Mam a mab yn dathlu graddio ar y cyd mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned


21.07.2020

Mae Mam a mab o Gaerfyrddin, sef Suzy Preston-Joch a Kai Preston-Cowell, yn dathlu’r wythnos hon wedi i’r ddau ennill graddau anrhydedd dosbarth cyntaf o'r rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Maen nhw'n dweud bod astudio gyda'i gilydd yn brofiad unigryw a phleserus ac mae ganddyn nhw gynlluniau nawr i ymgymryd â phrosiect ieuenctid lleol ar y cyd.

Kai Preston-Cowell & Suzy Preston-Joch

Kai Preston-Cowell & Suzy Preston-Joch.

Gadawodd Suzy yr ysgol ym 1981 a chyn ymuno â'r cwrs gradd hwn roedd wedi gweithio am y rhan fwyaf o'i hoes gyda phlant a phobl ifanc fel nani.

“Er gwaethaf fy mlynyddoedd o brofiad gyda phobl ifanc, doedd gen i ddim cymwysterau proffesiynol i brofi fy ngwybodaeth a'm profiad, felly penderfynais i weithio tuag at ennill gradd mewn Ieuenctid a Chymuned sy'n canolbwyntio ar ddatblygiad plant a phobl ifanc a grymuso pobl ifanc,” meddai Suzy.

Ymunodd Kai â'r un cwrs oherwydd ei fod bob amser wedi mwynhau helpu eraill a chefnogi pobl ond nid oedd wedi gallu gweld sut i droi hwn yn gyfle am swydd. Yna gwelodd un o'i gymdogion newydd, a oedd yn fyfyriwr Ieuenctid a Chymuned lefel 6 ar y pryd, ei botensial gweithio ieuenctid ac argymell ei fod yn edrych i mewn i'r cwrs.

“Oherwydd fy mod wedi profi rhywfaint o adfyd yn fy mywyd, yn ogystal â bod eisiau gweithio mewn sector sy’n helpu ac yn hyrwyddo pobl ifanc, roeddwn yn teimlo bod y cwrs hwn yn berffaith a phenderfynais gofrestru gyda’r Drindod Dewi Sant,” meddai.

Sylweddolodd Suzy a Kai ill dau yn eithaf sydyn eu bod wedi dod o hyd i'w cwrs delfrydol.

“Dwi wedi canfod bod y profiad o fynd i'r brifysgol yn berson hŷn yn gyffrous ac yn agoriad llygad, a chael bod astudio'r un radd gyda fy mab yn adfywio ac yn unigryw,” meddai Suzy.  “Mae dysgu a gweithio gyda'n gilydd wedi bod yn brofiad personol a phroffesiynol gwych sydd wedi cryfhau ymhellach ein rhwymau a'n perthynas sydd eisoes yn gadarn.

Mae Kai yn cytuno bod y profiad o astudio gyda’i gilydd wedi bod yn rhywbeth positif iawn.

“Er bod astudio yn y brifysgol yn brofiad anhygoel ac unigryw ynddo ei hun, roedd astudio'r un cwrs gyda fy mam yn fwy unigryw fyth. Yn ogystal â bod yn fuddiol i'n hastudiaethau, roedd y gallu i roi syniadau a damcaniaethau’n seiliedig ar waith i bobl ifanc a gwirio ffeithiau yn fanteisiol i ni, ond hefyd yn ein helpu i ddeall ein gilydd yn well o ganlyniad i edrych yn ôl a dadansoddi ein profiadau yn y gorffennol drwy ymarfer adfyfyriol.

“Yn ogystal â dod o hyd i ffyrdd o aralleirio'r pynciau tebyg, gan chwilio am gyfeiriadau eraill ar gyfer aseiniadau a sicrhau ein bod yn osgoi llên-ladrata ein gilydd ychwanegodd hefyd at y straen bob dydd, gwellodd hefyd ein darllen ehangach, gan ein gwneud ni'n ddau yn fwy proffesiynol wrth gynnal y gwaith ac yn ein helpu i weld pethau mewn golau gwahanol, a mwy buddiol yn aml.”

Mae Suzy bellach yn teimlo mewn sefyllfa dda i gael gwell cyflogaeth yn y dyfodol. Mae hi'n gobeithio agor prosiect ieuenctid yn ei chymuned leol, gan weithio ochr yn ochr â Kai, gan rymuso pobl ifanc i ddatblygu sgiliau a'u cynorthwyo i gyflawni eu huchelgeisiau a chyrraedd eu llawn botensial.

“Ar y cyfan, ar wahân i'r wybodaeth, y profiad a'r doethineb y mae'r cwrs yn eu darparu, dwi wedi sylwi ar welliant yn fy hyder, cadernid, hunan-barch a’m golwg ar fywyd,” meddai Suzy.  “Roeddwn i wedi teimlo erioed yn y gorffennol nad oeddwn i'n ddigon da yn academaidd i astudio ar lefel Addysg Uwch, ac rwy'n credu bod y profiad o astudio yn Y Drindod Dewi Sant wedi newid fy mywyd er gwell, ac erbyn hyn dwi'n teimlo fy mod i’n gallu symud ymlaen gyda hyder a balchder yn bersonol ac yn broffesiynol.”

Ar wahân i gydweithio gyda'i fam yn y dyfodol, mae Kai bellach yn gobeithio symud i ddinas a chael gwaith yn y maes ieuenctid a chymuned. Mae'n gobeithio ysbrydoli nid yn unig pobl ifanc a chenedlaethau'r dyfodol trwy waith ieuenctid a chymunedol, ond hefyd i chwalu'r rhaniad cenhedlaeth a helpu pob cenhedlaeth i gyflawni eu potensial.

“Dwi hefyd yn gobeithio gadael byd gwell ar fy ôl i genedlaethau'r dyfodol ei etifeddu a bydda i’n gweithio'n galed i sicrhau dyfodol mwy cynaliadwy,” meddai Kai.

Mae Angharad Lewis, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned wrth ei bodd â chyflawniad Suzy a Kai ac yn falch iawn o’u hymdrech a’u hymrwymiad i’w hastudiaethau.

“Mae tîm y rhaglen Gwaith Ieuenctid yn hynod falch o lwyddiannau Suzy a Kai, y ddau yn graddio gyda graddau anrhydedd dosbarth cyntaf, a hefyd yn graddio gyda chymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid,” meddai.

“Yn eu blwyddyn olaf o astudio, bu Suzy a Kai yn allweddol wrth redeg y prosiect YouToo ar gampws Caerfyrddin, sef prosiect a sefydlwyd ac a arweiniwyd gan fyfyrwyr gwaith ieuenctid yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel gofod cymdeithasol amgen i fyfyrwyr ar y campws. Roedd yn wych gweld sut y datblygodd y prosiect hwn o dan eu harweiniad y flwyddyn academaidd hon, gyda phresenoldeb rheolaidd o ryw ugain o fyfyriwr, llawer ohonynt yn fyfyrwyr rhyngwladol.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk