a chawsant eu cau yn llythrennol dros nos. Un o’r prosiectau cyntaf i mi weithio arno oedd datblygu system a fyddai’n caniatáu perchnogion busnesau i wneud cais am Grant Cyllidol Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau. Fel arfer, byddai’n cymryd wythnosau i gwblhau prosiect fel hwn, ond roedd y tîm cyllid am weld gweithdroad cyflym iawn. Llwyddais, gyda chymorth y timau eraill i gael y ffurflen yn fyw o fewn wythnos. Cafodd nifer o brosesau cynorthwyol hefyd eu creu  yn ystod yr un cyfnod.

Ychydig o wythnosau yn ôl, gwnaethom gyrraedd trothwy cyfnod adfer Covid-19. Un o’r prif brosiectau i mi weithio arno oedd caniatáu ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff i ailagor yn ddiogel. Roedd y tîm Gwastraff am gael system bwcio yn ôl y calendr ar gyfer pob un o’r pedwar safle. Unwaith eto, bu rhaid datblygu’r system yn gyflym iawn. Drwy weithio’n agos gydag aelodau eraill y tîm, daethom o hyd i ddatrysiad a oedd yn galluogi aelodau’r cyhoedd i fwcio slot ar eu dewis safle.

Roedd y cymhwysiad eisoes wedi cael ei ddefnyddio gan nifer o gynghorau eraill yn Lloegr, ac yn dilyn adroddiadau, penderfynwyd y dylid rhoi’r broses ar brawf  cyn ei lansio. Roedd angen dau brawf ychwanegol cyn y byddem yn teimlo’n ddigon hyderus i symud ymlaen. Ar y diwrnod lansio, roeddem yn nerfus, ac er gwnaeth problemau ychwanegol godi, unwaith eto gwnaeth gweithio fel tîm sicrhau llwyddiant. Mae aelodau’r cyhoedd bellach wedi defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ofyn i ni gadw’r cymhwysiad mewn lle ar ôl i’r cyfyngiadau symud dod i ben.

Am fod y broses wedi bod yn llwyddiannus, rydym wedi lansio system debyg sy’n galluogi aelodau’r cyhoedd i fwcio slot gyda’u Llyfrgell leol ar gyfer casglu llyfrau. Rydym hefyd wedi helpu gydag ailagor Parc Gwledig Pen-bre, drwy greu’n gyflym system sy’n galluogi’r cyhoedd i brynu tocyn dydd ar-lein.”

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/prentisiaethau/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk