Mam sengl yn trawsnewid ei bywyd a’i gyrfa gyda gradd BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff


21.07.2020

I Menna Jones, bydd derbyn ei gradd dosbarth cyntaf mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff  gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yr wythnos hon yn benllanw taith pum mlynedd drawsnewidiol. A hithau’n fam sengl sydd â dau fab i’w cefnogi, roedd yn rhaid iddi weithio wrth astudio - ond daliodd ati gan bwyll yn fyfyrwraig ran-amser, gan gyflawni nid yn unig gradd dosbarth cyntaf ond hefyd gyrfa a ffordd o fyw newydd.

Menna Jones

Menna Jones.

Penderfynodd Menna gychwyn ar y cwrs pan gyrhaeddodd groesffordd yn ei bywyd.

"Ces i fy niswyddo ar ôl gyrfa addysgu o 15 mlynedd ac roeddwn i’n wrthi’n cael ysgariad," meddai.

Roedd hi wedi dechrau gwneud ymarfer corff, gan ymuno â bŵtcamp awyr agored ac roedd hi'n cael sesiynau gyda hyfforddwr personol, felly dyma hi'n dechrau ymddiddori’n fwy ac yn fwy mewn iechyd a lles - yn enwedig gweithgarwch corfforol ar gyfer iechyd meddwl. 

"Roeddwn i ar gwrs sabothol yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin, pan ddes i ar draws cylchgrawn a gynhyrchwyd gan yr Ysgol Iechyd ac Addysg Awyr Agored (fel yr oedd ar y pryd)," meddai. "Ynddo roedd darn yn hysbysebu gradd newydd a oedd yn dechrau ym mis Medi 2015 - BSc mewn Ffitrwydd Awyr Agored. Es i weld Cyfarwyddwr y Cwrs, Geraint Forster, a ches i fy ysbrydoli i ymuno."

Yn wahanol i lawer o  fyfyrwyr, wnaeth hi ddim dilyn y radd i wella ei gyrfa neu hyd yn oed newid gyrfa, ond am resymau mwy personol. "Fe wnes i wneud hyn gan fod angen amser arna i ailasesu'r hyn roeddwn i eisiau ei gyflawni gyda fy mywyd," meddai. "Roeddwn i eisiau dysgu mwy am iechyd a gweithgarwch corfforol, am hyfforddiant ac ymarfer corff. Dwi'n credu'n gryf bod dysgu yn broses gydol oes - mae'n cadw'r meddwl yn ifanc!"

Mae Menna yn canmol y radd am roi llawer mwy na chymhwyster iddi: mae hefyd wedi bod yn hwb i’w hyder, wedi creu cyfleoedd gwaith ac wedi ei helpu i greu cyfeillgarwch newydd.

"Dw i ddim yn credu y gall unrhyw eiriau egluro faint dwi wedi'i ennill o'r cwrs," meddai. "Dw i wedi meithrin dealltwriaeth ddyfnach o weithrediad y corff dynol ac fe dyfodd fy hyder o flwyddyn i flwyddyn."

Roedd hyn yn cynnwys hyder yn ei sgiliau academaidd a hyder fel person, a gafodd ei hybu  drwy fod yn agored i brofiadau newydd yn barhaus megis llywio bryniau Preseli a gwersylla yn y gwyllt, beicio mynydd yng nghoedwig Brechfa, rhedeg llwybr arfordir Sir Benfro, beicio ffordd yn Ffrainc a Sbaen, nofio dŵr agored yn Aberteifi neu neidio i mewn i'r lagŵn glas yn Abereiddi. 

Roedd cyfleoedd gwaith yn cynnwys dod yn rhan o'r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr, ar ôl ymuno yn Ddarlithydd Cymorth dysgu yn ystod  ei  hail flwyddyn. "Roedd gweithio'n rhan-amser ar y cyd ag astudio'n rhan-amser yn caniatáu i mi gwblhau'r radd a bod yn fam i'm dau fachgen," meddai. "Ar hyd y ffordd dwi hefyd wedi cwrdd â chymaint o bobl wych sydd bellach yn ffrindiau da."

Yn ystod ei gradd darganfu Menna gariad tuag at feicio a nofio dŵr agored, wedi cwblhau sawl hanner marathon  a  marathon, yn beicio o Gaernarfon i Gaerfyrddin mewn diwrnod ac yn cystadlu mewn  sawl  traethlin. Trefnodd hefyd daith feicio elusennol - Taith y Genhinen Bedr - ar gyfer Canser Pancreatig Cymru, gan godi bron £7000. 

"Fyddwn i byth wedi ystyried gwneud unrhyw un o'r pethau hyn pe na bawn i wedi derbyn diswyddiad ac yn hytrach wedi derbyn y cynnig o ddysgu mewn ysgol arall," meddai.

Mae hi bellach yn gobeithio datblygu ei hastudiaethau gyda gradd Meistr a defnyddio ei chymwysterau yn hyfforddwr personol (a enillwyd yn rhan o'r cwrs) i hyfforddi staff yn y  coleg - yn enwedig staff benywaidd sy’n ddihyder neu'r rhai sy'n dioddef o bryder neu broblemau iechyd meddwl eraill.

"Mewn gwirionedd, byddwn i’n hapus gwybod fy mod i wedi ysbrydoli dim ond un person a allai fod yn iawn yn awr lle'r oeddwn chwe blynedd yn ôl i fynd amdani - i gofleidio newid a mentro. Yn sicr roedd hi’n werth gwneud," meddai.

Mae tiwtor Menna, cyfarwyddwr y rhaglen BSc Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff Geraint Forster, wrth ei fodd gyda'i chyflawniadau.

"Mae Menna wedi manteisio ar bob cyfle a gynhigiwyd iddi, waeth pa mor brysur yw hi a beth yw ei hymrwymiadau eraill," meddai. "I unrhyw un sydd, fel Menna, yn rhiant sengl a hoffai astudio, fy mhrif gyngor yw sicrhau eich bod chi’n dewis gradd rydych chi’n angerddol amdani - mae'n llawer haws eich ysgogi eich hun i astudio pan fydd gennych chi ddiddordeb go iawn yn y pwnc. Dwi wedi gweld tystiolaeth glir o'r angerdd hwn ym Menna, a dwi'n meddwl mai dyna un o'r rhesymau mae hi wedi llwyddo i gyflawni cymaint."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk